آدم ها با ویژگی های منفی 3

th6TH55W1E

آدم فضول

 


a busyboy /ˈbɪz.i _bɒd.i


Joan's a busybody. I don't want to go to her house. She keeps asking you questions about your private life.

جون آدم فضولی است .نمی خواهم به خانه او بروم .او از زندگی خصوصی آدم سوال می پرسد.