بایگانی برچسب‌ها : انگلیسی به زبان ساده

504 واژه-نا آشنا

عادت نکرده- ناآشنا- نامانوس- خو نگرفته

...

 

 

عادت نکرده- نا آشنا- نامانوس- خو نگرفتهunaccustomed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افعال معین……modal verbs

pic

 

??????????????

 

 

 

 

 

 

 

?—————-  could   ——————?

 


 


برای        ? بیان احتمال         ?توانایی در گذشته و همچنین    

  ?پیشنهادات و در خواست از could استفاده می کنیم

همچنین بطور معمول couldدر جملات شرطی ، به عنوان شکل مشروط can مورد استفاده قرار می گیرد

 

 

?به مثال های زیر توجه کنید:   

 

 


  Extreme rain could cause the river to flood the city.  

  ( احتمال)
باران شدید می تواند موجب سیل رودخانه ها به شهر شود

 

 

 


  Nancy could ski like a pro by the age of 11. 

( توانایی در گذشته)

نانسی می توانست  تا قبل از 11 سالگی همانند یک حرفه ای اسکی کند

 

 

 

 

 You could see a movie or go out to dinner. 

(پیشنهاد )

میتوانید فیلم ببینید و یا برای شام بیرون بروید

 

 

 

 

  Could I use your computer to email my boss?  

(درخواست )
می توانم از کامپیوتر شما برای ایمیل زدن به رئیسم استفاده کنم ؟

 

 

 

 

  We could go on the trip if I didn't have to work this weekend.

(شرطی)

اگرمجبور نبودم این اخر هفته کار کنم به سفر رفته بودیم

 

 

 

✅استفاده از could در حال، گذشته، آینده?????


 اکثر افعال معین در گذشته و آینده  رفتاری کاملا بی قاعده دارند . برای اینکه از نحوه بکارگیری could در  متن های مختلف مطلع شوید، جدول های زیر را مطالعه کنید???

 

 

could 1

 

 


John could be the one who stole the money??

جان احتمالا همان کسی است که پول را دزدیده است


         

 

 

 

 

could2

 

 


if I had more time, I could travel around the world??

اگر بیشتر وقت داشتم، می توانستم دور دنیا را بگردم

 

 


Even if I had more time, I couldn't travel around the world. ??


حتی اگر وقت داشتم  نمی توانستم دور دنیا را بگردم

 

 

 

could3

 

 


You could have spent your vacation in Hawaii. ??

شما می توانستید تعطیلات خود را در  هاوایی بگذرانید

 

 

 

could4

 

I could run ten miles in my twenties. ??

در بیست سالگی می توانستم ده مایل بدوم

 

 

 

 

could5

 

Could I have something to drink? ??

می توانم چیزی برای نوشیدن داشته باشم

 

 

 

 

✳️ could not در مقابل might not


************************************

 

 

 

?could not
نشان می دهد که آن  اتفاق غیر ممکن است

 

?migtht not

نشان می دهد که شما نمی دانید آیا آن اتفاق افتاده است یا نه

 


?به دو مثال زیر توجه کنید✨

 


 
Jack might not have the key. ► 

                                       

                  شاید او کلید نداشته باشد   

 


 Jack could not have the key.  ► 

                                  غیر ممکن است او کلید داشته باشد      

 

گفتار و واژگان- هم اکنون

present moment

هم اکنون

 

Do not dwell in the past

do not dream of future

concentrate the mind on the present moment

 

 

در گذشته نمان،

برای آینده رویا پردازی نکن

ذهن خود را بر هم اکنون متمرکز کن

 

 

dwell =اقامت گزیدن- ساکن شدن

dream = خواب دیدن- رویا دیدن

future =آینده

concentrate = تمرکز دادن- متمرکز کردن

mind = ذهن- خاطر- خیال

present = حال -اکنون- زمان حاضر

moment =لحظه- زمان

 

 

 

 

 

buddha101052

گفتار و واژگان- باور داشتن

 

believe

باور داشتن

 

 

Believe you can and you're halfway there.

باور داشته باش که می توانی، چون هنوز نیمه راهی

 

 

 

believe=باور داشتن- ایمان داشتن- اعتقاد داشتن

halfway= نیمه راه- نصفه کاره

 

 

1_2

گفتار و واژگان- شادی

happy

شاد بودن

 

 

The most important thing is to enjoy your life

– to be happy

it's all that matters

 

 

مهمترین کار این است که از زندگی خود لذت ببرید- شاد باشید- که شادی همه چیز است

 

 

 

importan= مهم- با اهمیت

enjoy = لذت بردن

life = زندگی- حیات

happy= شاد- خوشحال-  راضی

all= همه- تمام

matter= موضوع- چیز- مطلب

 

audreyhepburn413489

 

اصطلاحات پر کاربرد 30

اصطلاحات پر کاربرد

 

برطرف کردن سوء تفاهم

 

 

سوتفاهم

 

??future continuous- آینده استمراری??

pic

 

 

??????????????

 

 

✍? آینده استمراری در انگلیسی دارای دو فرم  ساختاری است. (با فعل do)

 

?will be doing      ?  be going to be doing


بر خلاف آینده ساده ، آینده استمراری قابل تعویض است

 


?شکل ساختاری  آینده استمراری:


will be + present participle
am/is/are + going to be + present participle

 


?به مثال های زیر توجه کنید. آنها  نمونه ای  از ساختار آینده استمراری هستند :

 


  You will be waiting for her when her plane arrives tonight.
 وقتی امشب هواپیمای او برسد من منتظرش خواهم بود

  ? Will you be waiting for her when her plane arrives tonight
    You will not be waiting for her when her plane arrives tonight

 

 

 

You are going to be waiting for her when her plane arrives tonight

Are you going to be waiting for her when her plane arrives tonight ?

You are not going to be waiting for her when her plane arrives tonight

 

 

⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?

 

ساختار آ ینده استمراری در موارد زیر بکار می رود

 

✏️برای بیان فعالیتی در حال انجام در آینده که توسط فعالیتی در آینده قطع می شود? ( آن فعالیت می تواند به طور کامل و یا بطور موقت متوقف شود)

 

I will be watching TV when she arrives tonight
وقتی امشب او می رسد من  در حال تماشای تلویزیون هستم

 


توجه: ❗️ فعالیتی که قطع کننده استمرار است باید آینده ساده باشد . زیرا قطع کننده ها جمله واره های زمانی هستند و  نمی توان در جمله واره های زمانی ازساختار آینده استفاده کرد.


 

 


✏️به همراه زمانی خاص فعالیتی در  حال انجام  در آینده?

 

Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
امشب ساعت 6، دارم شام می خورم

 

✏️برای بیان دو فعالیت هم زمان در آینده? (دو کار  در آینده بطور همزمان انجام می شود)


I am going to be studying and he is going to be making dinner.
می خواهم درس بخوانم و او می خواهد شام درست کند

 

    

 

?توجه…توجه?


?جملات آینده استمراری همانند تمامی ساختار های آینده، نمی توانند با عباراتی همچون  when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless آغاز شوند.بلکه بجای آینده استمراری باید از حال استمراری استفاده کرد.


       While I am going to be finishing my homework,she is going to make dinner


   While I am finishing my homework, she is going to make dinner

  ✅

 

 

 

? به یاد داشته باشید افعال غیر استمراری  در هیچ ساختار استمراری بکار نمی روند. بلکه باید از آینده ساده استفاده کرد.


   ❌  Jane will be being at my house when you arrive
   ✅ Jane will be at my house when you arrive

 


? در جمله زیر به مکان قرار گرفتن قید هایی همچون   always, only, never, ever, still, just, و غیره در ساختار آینده ساده توجه کنید.

 

    You will still be waiting for her when her plane arrives
   ? Will you still be waiting for her when her plane arrives

 

   You are still going to be waiting for her when her plane arrives
?Are you still going to be waiting for her when her plane arrives

 

 

 

به چند مثال دیگر توجه کنید(به نظر شما این چند مثال به کدام موارد بیان شده اشاره دارند؟)


He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives

 


He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives


I will be waiting for you when your bus arrives

 
I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me


At 8:00 PM tonight, John is going to be washing the dishes


Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time


At midnight tonight, we will still be driving through the desert


While Ellen is reading, Tim will be watching television


At 8:00 PM tonight, John will be washing the dishes
    

 


??????????

 

اصطلاحات و واژگان- مضطرب

 

 

اضطراب شدید- نگرانی بسیار

 

Untitled

 

 

butterfly=پروانه

in=داخل

stomach=معده- شکم

nervous=عصبی- مضطرب

اصطلاحات و واژگان- میمون صفت

 

 

کسی که کار کس دیگر را تقلید کند- تقلیدکار- میمون صفت

 

 

copycat-english-idiom

 

copy=تقلید

describe= توصیف

someone=یک کسی

another= دیگری

person= شخص

work=کار- عمل