آدم ها با ویژگی های منفی 6

thMADCJYF5

آدم ضد حال _ آیینه دق

 

a wet blanket /wet _ blæŋ.kɪt

 

Don't you want to invited Lisa
No, she spoils our fun. She's a wet blanket

 

نمی خواهی لیزا را دعوت کنی؟
نه، او خوشی ما را به هم می زند. او آدم ضد حالی است.