اصطلاحات صحبت کردن

🌹🌸🌹اصطلاحات صحبت کردن🌹🌸 🌹

 

 

 

 

🗣 صدای خود را بلند کردن/ پایین آوردن


raise / lower one's voice

 

 

Mom, do I have to tell you where I'm going every time I leave home?

 

lower your voice! I'm your mother and, you're not supposed to raise your voice on me

 

 


🔸مامان، هر بار از خانه بیرون می روم باید به تو بگویم کجا می روم؟

🔸صدایت را پایین بیار. من مادرت هستم و تو نباید صدایت را برایم بلند کنی