بایگانی دسته بندی ها: سرگرمی

لطیفه انگلیسی 12

99

 


 طنز به تلفظ  و تشابه معنایی کلمات برمی گردد به آنها دقت کنید.

 

 

 

 

Q: Where do you find giant snails?


حلزون های قوی هیکل را  کجا می تونی پیدا کنی؟

 


A: On the ends of their fingers.


در انتهای انگشتانمان (یعنی ناخن)*

 


(Giants' nails.)


(ناخن های قوی هیکل)


??????????


nails
ناخن ها
snails
حلزون ها
giant
غول پیکر-قوی هیکل
giants'
این s مالکیت است

 

چیستان انگلیسی- جدول- puzzle

puzzle

 

 

Using the letter grid below, how many words can you find. Each word must contain the central H and no letter can be used twice, however, the letters do not have to be connected. Proper nouns are not allowed, however, plurals are. There is at least one nine letter word. Advanced: 50+ words. Average: 25 words. All words can be found in the Oxford Wordpower dictionary. Here are couple to start you off: ache, heart …

 

 

 

 

R

C

O

E

H

S

R

T

A

 

لطیفه انگلیسی 12

 

 

لطیفه های انگلیسی صوتی به همراه ترجمه فارسی

 

 

 

66

 

 

 

 

Dad, Where did you see Mom for the first time?

بابا، مامانو اولین بار کجا دیدی؟

 

 

.
Under the Sasy Mankan's post??

زیر پست ساسی مانکن??

 

 

 

 

 

 

چیستان انگلیسی- حرو ف الفبا- puzzle

 

e

 

What occurs twice in a lifetime, but once in every year. Twice in a week but never in a day?

 

 

آن چیست که در زندگی دو بار، اما هر سال یک بار  اتفاق می افتد و دو بار در هفته اما در یک روز هرگز اتفاق نمی افتد؟

 

 

 

 

 

answer

جواب :

 

The letter E

حرف E

چیستان انگلیسی- اسپل- puzzle

letter

 

Many years ago, befor modern educashun in the new millenium, one problem in skools was baseic speeling and grammer

 

.

To conbat this and rays acheivement, teechers were adviced to start at the very begining, at the yungest age

 

.

Once they had managed to breath new life into leessons, progres came quickly – sucess was then garanteed

 

.

 

How many speeling errors would modern skolars identify in this paragraph?

چند اشتباه املایی در این پاراگراف می یابید؟

 

 

 

 

 

answer

جواب

Many years ago, before modern education in the new millennium, one problem in schools was basic spelling and grammar

 

.

To combat this and raise achievement, teachers were advised to start at the very beginning, at the youngest age

 

.

Once they had managed to breathe new life into lessons, progress came quickly – success was then guaranteed

 

.

 

How many spelling errors would modern scholars identify in this paragraph?

چیستان انگلیسی-تعداد فرزندان-puzzle

 

chist

 

 

Mr and Mrs Haines have three daughters and each daughter has two brothers. How many children do Mr and Mrs Haines have

?

آقا و خانم هاینز سه دختر دارند و هرکدام از دخترها دو برادر دارند. آقا و خانم هاینز چند فرزند دارند؟

 

 

answer:

جواب:

 

 

 5; three daughters and two sons.

سه دختر و دو پسر،یعنی 5 فرزند

 

چیستان انگلیسی-تلفظ صحیح- puzzle

 

pronounced

 

Which word, if pronounced right, is wrong, but if pronounced wrong is right?

کدام لغت است که اگر درست تلفظ شود اشتباه است  ما اگر غلط تلفظ شود درست است

 

 

answer:

جواب

:

wrong

غلط

چیستان انگلیسی- لغت اشتباه-puzzle

wrong

 

 

Which word in the English language is most often pronounced incorrectly?

 

کدام لغت در زبان انگلیسی بیشتر وقت ها اشتباه تلفظ می شود؟

 

answer:

جواب  :

incorrectly

 

نادرست

لطیفه انگلیسی 13

 

red sea

 

 

 

طنز این لطیفه  در شنیدن آن است. زیرا با شنیدن، خاص بودن اسم مشخص نمی شود

 


Q: If you drop a white hat into the Red Sea, what does it become?


اگر کلاهی سفید را در دریای سرخ اندازید چه میشود؟

 

A: Wet.


خیس


??????


به نحوه نوشتن اسامی خاص دقت کنید در اینجا دریای سرخ چون با حرف بزرگ نوشته شده به معنای اسم خاص است نه رنگ دریا.


 

چیستان انگلیسی- تمبر -puzzle

 

 

stamp

 

 

 

Q: What travels around the world and stays in a corner?


اون چیه سراسر دنیا رو می گرده و در یک گوشه می مونه؟

 

A: A stamp


تمبر