بایگانی برچسب‌ها : آموزش انگلیسی

فعال معین…may…Modal Verbs….

 

 

pic

 

 

???????ا???????

 

 

 

?—————-may——————?


یکی دیگر از افعال مودال، may است.

 


? در بیشتر موارد may برای     ✍?بیان احتمال       استفاده می شود. و نیز می تواند برای    ✍? اجازه گرفتن و اجازه دادن             مورد استفاده قرار گیرند. هرچند این کاربرد رواج کمتری دارد.

 

 

 ?به مثال های زیر توجه کنید???

 

 

 

  Cheryl may be at home, or perhaps at work.  (امکان/ احتمال)


امکان دارد شری در خانه و یا شاید سر کار باشد

 

 

    Johnny, you may leave the table when you have finished your dinner(اجازه دادن )

 

جانی، وقتی شامتان را تمام کردید می توانید میز را ترک کنید

 


May I use your bathroom?  (اجازه خواستن)

 

امکان دارد از حمام شما استفاده کنم؟

 

 

⛱ در جدول های زیر استفاده از must در زمان حال، گذشته و آینده آورده  شده است???

 

 

may1

 

 . Jack may be upset. I can't really tell if he is annoyed or tired.

احتمالا جک ناراحت است.نمی توانم واقعا بگم که آیا عصبی است و یا اینکه خسته است

 

 

 

 

mayyyy

 

  You may leave the table now that you're finished with your dinner.

اکنون که شامتان را تمام کرده اید می توانید میز را ترک کنید

 

 

 

may1_2

 

 

May I borrow your eraser?

اجازه هست پا کن شما را قرض بگیرم

 

 

 

 

 

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسی e-f-g-h

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

writ e

e

 

 

writ f

f

 

 

writ g

g

 

 

writ h

h

چیستان انگلیسی- لغت اشتباه-puzzle

wrong

 

 

Which word in the English language is most often pronounced incorrectly?

 

کدام لغت در زبان انگلیسی بیشتر وقت ها اشتباه تلفظ می شود؟

 

answer:

جواب  :

incorrectly

 

نادرست

لطیفه انگلیسی 8

index

 

 

 


Some scientists decided to do the following experiments on a dog

.
برخی دانشمندان تصمیم گرفتند آزمایشات زیر را روی یک سگ انجام دهند

 


For the first experiment, they cut one of the dog's legs off, then they told the dog to walk

.
در آزمایش اول،  آنها یکی از پاهای سگ را قطع کردند، سپس به سگ گفتند تا راه برود

 

 The dog got up and walked, so they  learned that a dog could walk with just three legs.


سگ می پرید و راه می رفت، بنابراین آنها آموختن که یک سگ می تواند  تنها با  داشتن سه پا  هم راه برود.

 

 

 


For the second experiment, they cut off a second leg from the dog, then they told the dog once more to walk. The dog was still able to walk with only two legs.


در آزمایش دوم ،آنها پای دوم همان سگ را قطع کردند، یکبار دیگر به سگ گفتند تا راه برود. همچنان سگ می توانست تنها  با دو پا راه برود.

 


For the third experiment, they cut off yet another leg from the dog and once more they told the dog to walk. However, the dog wasn't able to walk with only one leg.

 

در آزمایش سوم، در عین حال آنها پای دیگر سگ را قطع کردند و بار دیگر به سگ گفتند راه برود. با این حال سگ نمی توانست تنها با یک پا راه برود

 

 

As a result of these three experiments, the scientists wrote in their final report that the dog had lost it's hearing after having three legs cut off.


در نتیجه این سه آزمایش ،  دانشمندان در گزارش پایانی خود نوشتند سگ بعد از قطع سه پای خود، قدرت شنیداری خود را از دست می دهد

 

 

حروف اضافه on-at- in

 

pic

 


***************************


برخی  از اسامی در انگلیسی حروف اضافه ای مخصوص به خود برای نشان دادن مکان  دارند که ممکن است در فارسی یکسان معنی شوند و یا نشوند

.

  ? ON            

  ? IN            

  ? At   


این حروف اضافه به معناهای ،  (   ✍? درون/ داخل  ، بر روی  ، در   )  معنا می شوند و برای برخی از آنها ما در فارسی حرف اضافه بکار نمی بریم اما در انگلیسی حتما باید با حروف اضافه بیایند.

 


?در اینجا به حرف اضافه at توجه کنید?

 

 

At home                                                     At work

At school                                                   At university

At college                                                  At a concert

 

At the center                                              At the side

At the top of the page                                 At the bus station

At the entrance                                         At the top 

 


                                                At the bottom

  At the end of the  road
      


 

???????????????????

 

?در اینجا به حرف اضافهon توجه کنید? .

 

On      the wall                  روی دیوار                                   On      the door                   روی در

           

On       the floor                 روی کف                                   On      the carpet              روی فرش   

                        

 

   

On      the menu                داخل منو                                      On      the page                 در صفحه

          

On      the street                در خیابان                                      On      the train             در/ داخل قطار  

             

 

 

On      the plane                در هواپیما                                     On      the ship                   در کشتی

         

On     a horse                    بر اسب                                       On      the net                    در اینترنت    

     

 

 

On      a bicycle           بر دوچرخه/ سوار دوچرخه                         On      television                در تلویزیون

 On      the radio                   .در رادیو                                    On      the air                   بر روی خط


  On      a motorcycle           سوار بر موتور                               On      the telephone             در تلفن
 

 

            

?دقت✨


در مورد اسامی که به امواج مربوط می شوند اصولا  on بکار می رود.مانند:

 

 

 ?تلویزیون،   ?رادیو،    ?اینترنت،   ? تلفن،   ?روی خط یا روی آنتن  بودن

 

???????????????????

 


  ?در اینجا به حرف اضافهin توجه کنید? .

 

In the garden                                     در باغ/ داخل باغ                  

In a box                                                   داخل جعبه          


In my pocket                                             درون جیبم

In my wallet                                          داخل کیف پولم


In a car                                                   درون ماشین

In a taxi                                                  داخل تاکسی

 

In the sky                                                  در آسمان
In the mirror                                                  در آینه

 

In the world                                                  در دنیا
In Iran                                                       در ایران                              

 

In London                                                           در لندن
In the living room                                           دراتاق نشیمن                                       

 

In the book                                                 در / داخل کتاب

 In the picture                                               درون تصویر                    

  In a row                                                     در یک ردیف             
                                 

 


                                    

 


                

                       


                                 

 


               

 


                      

              

                              

 


                      

    

        

 

اصطلاحات و واژگان- راکت گذاشتن

 

 

 

راکت گذاشتن- عقب انداختن- در آب نمک گذاشتن 

 

 

images77

 

 

 

on=روی

ice=یخ

postpone= عقب انداختن-به تاخیر انداختن

اصطلاحات و واژگان-جدی صحبت کردن

 

 

جدی صحبت کردن- بی پرده حرف زدن- رک و پوست کنده صحبت کردن

 

 

 

talk-turkey

 

 

 

 

talk= صحبت کردن- حرف زدن

turkey=بوقلمون- ترکیه

seriously=جدی

 

افعال معین……modal verbs

pic

 

??????????????

 

 

 

 

 

 

 

?—————-  could   ——————?

 


 


برای        ? بیان احتمال         ?توانایی در گذشته و همچنین    

  ?پیشنهادات و در خواست از could استفاده می کنیم

همچنین بطور معمول couldدر جملات شرطی ، به عنوان شکل مشروط can مورد استفاده قرار می گیرد

 

 

?به مثال های زیر توجه کنید:   

 

 


  Extreme rain could cause the river to flood the city.  

  ( احتمال)
باران شدید می تواند موجب سیل رودخانه ها به شهر شود

 

 

 


  Nancy could ski like a pro by the age of 11. 

( توانایی در گذشته)

نانسی می توانست  تا قبل از 11 سالگی همانند یک حرفه ای اسکی کند

 

 

 

 

 You could see a movie or go out to dinner. 

(پیشنهاد )

میتوانید فیلم ببینید و یا برای شام بیرون بروید

 

 

 

 

  Could I use your computer to email my boss?  

(درخواست )
می توانم از کامپیوتر شما برای ایمیل زدن به رئیسم استفاده کنم ؟

 

 

 

 

  We could go on the trip if I didn't have to work this weekend.

(شرطی)

اگرمجبور نبودم این اخر هفته کار کنم به سفر رفته بودیم

 

 

 

✅استفاده از could در حال، گذشته، آینده?????


 اکثر افعال معین در گذشته و آینده  رفتاری کاملا بی قاعده دارند . برای اینکه از نحوه بکارگیری could در  متن های مختلف مطلع شوید، جدول های زیر را مطالعه کنید???

 

 

could 1

 

 


John could be the one who stole the money??

جان احتمالا همان کسی است که پول را دزدیده است


         

 

 

 

 

could2

 

 


if I had more time, I could travel around the world??

اگر بیشتر وقت داشتم، می توانستم دور دنیا را بگردم

 

 


Even if I had more time, I couldn't travel around the world. ??


حتی اگر وقت داشتم  نمی توانستم دور دنیا را بگردم

 

 

 

could3

 

 


You could have spent your vacation in Hawaii. ??

شما می توانستید تعطیلات خود را در  هاوایی بگذرانید

 

 

 

could4

 

I could run ten miles in my twenties. ??

در بیست سالگی می توانستم ده مایل بدوم

 

 

 

 

could5

 

Could I have something to drink? ??

می توانم چیزی برای نوشیدن داشته باشم

 

 

 

 

✳️ could not در مقابل might not


************************************

 

 

 

?could not
نشان می دهد که آن  اتفاق غیر ممکن است

 

?migtht not

نشان می دهد که شما نمی دانید آیا آن اتفاق افتاده است یا نه

 


?به دو مثال زیر توجه کنید✨

 


 
Jack might not have the key. ► 

                                       

                  شاید او کلید نداشته باشد   

 


 Jack could not have the key.  ► 

                                  غیر ممکن است او کلید داشته باشد      

 

گفتار و واژگان- هم اکنون

present moment

هم اکنون

 

Do not dwell in the past

do not dream of future

concentrate the mind on the present moment

 

 

در گذشته نمان،

برای آینده رویا پردازی نکن

ذهن خود را بر هم اکنون متمرکز کن

 

 

dwell =اقامت گزیدن- ساکن شدن

dream = خواب دیدن- رویا دیدن

future =آینده

concentrate = تمرکز دادن- متمرکز کردن

mind = ذهن- خاطر- خیال

present = حال -اکنون- زمان حاضر

moment =لحظه- زمان

 

 

 

 

 

buddha101052

گفتار و واژگان- باور داشتن

 

believe

باور داشتن

 

 

Believe you can and you're halfway there.

باور داشته باش که می توانی، چون هنوز نیمه راهی

 

 

 

believe=باور داشتن- ایمان داشتن- اعتقاد داشتن

halfway= نیمه راه- نصفه کاره

 

 

1_2