آدم ها با ویژگی های منفی 1

scatterbrain

آدم حواس پرت – بی فکر

 

 

a scatterbrain /skæt.ə.breɪn

 

 

Sarah never picked up me at the airport. She'd promised to meet me but she clean forgot. She's a scatterbrain

 

 

سارا هرگز فرودگاه به دنبالم نیامد. او به من قول داده بود آنجا یکدیگر را ببینیم اما او کلا فراموش کرده بود. او آدم حواس پرتی است.