اصطلاحات انگلیسی

 

 

 

اصطلاح" لنگ پول بودن" در انگلیسی از عبارات کوتاه لفظی کساد در پول نقد درست می شود و این یک اصطلاح پولی در انگلیسی است.

 

 

 

لنگ پول بودن

 

 

tight on cash

 

 

 

 

tight on cash

 

 

 

 

when you are tight on cash, you can borrow it

 وقتی لنگ پولی، می توانی قرض بگیری.

 

 

 

 

اصطلاحات انگلیسی

 

 

پتو

blanket

 

blan

 

 

 

در انگلیسی اصطلاحاتی وجود دارد که  کلمه ای می تواند معنی لفظی خود را نداشته باشد و در جمله های مختلف بتواند منظور و اصطلاحی را نشان دهد . کلمه پتو نیز چنین است در اینجا دو اصطلاح از پتو را برای شما بیان می کنیم

 

 

 

 

اصطلاح اول

 

 

Wet Blanket

 

در معنی لغوی شاید بتوان آن را" پتوی خیس" معنی کرد ولی در اصطلاح به انسان "ضد حال" گفته می شود کسی که همیشه ساز مخالف می زند.

 

 

 

indexwet blanket

 

 

Always he annoyes me. He is so wet blanket

او همیشه من را می رنجاند. او خیلی ضد حال است.

 

 

 

 

 

 

 

 

اصطلاح دوم

 

 

 

در انگلیسی به حرف کلی و نادرست "پتو" می گویند.

 

blanket

 

برای درک بهتر این اصطلاح به جمله زیر دقت کنید

 

 

All men are strong is a blanket statement

اینکه بگوییم همه مردا قوی هستند جمله ای کلی و نادرست است.

 

 

 

 

دعوت کردن در انگلیسی

 

Inviting

 

دعوت کردن

 

 

invit

 

 

 

برای دعوت کردن دوستان و نزدیکان بیشتر از عبارت های زیر استفاده می شود:

 

 

 

 

Do you want to….?

می خواهی…؟

Would you like to….?

میل داری….؟

 

??????????

 

 

 

Do you want to go to the movies tonight?

می خواهی امشب برویم سینما؟

 

Woul you like to have lunch with me tomorrow?

 

میل داری فردا با من نهار بخوری؟

 

 

 

گاهی اوقات ابتدا مناسبت و دلیل مهمانی را ذکر می کنیم و سپس عباراتی مانند

 

Can you come?

 ویا

Do you think you can come?

گفته می شود.

 

 

 

 

 

I'm giving a house warming party next Saturday. Can you come?

شنبه آینده به مناسبت خانه جدید مهمانی داریم. می توانی بیایی؟

 

 

Next Sunday is my birthday party. Do you think you can come?

ِکشنبه آینده جشن تولد من است. می توانی بیایی؟

 

 

 

 

قبول دعوت

 

 

برای قبول دعوت عبارت های

I'd like to

مایلم

و شکل قوی تر آن

I'd love to

خیلی مایلم

به کار برده می شود

 

 

 

 

دیگر عبارات رایج عبارت است از :

 

 

 

That sounds great/ terrific

به نظر عالی می رسد.

 

 

در انگلیسی آمریکایی عبارات زیر نیز رایج است:

 

 

That sounds like fun

خوب است/ فکر خوبی است

 

 

 

I'd be happy to

خوشحال می شوم

 

 

 

I'd be delighted to.

خیلی خوشحال می شوم(عبارتی قوی تر)

اجزای صورت

 

 

Facial

 

اجزای صورت

 

 

 

face

 

 

 

1. صورت/ چهره

2. مو

3. پیشانی

4. گیجگاه

5.ابرو

6.گوش

7. چشم

8. نرمه گوش

9.بینی

10. گونه

11. سوراخ بینی

12.فک

13.دهان

14. چانه

15. لب