آدم ها با ویژگی های منفی 5

th64IOC6HI

مایه درد سر- مایه ملال خاطر

 

 

a pain in the neck /peɪn_ɪn_ ðə_nek

 

 

 

I 'm sick and tired of Jason. Whenever he gets himself into trouble, he asks me for help. He's pain in the neck

از جیسون بیزارم. هر وقت دچار مشکلی می شود از من کمک می خواهد . او مایه درد سر است.