بایگانی دسته بندی ها: حرف اضافه ها

حروف اضافه

 

حروف اضافه در انگلیسی

 

 

 

? In
? داخل،درون

 

 

? On
? روی

 

 

? Under
? زیر

 

 

? By
? کنار،پهلوی

 

? وقتی میخواهیم بگوییم فلان چیز کجاست؟ از Where استفاده می کنیم.

 

 

◼️ مفرد ???

 

 

?Where's the table?
میز کجاست؟

 

?It's by the TV.
آن کنار تلویزیون است.

 

 

? Where's the pen?
خودکار کجاست؟

 

? It's on the book.
آن روی کتاب است.

 

 

◼️ جمع???

 

 

? Where are the keys?
کلید ها کجا هستند؟

 

? They're on the table.
آنها روی میز هستند.

 

 

? Where are the pencils?
مداد ها کجا هستند؟

 

? They're under the bag.
آنها زیر کیف هستند.

 

 

❗️Where's = Where is

‼️ They're = They are

⁉️ TV = Television

 

 

 

 

 

 

حروف اضافه on-at- in

 

pic

 


***************************


برخی  از اسامی در انگلیسی حروف اضافه ای مخصوص به خود برای نشان دادن مکان  دارند که ممکن است در فارسی یکسان معنی شوند و یا نشوند

.

  ? ON            

  ? IN            

  ? At   


این حروف اضافه به معناهای ،  (   ✍? درون/ داخل  ، بر روی  ، در   )  معنا می شوند و برای برخی از آنها ما در فارسی حرف اضافه بکار نمی بریم اما در انگلیسی حتما باید با حروف اضافه بیایند.

 


?در اینجا به حرف اضافه at توجه کنید?

 

 

At home                                                     At work

At school                                                   At university

At college                                                  At a concert

 

At the center                                              At the side

At the top of the page                                 At the bus station

At the entrance                                         At the top 

 


                                                At the bottom

  At the end of the  road
      


 

???????????????????

 

?در اینجا به حرف اضافهon توجه کنید? .

 

On      the wall                  روی دیوار                                   On      the door                   روی در

           

On       the floor                 روی کف                                   On      the carpet              روی فرش   

                        

 

   

On      the menu                داخل منو                                      On      the page                 در صفحه

          

On      the street                در خیابان                                      On      the train             در/ داخل قطار  

             

 

 

On      the plane                در هواپیما                                     On      the ship                   در کشتی

         

On     a horse                    بر اسب                                       On      the net                    در اینترنت    

     

 

 

On      a bicycle           بر دوچرخه/ سوار دوچرخه                         On      television                در تلویزیون

 On      the radio                   .در رادیو                                    On      the air                   بر روی خط


  On      a motorcycle           سوار بر موتور                               On      the telephone             در تلفن
 

 

            

?دقت✨


در مورد اسامی که به امواج مربوط می شوند اصولا  on بکار می رود.مانند:

 

 

 ?تلویزیون،   ?رادیو،    ?اینترنت،   ? تلفن،   ?روی خط یا روی آنتن  بودن

 

???????????????????

 


  ?در اینجا به حرف اضافهin توجه کنید? .

 

In the garden                                     در باغ/ داخل باغ                  

In a box                                                   داخل جعبه          


In my pocket                                             درون جیبم

In my wallet                                          داخل کیف پولم


In a car                                                   درون ماشین

In a taxi                                                  داخل تاکسی

 

In the sky                                                  در آسمان
In the mirror                                                  در آینه

 

In the world                                                  در دنیا
In Iran                                                       در ایران                              

 

In London                                                           در لندن
In the living room                                           دراتاق نشیمن                                       

 

In the book                                                 در / داخل کتاب

 In the picture                                               درون تصویر                    

  In a row                                                     در یک ردیف