بایگانی دسته بندی ها: نکات آموزشی

دعوت کردن در انگلیسی

 

Inviting

 

دعوت کردن

 

 

invit

 

 

 

برای دعوت کردن دوستان و نزدیکان بیشتر از عبارت های زیر استفاده می شود:

 

 

 

 

Do you want to….?

می خواهی…؟

Would you like to….?

میل داری….؟

 

??????????

 

 

 

Do you want to go to the movies tonight?

می خواهی امشب برویم سینما؟

 

Woul you like to have lunch with me tomorrow?

 

میل داری فردا با من نهار بخوری؟

 

 

 

گاهی اوقات ابتدا مناسبت و دلیل مهمانی را ذکر می کنیم و سپس عباراتی مانند

 

Can you come?

 ویا

Do you think you can come?

گفته می شود.

 

 

 

 

 

I'm giving a house warming party next Saturday. Can you come?

شنبه آینده به مناسبت خانه جدید مهمانی داریم. می توانی بیایی؟

 

 

Next Sunday is my birthday party. Do you think you can come?

ِکشنبه آینده جشن تولد من است. می توانی بیایی؟

 

 

 

 

قبول دعوت

 

 

برای قبول دعوت عبارت های

I'd like to

مایلم

و شکل قوی تر آن

I'd love to

خیلی مایلم

به کار برده می شود

 

 

 

 

دیگر عبارات رایج عبارت است از :

 

 

 

That sounds great/ terrific

به نظر عالی می رسد.

 

 

در انگلیسی آمریکایی عبارات زیر نیز رایج است:

 

 

That sounds like fun

خوب است/ فکر خوبی است

 

 

 

I'd be happy to

خوشحال می شوم

 

 

 

I'd be delighted to.

خیلی خوشحال می شوم(عبارتی قوی تر)

عبارات کوتاه

 

 

 

⚫️چند مثال برای تفهیم تفاوت ترجمه رسمی و آزاد.

 

 

 

 

 

? ترجمه رسمی:

 

 

 

 

 

 

? Oh my God
?وای خدای من

 

 

 

? Really?
? واقعا؟

 

 

 

? Shut the fuck up
? ساکت شو

 

 

 

?Go to hell
? گمشو،برو به جهنم

 

 

 

 

 

 

 

? ترجمه آزاد:

 

 

 

 

 

? Oh my God
?یا حضرت سیم چین!! / یا امام مجید!!

 

 

 

? Really?
? جدی می گی ؟؟

 

 

 

? Shut the fuck up
? خفه خون بگیر

 

 

 

?Go to hell
? برو به درک

 

 

 

ضمایر مذکر , مونث در انگلیسی

 

 

 

 

? برای مذکر He و برای مونث She میاریم.

 

 

 

 

 

 

?وقتی میخواهیم بگوییم او کیست؟ از Who استفاده می کنیم،فاعل ما بسته به آن است که اوی ما مذکر است یا مونث!

 

 

? Who's she???
او کیست؟

 


? She is my sister.
او خواهر من است

 

.

? Who's he???

? He is my grandpa.


 


? Who's she?
? She is my niece.

 

? Who's he?
?He is my nephew.

 

? Who's she?
? She is my cousin.

 

? Who's he?
? He is my cousin.

 

❗️ Who's = Who is

 

 

 

 

 

معانی واژگان _آشتی،جبران، آرایش، ساختن-

 


vocab

 

یک واژه در انگلیسی غیر از معانی مشخص و پر کاربردی که بیشتر شنیده شده است دارای  معانی  مختلفی است:

make up شامل معانی زیر است:
    
 


✅ make up  
 

     ??build     ??adorn            

⬅️ساختن ⬅️  آرایش کردن

 

 


   ?? Reconciling     ??compensate

      ⬅️آشتی کردن ⬅️ جبران کردن
                                                        

 

 

نکات احوالپرسی

سلام و احوالپرسی در انگلیسی

 

 

 

 

?? Hi, How are you?

? Hi,too. I'm Ok. What's up?

?? Nothing, everything as usual.

 

 

 

??سلام. خوبی؟

? علیک سلام. آره خوبم. چه خبر؟

?? هیچی، همه چی طبق معمول پیش میره.

❗️ هیچوقت در جواب چه خبر؟ از Health به معنی "سلامتی" استفاده نکنید، چون این جواب تنها در ایران مرسوم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوت تلفظ W و V

 

 

 

  برخی حروف در زبان فارسی تلفظ مشابه دارند، اما در انگلیسی  نحوه تلفظ حروف کمی متفاوت است  ،  با یادگیری نحوه تلفظ صحیح آنها می توانیم به لهجه بومی نزدیکتر شویم.

 

 

 

 

✅ توضیحاتی راجع به حرف W

 

 

 

1-تلفظ حرف به تنهایی


2-تلفظ حرف در کلمه

 

 

Vest

جلیقه

 

 


West

غرب

 

 

????