لطیفه های انگلیسی 2

 

 

lagh2

 

 

 


A: When I stand on my head the blood rushes to my head, but when I stand on my feet the blood doesn't rush to my feet. Why is this?


وقتی روی سرم  می ایستم خونم توی سرم جمع می شه،  اما وقتی روی پاهام می ایستم خون توی پاهام جمع نمی شه. چرا اینطوره؟

 

B: It's because your feet aren't empty.

 چون پاهات خالی نیست!

یک فکر در “لطیفه های انگلیسی 2”

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.