بایگانی دسته بندی ها: حروف الفبا

درس چهاردهم-حروف الفباY-Z

 

 

 

Capital Y

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "وای" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مورب از چپ به راست تا اول دو خط


2-خط مورب از راست به چپ تا اول دو خط


3-ایجاد خط مستقیم از نقطه اتصال دو خط مورب

 

 

 

y-z_2_2

مثال:
? Yellow

زرد

 

 

 

 

Small y

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "وای" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-ایجاد خط مورب از چپ به راست


2-ایجاد خط مستقیم از راست به چپ (دو برابر خط مورب چپ به راست)

 

y-z_2


مثال:

Candy?

آبنبات

 

 

 

 

 

 

Capital Z

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "زی" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از چپ به راست


2-خط مورب از راست به چپ


3-خط مستقیم از چپ به راست

 

 

y-z_3

مثال:
? Zoo

باغ وحش

 

 

 

 

Small z

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "زی" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست و دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود با این تفاوت که حرف کوچک در درون دو خط قرار می گیرد.

 

❗️توجه کنید که این حرف در لهجه امریکن "زی" و در لهجه بریتیش "زد" تلفظ می شود
 

y-z

مثال:

lazy?

تنبل

 

 

 

درس سیزدهم-حروف الفباW-x

 

 

 

 

آموزش حروف الفبای زبان انگلیسی به صورت صوتی تصویری را در این سایت می توانید پیگیری کنید.

 

 

 

 

Capital W

 

 

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "دابل یو" می باشد.


✏️ با چهار حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مورب از چپ به راست (بالا به پایین)


2-خط مورب از چپ به راست (پایین به بالا)


3- خط مورب از چپ به راست (بالا به پایین)


4-خط مورب از چپ به راست (پایین به بالا)

 


 

w-x_2_2

 

 

 

مثال:
? Window

پنجره

 

 

 

 

 

Small w

 

 

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "دابل یو" می باشد.


✏️ با چهار حرکت دست و دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود با این تفاوت که حرف کوچک در درون دو خط قرار می گیرد.

 

w-x_2

 

مثال:
? Window

پنجره

 

 

 

 

Capital X

 

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "اکس" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مورب از چپ به راست


2-خط مورب از راست به چپ

 

❗️توجه : این خطوط باید همدیگر را قطع کنند.


 

w-x_3


مثال:
? X-ray

اشعه ایکس

 

 

 

 

Small x

 

 

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "اکس" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست و دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود با این تفاوت که حرف کوچک در درون دو خط قرار می گیرد.

 

 

w-x

 

مثال:

Box?

جعبه

 

 

 

 

 

 

درس دوازدهم-حروف الفباu-v

 

 

در این بخش آموزشی،  به منظور درک بهتر شما، برای مثال ها نیز تصاویری در نظر گرفته شده است. از این طریق  یک پله جلوتر بوده و با کلمات و معانی تصویری آنها آشنا خواهید شد.

 

Capital U

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "یو" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست و به صورت فوق نوشته می شود.

 

 

 

u-v_2

 

مثال:
Umbrella
چتر

 

 

 

 

Small u

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "یو" می باشد.


✏️ دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود با این تفاوت که حرف کوچک در درون دو خط نوشته می شود.

 

u-v_2_2

مثال:

Mouse?

موش

 

 

 

 

 

 

Capital V

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "وی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مورب از چپ به راست (بالا به پایین)


2-خط مورب از چپ به راست (پایین به بالا)

 

 

 

 

u-v_3

 

مثال

? Van

ون (ماشین)

 

 

 

 

Small v

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "وی" می باشد.
✏️ با دو حرکت دست و دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود با این تفاوت که حرف کوچک در درون دو خط قرار می گیرد.

 

 

u-v


:
مثال:

love?

دوست داشتن

 

 

 

 

 

درس یازدهم-حروف الفباs-t

 

 

 

 

 آوردن مثال، روشی دیگر برای یادگیری بهتر در هر چیز به ویژه آموزش زبان انگلیسی است. از طریق مثال شما می توانید بهتر و ملموس تر مطلب را بفهمید. در اینجا با آوردن مثال های انگلیسی شما درک بهتری از حروف کوچک و بزرگ  الفبا پیدا خواهید داشت.

 

 

 

Capital S

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "اس" می باشد.


✏️ با یک حرکت مارپیچی دست نوشته می شود.

 

 

s-s_2


مثال:
? Sun

خورشید

 

 

 

 

 

Small s

 


حرف کوچک که تلفظ آن "ای" می باشد.


✏️همانند حرف بزرگ خود با یک حرکت مارپیچی دست نوشته می شود.


❗️توجه کنید: حرف کوچک s باید درون دو خط جای گیرد.

 

 

s-s

 

مثال:

Bus ?

اتوبوس

 

 

 

 

 

Capital T

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "تی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از چپ به راست.


2-خط مستقیم از بالا به پایین از وسط آن.

 

t-t_2

مثال:
? Tree

درخت

 

 

 

 

 

 

Small t

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "تی" می باشد.


✏️همانند حرف بزرگ خود با دو حرکت  دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین


2-خط مستقیم از چپ به راست(در یک سانتی متر پایین تر از اول خط پایه)

 

 

 

t-t
 

مثال:

Dart?

نیزه

 

 

 

 

درس دهم- حروف الفبا Q-R

 

 

تصاویر در یادگیری می توانند بسیار موثر باشند و باعث می شوند  مطالب در حافظه بهتر جا خوش کنند.در این اموزش با کمک تصاویر، حروف الفبا را آموزش داده ایم و نیز حروف الفبای تصویری را به نمایش گذاشته ایم

 

 

 

 

Capital Q

 

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "کیو" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- دایره


2-خط مورب

 

 

Q-R

مثال:
?? Queen
ملکه

 

 

 

 

 

 


 

Small q

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "کیو" می باشد.


✏️ با دو یا سه حرکت دست نوشته می شود.


1-دایره در درون دو خط


2-خط مستقیم


3-برای اینکه با g اشتباه نشود برخی در انتهای خط پایه خط مستقیم یا مورب از چپ به راست ایجاد می کنند.(اختیاری)

 

 

Q-R_3

مثال:

aquarium ?

اکواریوم

 

 

 

 

 

 

 

Capital R

 

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "آر" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2-نیم دایره از ابتدا تا اواسط خط پایه.


3-خط مورب از نقطه اتصال نیم دایره و خط پایه.

 

Q-R_2

 

مثال:

? Robot

آدم آهنی

 

 

 

 

Small r

 

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "آر" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین


2-ایجاد خط مورب (یک سانتی متر مانده به ابتدای خط پایه)

 

❗️توجه کنید: اگر خط مورب را از انتها یا وسط خط پایه بگیرید،این حرف با حرف v اشتباه می شود.

 

Q-R_2_2

 

مثال:

heart?

قلب

 

 

 

 

 

درس نهم- حروف الفبا O-P

 

 

 

 

 

یادگیری نحوه صحیح نوشتن حروف الفبا در زبان انگلیسی  دستخطی خوب را برای فرد به ارمغان خواهد آورد 

 

Capital O

 


حرف بزرگ که تلفظ آن " اُ" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست نوشته می شود.


1- دایره

 

 

photo_2016-05-03_10-24-35

مثال:
? Orange
پرتقال

 

 

 

 

 

 

Small o

 


حرف کوچک که تلفظ آن " اُ" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست نوشته می شود.


1-دایره.


❗️توجه کنید که حرف کوچک باید در درون دو خط نوشته شود و از آن تجاوز نکند.

 


photo_2016-05-03_10-24-35_3

 

مثال:

?Books

کتاب ها

 

 

 

 

 

Capital P

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "پی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین به صورتی که انتهای آن خط دوم دو خط باشد.


2-ایجاد نیم دایره از ابتدا تا اواسط خط پایه.

 

photo_2016-05-03_10-24-35_2

مثال:
✏️ Pencil
مداد

 

 

 

Small p


حرف کوچک که تلفظ آن "پی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین که از اول دو خط آغاز شود.


2-ایجاد نیم دایره به صورتی که آن نیم دایره در درون دو خط قرار گیرد.

 

photo_2016-05-03_10-24-35_2_2

 

مثال:

Apple

سیب

 

 

 

 

درس هشتم-حروف الفبا m-n

 

 

 

 

 

تلفظ صحیح در هر زبانی می تواند به زبان آموز برای پیشرفت سریع در یادگیری آن کمک کند.  در این بخش به تلفظ صحییح حروف الفبای M,N پرداخته ایم تا شما بتوانید از همان ابتدا با تلفظ صحیح زبان انگلیسی آشنا شوید

 

 

 

 

 

Capital M

 

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "ام" می باشد

.
✏️ با چهار حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2-خط مورب از بالا به پایین


3- خط مورب از پایین به بالا


4-خط مستقیم از بالا به پایین

 

 

 

photo_2016-05-03_10-24-29_2

 

 


مثال:
? Monkey

میمون

 

 

 

 

 

 

Small m

 


حرف کوچک که تلفظ آن "ام" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین.


2-ایجاد نیم دایره به سمت پایین.


3-ایجاد نیم دایره به سمت پایین (دقیقا مانند 2)

 

 

 

 

photo_2016-05-03_10-24-29_2_2

 

 

 

مثال:

Momy

مادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital N

 

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "ان" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2-خط مورب از بالا به پایین


3-خط مستقیم از بالا به پایین

 

❗️توجه کنید که یک خط مورب کمتر از M دارد.

 

 

 

 

photo_2016-05-03_10-24-29

 

 

 


مثال:
? Nest
آشیانه پرنده

 

 

 

 

 

 

 

 

Small n

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "ان" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین.


2-ایجاد نیم دایره به سمت پایین.

 

 

 

❗️ توجه 1: یک نیم دایره کمتر از m دارد.
‼️توجه 2: دسته آن را کوتاه بگیرید. اگر بلند باشد، با h "ایچ" اشتباه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

photo_2016-05-03_10-24-29_3

 

 

 

مثال:

?Corn

ذرت

 

 

 

 

 

درس هفتم-حروف الفبا k-l

 

در آموزش هر زبانی، شنیدن کمک ماثری در یادگیری شما ایفا خواهد کرد، بنا براین  در بخش آموزشی حروف الفبا، بخش  آموزش صوتی و شنیداری  نیز گنجانده شده است تا زبان آموزان عزیز بتوانند بطور صحیح با تلفظ حروف الفبای انگلیسی  آشنا شوند .

 

 

 

Capital K

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "کی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2-خط مورب از راست به چپ و پس از اتصال به خط پایه،از چپ به راست.

 

 

photo_2016-05-03_10-24-24


مثال:
? Kite

بادبادک

 

 

 

 

 

Small k

 


حرف کوچک که تلفظ آن "کی" می باشد.


✏️ شیوه نگارش همانند حرف بزرگ آن است، با این تفاوت که خطوط مورب درون دو خط قرار میگیرند.

 

 

photo_2016-05-03_10-24-24_3

مثال:

Book

کتاب

 

 

 

 

 

Capital L

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "ال" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2-خط مستقیم از چپ به راست از انتهای خط پایه.

 

photo_2016-05-03_10-24-24_2

مثال:
? Lion
شیر (حیوان)

 

 

 

 

Small l

 


حرف کوچک که تلفظ آن "ال" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین.

 

photo_2016-05-03_10-24-24_2_2

مثال:

Ball

توپ

 

 

 

درس ششم-حروف الفبا i-j

 

 

 

 

Capital I


حرف بزرگ که تلفظ آن "آی" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از چپ به راست


2- خط مستقیم از بالا به پایین


3-خط مستقیم از چپ به راست

 

 

photo_2016-05-03_10-24-13


مثال:
? Insect

حشره

 

 

 

 

Small i

 


حرف کوچک که تلفظ آن "آی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین


2- نقطه

 

 

photo_2016-05-03_10-24-13_2

 

مثال:

Spider?

عنکبوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital J

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "جِی" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست نوشته می شود.


1- حرف "ل" مانند زبان فارسی که انتهای آن خط دوم دو خط می باشد.

 

 

photo_2016-05-03_10-24-19_2

 


مثال:
? Juice

آبمیوه

 

 

 

 

Small j

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "جِی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- حرف "ل" مانند زبان فارسی که از خط اول دو خط تا زیر خط دوم امتداد دارد.


2- نقطه

 

 

 

photo_2016-05-03_10-24-19

 

 

مثال:

subject

موضوع

 

 

 

 

 

 

درس پنجم-حروف الفباg-h

 

 

 

 

Capital G


حرف بزرگ که تلفظ آن "جی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از چپ به راست از روی خط اول دو خط دفترتان


2- ایجاد یک نیم دایره از انتهای خط مستقیم

 

photo_2016-05-03_10-24-06

 

 


مثال:
?? Girl
دختر

 

 

 

 

Small g

 


حرف کوچک که تلفظ آن "جی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- ایجاد یک دایره کامل در درون دک خط


2- ایجاد یک حرف "ل" مانند فارسی از سمت راست دایره.

 

 

g-h_2

 

مثال:

Bag

کیف

 

 

 

 

 

Capital H

 


حرف بزرگ که تلفظ آن " اِیچ " می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین در سمت چپ


2- خط مستقیم از بالا به پایین در سمت راست


3-خط مستقیم از چپ به راست در بین دو خطوط

 

g-h


مثال:
? Hand
دست

 

 

 

 

Small h

 


حرف کوچک که تلفظ آن " اِیچ " می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین


2- ایجاد یک نیم دایره به سمت پایین از وسط خط مستقیم

 

g-h_3

 

 

مثال:

That

آن