بایگانی برچسب‌ها : دستور زبان انگلیسی

نحوه سوالی کردن در انگلیسی

 

q

 

سوالی کردن

 

به جمله زیر توجه کنید:


? They are bins.
?آنها سطل آشغال هستند.

 

 

 

? حال چطور این جمله را سوالی کنیم؟ درسته! فقط کافیه جای فعل و فاعل را عوض کنیم.

 

 

They ? Are

 

 

? Are they bins?
?آیا آنها سطل آشغال هستند؟

 

 

⚫️جواب :

 

✅ Yes, they are.
❌ No, they aren't.

 

❗️ Aren't = Are not

 

 

 

? Yes/No Question

 

 

 

در انگلیسی، به سوالاتی که جوابشان
Yes/No
می باشد
Yes/No Question
می گویند.

 

 

 

به جمله زیر توجه کنید:
? This is a pen.
?این یک خودکار است.

 

 

 

? حال چطور این جمله را سوالی کنیم؟ درسته! فقط کافیه جای فعل و فاعل را عوض کنیم.

 

 

 

 

This ? Is

 

 

? Is this a pen?
?آیا این یک خودکار است؟

 

 

⚫️جواب :

 

 

✅ Yes, it is.
❌ No, it isn't.

❗️ Isn't = Is not

 

 

 

 

فعال معین…may…Modal Verbs….

 

 

pic

 

 

???????ا???????

 

 

 

?—————-may——————?


یکی دیگر از افعال مودال، may است.

 


? در بیشتر موارد may برای     ✍?بیان احتمال       استفاده می شود. و نیز می تواند برای    ✍? اجازه گرفتن و اجازه دادن             مورد استفاده قرار گیرند. هرچند این کاربرد رواج کمتری دارد.

 

 

 ?به مثال های زیر توجه کنید???

 

 

 

  Cheryl may be at home, or perhaps at work.  (امکان/ احتمال)


امکان دارد شری در خانه و یا شاید سر کار باشد

 

 

    Johnny, you may leave the table when you have finished your dinner(اجازه دادن )

 

جانی، وقتی شامتان را تمام کردید می توانید میز را ترک کنید

 


May I use your bathroom?  (اجازه خواستن)

 

امکان دارد از حمام شما استفاده کنم؟

 

 

⛱ در جدول های زیر استفاده از must در زمان حال، گذشته و آینده آورده  شده است???

 

 

may1

 

 . Jack may be upset. I can't really tell if he is annoyed or tired.

احتمالا جک ناراحت است.نمی توانم واقعا بگم که آیا عصبی است و یا اینکه خسته است

 

 

 

 

mayyyy

 

  You may leave the table now that you're finished with your dinner.

اکنون که شامتان را تمام کرده اید می توانید میز را ترک کنید

 

 

 

may1_2

 

 

May I borrow your eraser?

اجازه هست پا کن شما را قرض بگیرم

 

 

 

 

 

مخفف نگاری/ اختصار نویسی در انگلیسی

 

 

 

?PC
personal computer

 


?20p
twenty pence (said, informally, as twenty p)

 


?WHO
World Health Organisation

 

 

 

✍?در برخی از اختصار نگاری ها، تنها صدا یا  یک حرف از کلمه بکار می رود. اما بطور کامل خوانده می شوند

 

 

Doctor  
?Dr

 

for example  
?e.g. (from the Latin equivalent: exempli gratia)

 

Gaze Limited
?Gaze Ltd (Limited refers to a company)

 

Mister
?Mr


ounces
?oz

 

Street  
?St


page 38
?p. 38

 

5 kilometres  
?5 km

 

advertisement  
?advert; ad

 

decaffeinated
?decaf

 

examination
?exam

 

memorandum
?memo

 

photograph
?photo

 

 

در اسامی اشخاص نیز مخخف گویی و مخفف نویسی وجود دارد. همانند اسامی زیر:

 


Timothy  
?Tim

 

Frederick  
?Fred

 

Pamela
?Pam

 

Rajiv
?Raj

 

 

 

 

?اولین حرف -initials ?

 

 

 

در انگلیسی  معمولا برای اختصار نویسی نام کشورها و سازمان ها از  حرف اول آنها استفاده می شود:
به عنوان مثال نام کشورها در زیر:

USA   ?? United States of America

UK     ?? United kingdom

BRA    ??Brazil

 

 


و یا نام اختصاری شرکت ها  و سازمان ها :


BBC   ??  British Broadcasting Corporation

BWB ??Black Water Band

 

 

 

 

 


همچنین در رسمی نویسی  نام کوچک افراد از اولین حروف اسم آنها استفاده می شود.  گاهی از ما خواسته می شود تا ابتدای نام کوچک خود را  (initials )بیان کنیم .

?ا initial نام کوچک ، بسیار رسمی  تر است .به مثال زیر توجه کنید?✍?

 

 

      J. Adams, lawyer                                            رسمی تر  

      John Adams, lawyer                     دارای رسمیت کمتر

 

 

??  گاهی نام کوجک کامل نوشته می شود ولی نام میانی را به اختصار می نویسیم . این طرز نوشتن هم کاربردی رسمی دارد اما بیشتر در انگلیسی آمریکایی بکار می رود .???


   Robert B. Davidson

 

 

 

? سرنام ها / علامت اختصاری –    Acronyms ?


 

 

 


علامات اقتصادی از حرف اول عبارات دیگر تشکیل شده اند  و به عنوان یک کلمه کامل تلفظ می شوند . به  نمونه های زیر توجه کنید✍??

 


  NATO   ? /ˈneɪtəʊ/ North Atlantic Treaty Organisation
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی

 

 

scuba  ? /ˈsku:bə/ self-contained underwater breathing apparatus

دستگاه تنفس زیر آب مخزن دار

 


radar  ? /ˈreɪdɑ(r)/ radio detection and ranging

تشخیص و ردیابی رادیویی

 

 

  SATs  ? /sæts/ standard attainment tests (tests taken by schoolchildren in the UK)

آزمون دستیابی استاندارد( آزمونی که دانش آموزان مدرسه انگلستان می دهند)

 

 

⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱


 کلمات اختصاری جدیدتر با حروف بزرگ نوشته می شوند:

 


    Jodie’s got her SATs next week – she’s a bit nervous

 

 

?هنگامی که این علامات( acronyms ) خیلی وقت باشد که به وجود آمده باشند و بخشی از لغات  زبان انگلیسی شده باشند آن ها را با حروف کوچک می نویسند.
( و همانند دیگر لغات در ابتدای جمله فقط حرف اول بزرگ نوشته می شود)✍??

 

 

    The ship’s radar had been destroyed in battle

   

 

Radar was one of the most important inventions of the twentieth century

   

 

We went scuba-diving in Australia

 

 


?برخی از این اختصار ها،به عنوان ترکیبی از حروف و سیلاب  تلفظ می شوند.✍??


    She sent me a jpeg file with a photo of her wedding. (joint photographic experts group /ˈdʒeɪpeg/)
(عضو یت گروه کارشناسان عکاسی )

 

 


    You can buy the dictionary on CD-ROM. (compact disc read-only memory; pronounced /si: di: ˈrɒm/)

 

 

 

?برخی از اختصار ها را در  جمع و یا  حالت ملکی (مضاف الیه) استفاده می کنیم.✍??

 


    Are the pictures on your memory stick jpegs or bitmaps?

 

 

    NATO’s foreign policy has been criticised recently

 

افعال معین…must …Modal Verbs….

 

pic

 

 

??????????????

 

 

 

?—————- must  ——————?

 

 


یکی دیگر از افعال مودال، must است.

 

? در بیشتر موارد must برای     ✍?بیان قطعیت        استفاده می شود. و نیز می تواند برای    ✍?بیان ضرورت  و توصیه ای  محکم       مورد استفاده قرار گیرند.

برای   ✍?بیان منع فعالیتی        می توان از must not استفاده کرد. البته این کلمه ای بسیار خشک است ، بنابراین  صحبت کنندگان بومی ترجیح می دهند از افعال مودال نرم تر همچون  "should not"و  "ought not"برای منصرف کردن از فعالیت بجای منع آن استفاده کنند.

 


 ?به مثال های زیر توجه کنید???

 

 

  This must be the right address!  (قطعیت)
این آدرس باید درست باشد ! (این آدرس قطعا درست است)

 

Students must pass an entrance examination to study at this school. ( ضرورت  )
دانش آموزان برای تحصیل در این  مدرسه باید در امتحان ورودی قبول شوند

 

 You must take some medicine for that cough.  (توصیه های محکم)
شما باید بخاطر سرفه تعدادی دارو بگیرید.

 

   Jenny, you must not play in the street! (ممنوعیت)
جنی، تو نباید در خیابان بازی کنی!

 

 

 

must1

 

That must be Jerry. They said he was tall with bright red hair. ??

او باید(یقینا) جری باشد.آنها گفته بودند او بلند قد با موهای قرمز روشن بود

 

 

 

 

must2

 

You must not swim in that river. It's full of crocodiles. ??

شما نباید در آن رودخانه شنا کنی .پر از تمساح است

 

 

 

 

 

must3

 

You must take some time off and get some rest.??

شما باید بعضی وقت ها مرخصی بگیرید و مقداری استراحت کنید

 

 

 

must4

 

You must have a permit to enter the national park. ??

شما باید برای ورود به پارک ملی اجازه ورود داشته باشید

 

 

 

 

نکتهenlightened

 

 

??????"Must not"در مقابل "Do not have to"??????


 

 

?هنگامی که —–از انجام کاری منع شده اید— "must not " را بکار می برید


? هنگامیکه —-نیاز نیست که کسی کاری را انجام دهد —- از  "do not have to " استفاده می شود

 


مثال:?


?You must not eat that.
 ممنوع شده-اجازه نیست

 


☘You don't have to eat that.         
                    شما اگر بخواهید می توانید اما الزامی نیست

 

 

 

 

 

افعال معین……modal verbs

pic

 

??????????????

 

 

 

 

 

 

 

?—————-  could   ——————?

 


 


برای        ? بیان احتمال         ?توانایی در گذشته و همچنین    

  ?پیشنهادات و در خواست از could استفاده می کنیم

همچنین بطور معمول couldدر جملات شرطی ، به عنوان شکل مشروط can مورد استفاده قرار می گیرد

 

 

?به مثال های زیر توجه کنید:   

 

 


  Extreme rain could cause the river to flood the city.  

  ( احتمال)
باران شدید می تواند موجب سیل رودخانه ها به شهر شود

 

 

 


  Nancy could ski like a pro by the age of 11. 

( توانایی در گذشته)

نانسی می توانست  تا قبل از 11 سالگی همانند یک حرفه ای اسکی کند

 

 

 

 

 You could see a movie or go out to dinner. 

(پیشنهاد )

میتوانید فیلم ببینید و یا برای شام بیرون بروید

 

 

 

 

  Could I use your computer to email my boss?  

(درخواست )
می توانم از کامپیوتر شما برای ایمیل زدن به رئیسم استفاده کنم ؟

 

 

 

 

  We could go on the trip if I didn't have to work this weekend.

(شرطی)

اگرمجبور نبودم این اخر هفته کار کنم به سفر رفته بودیم

 

 

 

✅استفاده از could در حال، گذشته، آینده?????


 اکثر افعال معین در گذشته و آینده  رفتاری کاملا بی قاعده دارند . برای اینکه از نحوه بکارگیری could در  متن های مختلف مطلع شوید، جدول های زیر را مطالعه کنید???

 

 

could 1

 

 


John could be the one who stole the money??

جان احتمالا همان کسی است که پول را دزدیده است


         

 

 

 

 

could2

 

 


if I had more time, I could travel around the world??

اگر بیشتر وقت داشتم، می توانستم دور دنیا را بگردم

 

 


Even if I had more time, I couldn't travel around the world. ??


حتی اگر وقت داشتم  نمی توانستم دور دنیا را بگردم

 

 

 

could3

 

 


You could have spent your vacation in Hawaii. ??

شما می توانستید تعطیلات خود را در  هاوایی بگذرانید

 

 

 

could4

 

I could run ten miles in my twenties. ??

در بیست سالگی می توانستم ده مایل بدوم

 

 

 

 

could5

 

Could I have something to drink? ??

می توانم چیزی برای نوشیدن داشته باشم

 

 

 

 

✳️ could not در مقابل might not


************************************

 

 

 

?could not
نشان می دهد که آن  اتفاق غیر ممکن است

 

?migtht not

نشان می دهد که شما نمی دانید آیا آن اتفاق افتاده است یا نه

 


?به دو مثال زیر توجه کنید✨

 


 
Jack might not have the key. ► 

                                       

                  شاید او کلید نداشته باشد   

 


 Jack could not have the key.  ► 

                                  غیر ممکن است او کلید داشته باشد      

 

??Future Perfect Continuous- آینده کامل استمراری??

pic

 

 

???????ز???????

 

 

 

✍? آینده کامل استمراری در انگلیسی دارای دو فرم  ساختاری است( با فعل do)

 

?will have been doing       ?       be going to have been doing

 


دو  فرم ساختاری  آینده کامل استمراری:


?will have been + present participle]

?[am/is/are + going to have been + present participle]

 

?به مثال های زیر توجه کنید. آنها  نمونه ای  از ساختار آینده کامل استمراری هستند :

 


  You will have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives

سرانجام وقتی هواپیمای او برسد، بیش از دو ساعت منتظر خواهید ماند.

 

Will you have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?
  

  You will not have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

 

 


 

 

You are going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives
 می خواهی بیش از دو  ساعت منتظر بمانی  تا سرانجام هواپیمایش برسد

 

Are you going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?


    You are not going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives

 


نکته✍? ممکن است هر دو فرم will یا be going to  در آینده کامل استمراری از لحاظ معنایی با هم تفاوتی نداشته باشند و یا تفاوتی بسیار کوچک ایجاد کنند.

 

⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?

 

ساختار  آ ینده کامل استمراری در موارد زیر بکار می رود

 

✏️طول مدت کاری تا یک رویداد خاص در آینده?

 

She is going to have been working at that company for three years when it finally closes

وقتی آن شرکت بسته شود او به مدت سه سال خواهد بود که در آن شرکت کار می کند.

 

 

 


توجه: ❗️در مثال بالا توجه کنید که به جای آینده ساده از حال ساده استفاده شده است زیرا رویداد های آینده  در جمله واره های زمانی قرار دارند و نمی توانید از ساختار آینده در جمله واره های زمانی استفاده کنید .

 


✏️برای بیان علت و معلول در آینده? ( با استفاده از آینده کاملا استمراری قبل از فعالیتی دیگر در آینده می توان به خوبی علت و معلولی را نشان داد)


Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour

وقتی جان به خانه برسد خسته خواهد بود زیرا بیش از یک ساعت خواهد بود که آهسته می دود.

 

 

 

?توجه…توجه?


?آ ینده استمراری در مقابل آینده کامل استمراری

اگر  مدت زمان هایی همچون for five minutes," "for two weeks" با "since Friday, در جمله شما نباشد، انگلیسی زبان ها بجای استفاده از  آینده کامل استمراری  از آینده استمراری استفاده می کنند. البته دقت داشته باشید که این موضوع می تواند معنی جمله را تغییر دهد

 

?آینده استمراری بر قطع  فعالیتی اشاره دارد


?در حالیکه آینده کامل استمراری بر مدت زمانی قبل از کاری در آینده اشاره دارد.

 

 برای درک بیشتر به مثال های زیر توجه کنید:

 

 

⛱ He will be tired because he will be exercising so hard

این جمله تاکید می کند که او خسته خواهد بود چرا که  دقیقا در آن لحظه در آینده  در حال ورزش کردن است.

 

⛱ He will be tired because he will have been exercising so hard

این جمله تاکید می کند چون او در یک دوره زمانی ورزش می کرده است بنابراین خسته خواهد بود. البته امکان دارد همچنان در حال ورزش کردن باشد و یا اینکه به تازگی آن را به پایان رسانده باشد

 

 


? یاد آوری ها

?  به یاد داشته باشد در جمله واره های زمانی از ساختار آینده استفاده نمی شود:
همانند تمامی فرم های آینده، آینده کامل استمراری نیز نمی تواند با جمله واره هایی که با when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, و امثالهم اغاز می شوند بکار رود.بلکه بجای آینده کامل استمراری باید از  حال کامل استمراری استفاده کرد.

 
 
  You won't get a promotion until you will have been working here as long as Tim  ❌
 You won't get a promotion until you have been working here as long as Tim   ✅

 

?افعال غیر استمراری / افعال ترکیبی :


مهم است که به یاد داشته باشید افعال غیر استمراری را نمی توان در ساختار های استمراری بکار برد. همچنین غیر استمراری هایی که معانی فعل های ترکیبی را می دهند نمی توانند در ساختار استمراری بکار روند . در این صورت بجا ی استفاده از حال کامل استمراری با این افعال ، شما باید از آینده کامل استفاده کنید.

( افعال ترکیبی آنهایی هستند که گاهی استمراری و گاهی غیر استمراری محسوب می شوند. در بخش های بعد در مورد انواع افعال صحبت خواهیم کرد)

??future continuous- آینده استمراری??

pic

 

 

??????????????

 

 

✍? آینده استمراری در انگلیسی دارای دو فرم  ساختاری است. (با فعل do)

 

?will be doing      ?  be going to be doing


بر خلاف آینده ساده ، آینده استمراری قابل تعویض است

 


?شکل ساختاری  آینده استمراری:


will be + present participle
am/is/are + going to be + present participle

 


?به مثال های زیر توجه کنید. آنها  نمونه ای  از ساختار آینده استمراری هستند :

 


  You will be waiting for her when her plane arrives tonight.
 وقتی امشب هواپیمای او برسد من منتظرش خواهم بود

  ? Will you be waiting for her when her plane arrives tonight
    You will not be waiting for her when her plane arrives tonight

 

 

 

You are going to be waiting for her when her plane arrives tonight

Are you going to be waiting for her when her plane arrives tonight ?

You are not going to be waiting for her when her plane arrives tonight

 

 

⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?

 

ساختار آ ینده استمراری در موارد زیر بکار می رود

 

✏️برای بیان فعالیتی در حال انجام در آینده که توسط فعالیتی در آینده قطع می شود? ( آن فعالیت می تواند به طور کامل و یا بطور موقت متوقف شود)

 

I will be watching TV when she arrives tonight
وقتی امشب او می رسد من  در حال تماشای تلویزیون هستم

 


توجه: ❗️ فعالیتی که قطع کننده استمرار است باید آینده ساده باشد . زیرا قطع کننده ها جمله واره های زمانی هستند و  نمی توان در جمله واره های زمانی ازساختار آینده استفاده کرد.


 

 


✏️به همراه زمانی خاص فعالیتی در  حال انجام  در آینده?

 

Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
امشب ساعت 6، دارم شام می خورم

 

✏️برای بیان دو فعالیت هم زمان در آینده? (دو کار  در آینده بطور همزمان انجام می شود)


I am going to be studying and he is going to be making dinner.
می خواهم درس بخوانم و او می خواهد شام درست کند

 

    

 

?توجه…توجه?


?جملات آینده استمراری همانند تمامی ساختار های آینده، نمی توانند با عباراتی همچون  when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless آغاز شوند.بلکه بجای آینده استمراری باید از حال استمراری استفاده کرد.


       While I am going to be finishing my homework,she is going to make dinner


   While I am finishing my homework, she is going to make dinner

  ✅

 

 

 

? به یاد داشته باشید افعال غیر استمراری  در هیچ ساختار استمراری بکار نمی روند. بلکه باید از آینده ساده استفاده کرد.


   ❌  Jane will be being at my house when you arrive
   ✅ Jane will be at my house when you arrive

 


? در جمله زیر به مکان قرار گرفتن قید هایی همچون   always, only, never, ever, still, just, و غیره در ساختار آینده ساده توجه کنید.

 

    You will still be waiting for her when her plane arrives
   ? Will you still be waiting for her when her plane arrives

 

   You are still going to be waiting for her when her plane arrives
?Are you still going to be waiting for her when her plane arrives

 

 

 

به چند مثال دیگر توجه کنید(به نظر شما این چند مثال به کدام موارد بیان شده اشاره دارند؟)


He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives

 


He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives


I will be waiting for you when your bus arrives

 
I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me


At 8:00 PM tonight, John is going to be washing the dishes


Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time


At midnight tonight, we will still be driving through the desert


While Ellen is reading, Tim will be watching television


At 8:00 PM tonight, John will be washing the dishes
    

 


??????????

 

افعال معین…..Modal Verbs

 

pic

 

??????????????

 

 

 

?—————-   can   ——————?

 


 یکی از پر کاربردترین مودال ها در زبان انگلیسی (can) است.

 


از can می توان برای      ? توانایی و یا فرصت  ? درخواست و یا پیشنهاد دادن ?  نشان دادن احتمال و امکان و یا عدم احتمال کاری    استفاده کرد.

 

 

?به مثال های زیر توجه کنید:   

 

  ?  I can ride a horse.  ( بیان توانایی)

من می توانم سوار اسب شوم

 


  ?  We can stay with my brother when we are in Paris.   (بیان فرصت)

وقتی که در پاریس هستیم فرصت داریم تا با برادرم باشیم

 


   ? She cannot stay out after 10 PM.    (پیشنهاد دادن )

او بعد از ساعت 10 شب نمی تواند بیرون بماند


   ? Can you hand me the stapler?    ( درخواست)

آن ماشین دوخت  را به من می دهی؟

 


  ?  Any child can grow up to be president.   (امکان و احتمال)

هر کودکی می تواند تا ریاست جمهوری ترقی کند

 

 

 

 

 

 

✍????? استفاده از can در  حال، گذشته و آینده

 

?⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️?

 

 

 

photo_2016-04-11_11-55-48

 

I can speak Chinese   ??            

         من می توانم به زبان چینی صحبت کنم

 

 

 

2

 

With a burst of adrenaline, people can pick up cars.   ??   

     با آزاد شدن آدرنالین، جمعیت می توانند ماشین ها را بلند کنند

 

 

3

I have some free time. I can help her now.  ??    
من مقداری وقت آزاد دارم .د ر حال حاضر می توانم او را کمک کنم

 

 

4

 

I can drive Susan's car when she is out of town.  ??
هنگامیکه سوزان به خارج از شهر رفته است ، من می توانم ماشین او را برانم

 

 

5

 

Can I have a glass of water? ??
امکان دارد یک لیوان آب به من بدهید؟

 

 

 

6

 

Anyone can become rich and famous if they know the right people. ??
امکان ثروتمند و مشهور شدن هرکس وجود دارد اما به شرط اینکه از حق مردم آگاه باشد.

 

?? simple future- آینده ساده??

 

pic

 

??????????????


 

 

 


✍? آینده ساده در انگلیسی دارای دو فرم  ساختاری است.


? WILL     ?   BE GOING To

 

هرچند گاهی این دو فرم می تواند تغییر کنند اما اغلب دو معنی متفاوت را بیان می کنند.
این تفاوت های معنایی ممکن است  در ابتدا  برای شما خیلی مشخص نباشد اما با گذشت زمان و تمرین  این تفاوت ها مشخص خواهند شد.
 هر دو ساختار "will" و "be going to"  به زمان خاصی در آینده اشاره دارند

 

?شکل ساختاری  آینده ساده:
[will + verb] [am/is/are + going to + verb]

 


?به مثال زیر توجه کنید. این یک نمونه از ساختار آینده ساده است :

 


You will help him later ?  

شما به او بعدا کمک می کنید
    ?Will you help him later
    You will not help him later.

 

        ?You are going to meet Jane tonight

شما امشب  جین را ملاقات می کنید.
   ? Are you going to meet Jane tonight
    You are not going to meet Jane tonight

 

 

futur

 


⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?

 

ساختار  آ ینده ساده در موارد زیر بکار می رود

 

 

 

✏️will برای انجام کاری داوطلبانه بکار می رود?


I will send you the information when I get it
وقتی به آنجا رسیدم اطلاعات را برایت ارسال می کنم

 

 

✏️"will"  برای قول دادن به انجام کاری استفاده می شود?

Don't worry, I'll be careful.

نگران نباش. مواظب خواهم بود

 


✏️" be going to"  برای بیان طرح و برنامه ای در آینده استفاده می شود?


He is going to spend his vacation in Hawaii.
او می خواهد  تعطیلاتش را در هاوایی بگذراند


✍?بیان می کند که آن کار یک برنامه و تصمیمی است که قصد دارد در آینده انجام دهد.

 

 


✏️"will"و " be going to" برای پیش بینی آینده بکار می روند?


    John Smith will be the next President.


    John Smith is going to be the next President.

جان اسمیت رییس جمهور آینده خواهد بود

 


✍? هر دو ساختار "will" و "be going to" می توانند در مورد آینده یک پیش بینی کلی را بیان کنند. پیش بینی ها در مورد آنچه که ممکن است در آینده اتفاق افتد صحبت می کنند. در جملات پیش گویانه فاعل  معمولا کنترل کمی بر آینده دارد بنابراین  موارد 1تا 3 که بیان کردیم بکار نمی روند


در مثال بالا برای پیش بینی تفاوت  معنایی در دو ساختار وجود ندارد.

 

 

 


?توجه…توجه?


?همچون تمامی ساختارهای آینده، آینده ساده نمی تواند با عبارات زمانی همچون when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless و غیره در ابتدای جمله واره قرار می گیرند بکار روند. به  همراه این عبارات بجای آینده ساده باید از حال ساده استفاده کرد.

 

    When you will arrive tonight, we will go out for dinner ❌
    When you arrive tonight, we will go out for dinner ✅

 

 

 

? در جمله زیر به مکان قرار گرفتن قید هایی همچون   always, only, never, ever, still, just, و غیره در ساختار آینده ساده توجه کنید.

 


 You will never help him

 ? Will you ever help him

 

 You are never going to meet Jane
 Are you ever going to meet Jane?

 

 


 

به چند مثال دیگر توجه کنید(به نظر شما این چند مثال به کدام موارد بیان شده اشاره دارند؟)


 John will finish the work by 5:00 PM


Sally is going to make a beautiful dinner tonight

 
The movie "Zenith" will win several Academy Awards


The year 2222 is going to be a very interesting year


 Michelle is going to begin medical school next year


I won't tell anyone your secret


Who is going to make John's birthday cake?


A: The phone is ringing
       B: I'll get it

 


??????????

 

Modal verbs- افعال معین 1

pic

 

 

??????????????

 


✍?مودال ها یا همان افعال کمکی، افعال خاصی هستند که  در انگلیسی نسبت به افعال اصلی بسیار  متفاوت عمل می کنند.  متداول ترین افعال مودال شامل:

 

 

Can                                                                        
Could                                     
May                                       
Might                                 
Must                                    

Ought to  

Shall

Should

Will

Would

 

 

?مهمترین تمایز بین فعل مودال با فعل  اصلی???

 

??سوم شخص آنها هرگز " s- "نمی گیرد

 

    He can  speak Chinese
    She should  be here by 9:00

 


??برا ی منفی کردن فعل چه در یک جمله حال ساده و یا گذشته ساده باید بعد از  آنها "not " قرار داد.


    He should not be late
    They might not come to the party

 

?? اکثر مودال ها در زمان گذشته و  آینده بکار نمی روند


    He will can go with us ❌
       She musted study very hard❌