بایگانی دسته بندی ها: ضمایر

ضمایر نا معین/ ضمایر مبهم

 

 

? ضمایر نامعین

 

 

 

 

? ضمایر نامعین یا مبهم ضمایری هستند که به جای شخص یا چیز نامعینی قرار می گیرند.

 

 

 

 

 

? بخش اول

 

✅some، something، someone، somebody
 در جملات مثبت به کار می روند.

 


مثال:

?I want something which is different.

?من چیزی می خواهم که متفاوت باشد.

?I need someone/somebody to help me with my exams

?کسی رو می خوام که در امتحاناتم بهم کمک کنه.

?Some people believe in miracles.

?بعضی آدمها به معجزه اعتقاد دارن.

 

 

 

? بخش دوم

 

✅ any، anything، anyone، anybody

در جمله های سؤالی و جملات منفی به معنای هیچ به کار میروند

 


مثال:

?I don’t have any money on me.

?هیچ پولی همراهم نیست.

?She hasn’t eaten anything since yesterday.

?او از دیروز تا کنون هیچ چیزی نخورده است.

?I didn’t tell anyone / anybody your secret

?رازت رو به هیچکس نگفتم.

 

 

 

? بخش سوم

 

?nothing، no one، nobody، none
دارای مفهوم منفی هستند و جمله را منفی می کنند اگر چه فعل جمله در ظاهر مثبت نوشته شده باشد.


 


مثال:

?No one / nobody was injured in the accident

?هیچکس در تصادف مجروح نشد.

?None of my children have blond hair

?هیچکدوم از بچه هام موهاشون بور نیست.

?It has nothing to do with you

?به تو هیچ ربطی نداره.

 

 

? بخش چهارم

 


? everything، everyone، everybody , every
به تمام افراد یا اشیاء یک مجموعه دلالت می کنند و در انگلیسی با فعل مفرد میاد.


 


مثال:

?Every child in my school is black.

?همه بچه ها توی مدرسه مون سیاه پوستن.

?Everything is going to be all right.

?همه چیز قرار است درست شود.

?Everybody / Everyone has gone home.

?همه به خانه رفته اند.

 

 

 

 

?بخش پنجم

 


?either، neither
برای هر یک از دو شخص یا دو چیز به کار می رود. either of و neither of هر دو با اسم جمع به کار می روند و با فعل مفرد یا جمع بکار میره.


 


مثال:

?Either of them is/are good.

?هر دو نفر آنها حالشان خوب است.

?Neither of them is/are good

?هیچ یک از آنها حالشان خوب نیست.

 

⛔️وقتی either و neither به صورت صفت به کار روند پس از آنها اسم مفرد می آید و با فعل مفرد مطابقت می کنند.

 

مثال:

?Neither candidate was selected for the job.

?هیچ کاندیدی برای آن کار انتخاب نشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

? بخش ششم

 

?each
به هر یک از دو یا بیش از دو شخص یا چیز به صورت جداگانه دلالت می کند و با فعل مفرد بکار میره.

 


مثال:

?Each of the three boys got a prize.

?هر یک از پسرها جایزه دریافت نمودند.

___________

?another و others
 برای دلالت به اشخاص یا اشیاء به کار می روند.

 


مثال:

?Some students are better than others.

?بعضی از دانشجویان بهتر از دیگران هستند.

?Please give me another ice-cream

?لطفا یه بستنی دیگه به من بده.

 

 

 

 

 

 

 

 

? بخش هفتم

 

?Many
جایگزین اسامی قابل شمارش می شود.

?Much
 جایگزین اسامی غیر قابل شمارش می شود و بیشتر در جملات سؤالی و منفی به کار می رود.


 


مثال:

?We haven’t got many.

?خیلی نداریم.

?We can’t spend much, or we’ll be short of money.

?شما نباید زیاد خرج کنید، وگرنه پول کم میارین.

☘☘☘☘☘☘

 

 

 

?Several
جایگزین اسامی قابل شمارش می شود

.

مثال:

?If you are looking for a photo of Robert, you can find several here.

?اگر به دنبال عکسی از رابرت میگردید، می توانید چندین عکس در اینجا پیدا کنید.

 

 

 

 

 

 

 

? بخش هشتم


?all، enough، plenty
جایگزین اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش می شوند.

 


مثال:

?We don’t need milk, there’s plenty in the fridge.

?شیر لازم نداریم، توی یخچال زیاد داریم.

?I have enough money to buy a car.

?اونقدر (به اندازه کافی) پول دارم برای خرید ماشین.

 

 

 

 

 

ضماير ملكی و صفات ملكی

 

 

?ضماير ملكی و صفات ملكی

 

 

?ضماير ملكی و صفات ملكی نشان می‌دهند که چه چيزی به چه کسی تعلق دارد.

 

 

 
 ?(I)
?(you)
?(he)
?(she)
?(it)
?(we)
?(they)

 

 


⚫️صفات ملکی

?my
?your
?his
?her
?its
?our
?their

 

 

 

⚪️ضماير ملکی

 

 

?mine
?yours
?his
?hers
?- (Nadarad)
?ours
?theirs
 

❗️توجه داشته باشيد که صفات ملکی هميشه قبل از يک اسم می‌آيند (به همين دليل صفت ناميده می‌شوند) ولی ضمير ملکی جانشين صفت ملکی+اسم می‌شود و می‌تواند به تنهايی به عنوان فاعل، مفعول و … قرار بگيرد (به همين دليل ضمير ناميده می‌شود).


 


⁉️چند مثال:

?This is my book.
?(اين كتاب من است.)


?This book is mine.
?(اين کتاب مال من است.)


?This is her purse.
? (اين کيف اوست.)


?This is hers.
?(اين مال اوست.)

 

 

ضمایر دو طرفه

 

 

?ضمایر دو طرفه

 

 

 

 

 

 

1⃣ each other
2⃣ one another

 


?ضمایر دو طرفه،دو جانبه،معکوس،متقابل، دو سویه..

 

Reciprocal Pronoun
 

 


⚫️ ضمیر "فلان" زمانی استفاده میشه که فاعل ما جمع باشه و گزاره هردو به اشخاص و یا اشیاء یکسانی برگرده و مهمتر از همه اینکه هردو فاعل یه عمل متقابلی رو انجام بدن..
مثل دیدن،دوست داشتن..

 

 

 

 

⚪️ به مثال زیر توجه کنید:

 

 

My sister and I visit each other once a week.

 

?خب همانطور که میبینید فاعل ما جمع است..
My sister and I
دو نفریم..

? خب visit هم که فعلیه که به عمل دو طرفه اشاره داره…

 

? each other
هم که نشان دهنده دو طرفه بودن کاره..

 

? به جای each other میتوان از one another هم استفاده کرد اما استفاده از each another کاملا اشتباست..

ضمایر انگلیسی

 

 

 

?ضمایر فاعلی

 

 

 

☑️ ضمير کلمه‌ای دستوری يا گرامری است که جانشين يک اسم يا عبارت اسمی می‌شود. ضميرها انواع مختلفی دارند که مهمترين آنها عبارتند از: ضماير فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی، اشاره‌ای، نامعين، نسبی و سؤالی که از اين ميان ضماير فاعلی، مفعولی ، ملکی و انعکاسی جزو ضماير شخصی به حساب می‌آيند.
 

 

 

 

✅ ضماير فاعلی

 

 


? اول شخص

 


? مفرد
? I
? من

? جمع
? We
? ما
 

 

 

? دوم شخص

 


?مفرد
? You
? تو

? جمع
? You
? شما

 

 

 

 

? سوم شخص

 


? مفرد
? He
? او (مرد)

? She
? او (زن)

? It
? آن (اشیا)

 

 

? جمع


? They
?آنها

 

 

 

 

?  چند نکته

 

 

1⃣ همه ضماير شخصی (فاعلی، مفعولی و…) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته می‌شوند. (they هم می‌تواند به انسان و هم به اشياء اشاره کند.)

2⃣ ضمير I هميشه بصورت بزرگ نوشته می‌شود، حتی اگر در وسط يک جمله بکار گرفته شود:

 

 

?Am I right?

ضمایر انعکاسی در انگلیسی

 

 

 

 

 

?ضماير انعکاسی

 

 

 

 

 

 

 

?کلماتی که به -self و -selves ختم می‌شوند ضماير انعکاسی ناميده می‌شوند و عبارتند از:

 

 

 

 

 
⚫️جمع (-selves)

 

 

 

?ourselves

?خودمان

 

?yourselves
?خودتان

 

?themselves
?خودشان


 

 

 

 

 

 

⚪️مفرد (-self)

 

 

 

 

 

?myself
?خودم

 

?yourself
?خودت

 

?himself
?خودش (مذکر)

 

?herself
?خودش (مؤنث)

 

?itself
?خودش (اشياء)


 


☑️ توجه داشته باشيد که در ضماير انعکاسی عمل به فاعل جمله برمی‌گردد و در واقع مفعول همان فاعل است:

 

 

?He cut himself.
?(خودش را زخمی کرد.)
 

 

?You should be ashamed of yourself.
?(بايد از خودت خجالت بکشی.)
 

 

?Help yourselves.
?(از خودتان پذيرايی کنيد. )
 

 

?We blame ourselves.  
?(ما خودمان را مقصر می‌دانيم.)

 

 

 

ضمایر مفعولی

 

?ضماير مفعولی

 

 

 

??????????????????

 

 

 

 

فاعل

مفعول

 

 


I

me


you

you

 


he

him


she

her

 


it

it

 


we

us


they

them


 

 

 

?اگر چه اين ضماير را ضماير مفعولی می‌ناميم، اما آنها به جز در جای مفعول در هر جای ديگری هم می‌توانند قرار بگيرند، مثلاً بعد از فعل يا بعد از يک حرف اضافه:

 

 

 

 

?Our teacher was angry with us.
 ?(معلممان از دست ما عصبانی بود.)
 

 

 

?Give me a ring tomorrow.
?(فردا به من زنگ بزن)
 

 

 

?When he comes in, please tell him I phoned.
?(هر وقت آمد، لطفاً به او بگوييد که من زنگ زدم.)
 

 

 

?I'm older than you.
? (من از تو بزرگترم.)
 

 

 

?'I'm hungry.'  'Me too.'

?«من گرسنه‌ام.»  «من هم همينطور.»

 

 

 

 
  یک نکته

?هنگاميکه از ضماير شخصی به همراه and استفاده می‌کنيم، مؤدبانه‌تر اين است که ضماير I و we را بعد از اسامی و ضماير ديگر بکار ببريم:

 

 

 

?you and I,  my father and I,  them and us

 

❗️همچنين you را بايد قبل از اسامی و ضماير ديگر به کار برد:

 

 

❗️you and your wife,  you and her