بایگانی دسته بندی ها: اعداد

اعداد 21 تا 98

 

یادگرفتن صحیح  اعداد در هر زبانی مهم است و البته بسیار پر کاربرد می باشد، برای آدرس دادن، شماره تلفن، اعلان ساعت و….

 

 

 

21
32
43
54
65
76
87
98

 

??????????

 

Twenty one
Thirty two
Fourty three
Fifty four
Sixty five
Seventy six
Eighty seven
Ninety eight

 

 

نکاتی راجع به اعداد 20-13:

 

 

 

 

نکاتی راجع به اعداد 13 تا 20

 

 

 

 

 

در تلفظ اعداد نکاتی وجود دارد که دانستن همین نکات به یادگیری و درک بهتر شما از تلفظ و نوشتن اعداد  کمک خواهد کرد.

در زیر به چهار نکته اشاره شده است با گوش دادن بخش صوتی به شما این نکات توضیح داده می شود.

 

 

 

1- Fifteen?5⃣

2- Eighteen?8⃣

 

 

 

3- Stress

4- Teenager

 

 

 

 

 

 

اعداد 11 تا 20

 

 

 

 

آموزش اعداد انگلیسی از 11 تا 20

 

 

 

 

در ادامه آموزش اعداد، برای سهولت در یادگیری و به خاطر سپاری شماT آنها را دسته بندی کرده ایم. از 11 تا 20 را در این بخش با تلفظ و نوشتار حروف و عدد آنها بیاموزید.

 

 

 

 

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

 

Eleven                       ?+1⃣
Twelve                       ?+2⃣
Thirteen                     ?+3⃣
Fourteen                    ?+4⃣
Fifteen                       ?+5⃣
Sixteen                      ?+6⃣
Seventeen                  ?+7⃣
Eighteen                    ?+8⃣
Nineteen                    ?+9⃣
Twenty                       ?+?