بایگانی دسته بندی ها: آموزش زبان انگلیسی

آدم ها با ویژگی های منفی 4

thNF0H3LID

آدم بله قربان گو


( a yes – person (a yes- man or yes-woman


Joe always agrees with the boss. He's a yes- person. He has no will of his own

جو همیشه با رییس موافقت میکند. آدم بله قربانگویی است. او از خودش اراده ایی ندارد.

آدم ها با ویژگی های منفی 3

th6TH55W1E

آدم فضول

 


a busyboy /ˈbɪz.i _bɒd.i


Joan's a busybody. I don't want to go to her house. She keeps asking you questions about your private life.

جون آدم فضولی است .نمی خواهم به خانه او بروم .او از زندگی خصوصی آدم سوال می پرسد.

آدم ها با ویژگی های منفی 2

 

th6026ELRN

آدم وراج – پر چانه

 

a windbag /ˈwɪnd.bæɡ

 

I can't stand Alice anymore. She's a windbag. She talks too much but say nothing important

اصلا نمی توانم آلیس را تحمل کنم. او وراج است . او خیلی حرف می زند اما حرف هایش به درد بخور نیست.