بایگانی دسته بندی ها: آموزش زبان انگلیسی

اصطلاحات صحبت کردن

???اصطلاحات صحبت کردن?? ?

 

 

 

 

? صدای خود را بلند کردن/ پایین آوردن


raise / lower one's voice

 

 

Mom, do I have to tell you where I'm going every time I leave home?

 

lower your voice! I'm your mother and, you're not supposed to raise your voice on me

 

 


?مامان، هر بار از خانه بیرون می روم باید به تو بگویم کجا می روم؟

?صدایت را پایین بیار. من مادرت هستم و تو نباید صدایت را برایم بلند کنی


 

چیستان انگلیسی- حرو ف الفبا- puzzle

 

e

 

What occurs twice in a lifetime, but once in every year. Twice in a week but never in a day?

 

 

آن چیست که در زندگی دو بار، اما هر سال یک بار  اتفاق می افتد و دو بار در هفته اما در یک روز هرگز اتفاق نمی افتد؟

 

 

 

 

 

answer

جواب :

 

The letter E

حرف E

چیستان انگلیسی- اسپل- puzzle

letter

 

Many years ago, befor modern educashun in the new millenium, one problem in skools was baseic speeling and grammer

 

.

To conbat this and rays acheivement, teechers were adviced to start at the very begining, at the yungest age

 

.

Once they had managed to breath new life into leessons, progres came quickly – sucess was then garanteed

 

.

 

How many speeling errors would modern skolars identify in this paragraph?

چند اشتباه املایی در این پاراگراف می یابید؟

 

 

 

 

 

answer

جواب

Many years ago, before modern education in the new millennium, one problem in schools was basic spelling and grammar

 

.

To combat this and raise achievement, teachers were advised to start at the very beginning, at the youngest age

 

.

Once they had managed to breathe new life into lessons, progress came quickly – success was then guaranteed

 

.

 

How many spelling errors would modern scholars identify in this paragraph?

چیستان انگلیسی-تعداد فرزندان-puzzle

 

chist

 

 

Mr and Mrs Haines have three daughters and each daughter has two brothers. How many children do Mr and Mrs Haines have

?

آقا و خانم هاینز سه دختر دارند و هرکدام از دخترها دو برادر دارند. آقا و خانم هاینز چند فرزند دارند؟

 

 

answer:

جواب:

 

 

 5; three daughters and two sons.

سه دختر و دو پسر،یعنی 5 فرزند

 

چیستان انگلیسی-تلفظ صحیح- puzzle

 

pronounced

 

Which word, if pronounced right, is wrong, but if pronounced wrong is right?

کدام لغت است که اگر درست تلفظ شود اشتباه است  ما اگر غلط تلفظ شود درست است

 

 

answer:

جواب

:

wrong

غلط

چیستان انگلیسی- لغت اشتباه-puzzle

wrong

 

 

Which word in the English language is most often pronounced incorrectly?

 

کدام لغت در زبان انگلیسی بیشتر وقت ها اشتباه تلفظ می شود؟

 

answer:

جواب  :

incorrectly

 

نادرست

لطیفه انگلیسی 13

 

red sea

 

 

 

طنز این لطیفه  در شنیدن آن است. زیرا با شنیدن، خاص بودن اسم مشخص نمی شود

 


Q: If you drop a white hat into the Red Sea, what does it become?


اگر کلاهی سفید را در دریای سرخ اندازید چه میشود؟

 

A: Wet.


خیس


??????


به نحوه نوشتن اسامی خاص دقت کنید در اینجا دریای سرخ چون با حرف بزرگ نوشته شده به معنای اسم خاص است نه رنگ دریا.


 

چیستان انگلیسی- تمبر -puzzle

 

 

stamp

 

 

 

Q: What travels around the world and stays in a corner?


اون چیه سراسر دنیا رو می گرده و در یک گوشه می مونه؟

 

A: A stamp


تمبر

 

لطیفه انگلیسی 11

 

 

 

9

 

 

 

Fred is 32 years old and he is still single.


فرد 32 سال دارد و هنوز مجرد است

 

 

One day a friend asked, "Why aren't you married? Can't you find a woman who will be a good wife?"


یک روز یک دوست می پرسه، " چرا ازدواج نمی کنی ؟ نمی تونی یک زن خوب پیدا کنی؟"

 

 

Fred replied, "Actually, I've found many women I wanted to marry, but when I bring them home to meet my parents, my mother doesn't like them."


فرد جواب داد، " در واقع زنان بسیاری برای ازدواج پیدا کردم. ما  وقتی آنها را برای ملاقات با والدینم خانه می برم، مادرم آنها را دوست ندارد"

 

 

His friend thinks for a moment and says, "I've got the perfect solution, just find a girl who's just like your mother."


دوستش برای یک لحظه فکر می کند و می گوید، " راه حل مناسبی پیدا کردم، فقط دختری را پیدا کن که تنها مادرت دوست داشته باشه."

 


A few months later they meet again and his friend says, "Did you find the perfect girl? Did your mother like her?"


چند ماه بعد آنها مجدد (باهم) ملاقات کردند و دوستش گفت، " آیا دختر مناسبی پیدا کردی؟ آیا مادرت دوستش داره؟"

 

With a frown on his face, Fred answers, "Yes, I found the perfect girl. She was just like my mother. You were right, my mother liked her very much."


فرد با اخمی بر چهره اش جواب داد، " بله دختر مناسبی پیدا کردم. درست مثل مادرم. حق با تو بود مادرم او را بسیار دوست داشت "


The friend said, "Then what's the problem?"


دوست گفت،" پس مشکل چیه؟"


Fred replied, "My father doesn't like her."


فرد جواب داد، " پدرم دوستش ندارد."

 

لطیفه انگلیسی 10

 

 

55

 

 

 

A man is talking to God


یک مرد در حال صحبت با خدا…… ،

 

 

 

 

 

The man: "God, how long is a million years?"


مرد:" خدا یک میلیون سال چقدر  طول می کشد؟"

 

God: "To me, it's about a minute."


خدا: " برای من، حدودا یک دقیقه"

 

The man: "God, how much is a million dollars?"


مرد: " خدا ، یک میلیون دلار چقدر است؟"

 

God: "To me it's a penny."


خدا:" برای من  یک پنی"


The man: "God, may I have a penny?"


مرد: " خدا، ممکنه یک پنی داشته باشم؟"

 

God: "Wait a minute."


خدا: " یک دقیقه صبر کن"