بایگانی برچسب‌ها : modal verbs

فعال معین…may…Modal Verbs….

 

 

pic

 

 

🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃ا🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃

 

 

 

📚—————-may——————📚


یکی دیگر از افعال مودال، may است.

 


📚 در بیشتر موارد may برای     ✍🏽بیان احتمال       استفاده می شود. و نیز می تواند برای    ✍🏽 اجازه گرفتن و اجازه دادن             مورد استفاده قرار گیرند. هرچند این کاربرد رواج کمتری دارد.

 

 

 🌷به مثال های زیر توجه کنید👇👇👇

 

 

 

  Cheryl may be at home, or perhaps at work.  (امکان/ احتمال)


امکان دارد شری در خانه و یا شاید سر کار باشد

 

 

    Johnny, you may leave the table when you have finished your dinner(اجازه دادن )

 

جانی، وقتی شامتان را تمام کردید می توانید میز را ترک کنید

 


May I use your bathroom?  (اجازه خواستن)

 

امکان دارد از حمام شما استفاده کنم؟

 

 

⛱ در جدول های زیر استفاده از must در زمان حال، گذشته و آینده آورده  شده است👇👇👇

 

 

may1

 

 . Jack may be upset. I can't really tell if he is annoyed or tired.

احتمالا جک ناراحت است.نمی توانم واقعا بگم که آیا عصبی است و یا اینکه خسته است

 

 

 

 

mayyyy

 

  You may leave the table now that you're finished with your dinner.

اکنون که شامتان را تمام کرده اید می توانید میز را ترک کنید

 

 

 

may1_2

 

 

May I borrow your eraser?

اجازه هست پا کن شما را قرض بگیرم

 

 

 

 

 

Modal verbs- افعال معین 1

pic

 

 

🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃

 


✍🏽مودال ها یا همان افعال کمکی، افعال خاصی هستند که  در انگلیسی نسبت به افعال اصلی بسیار  متفاوت عمل می کنند.  متداول ترین افعال مودال شامل:

 

 

Can                                                                        
Could                                     
May                                       
Might                                 
Must                                    

Ought to  

Shall

Should

Will

Would

 

 

🎯مهمترین تمایز بین فعل مودال با فعل  اصلی👇👇👇

 

👈👈سوم شخص آنها هرگز " s- "نمی گیرد

 

    He can  speak Chinese
    She should  be here by 9:00

 


👈👈برا ی منفی کردن فعل چه در یک جمله حال ساده و یا گذشته ساده باید بعد از  آنها "not " قرار داد.


    He should not be late
    They might not come to the party

 

👈👈 اکثر مودال ها در زمان گذشته و  آینده بکار نمی روند


    He will can go with us ❌
       She musted study very hard❌