بایگانی برچسب‌ها : آموزش زبان انگلیسی

درس یازدهم-حروف الفباs-t

 

 

 

 

 آوردن مثال، روشی دیگر برای یادگیری بهتر در هر چیز به ویژه آموزش زبان انگلیسی است. از طریق مثال شما می توانید بهتر و ملموس تر مطلب را بفهمید. در اینجا با آوردن مثال های انگلیسی شما درک بهتری از حروف کوچک و بزرگ  الفبا پیدا خواهید داشت.

 

 

 

Capital S

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "اس" می باشد.


✏️ با یک حرکت مارپیچی دست نوشته می شود.

 

 

s-s_2


مثال:
? Sun

خورشید

 

 

 

 

 

Small s

 


حرف کوچک که تلفظ آن "ای" می باشد.


✏️همانند حرف بزرگ خود با یک حرکت مارپیچی دست نوشته می شود.


❗️توجه کنید: حرف کوچک s باید درون دو خط جای گیرد.

 

 

s-s

 

مثال:

Bus ?

اتوبوس

 

 

 

 

 

Capital T

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "تی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از چپ به راست.


2-خط مستقیم از بالا به پایین از وسط آن.

 

t-t_2

مثال:
? Tree

درخت

 

 

 

 

 

 

Small t

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "تی" می باشد.


✏️همانند حرف بزرگ خود با دو حرکت  دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین


2-خط مستقیم از چپ به راست(در یک سانتی متر پایین تر از اول خط پایه)

 

 

 

t-t
 

مثال:

Dart?

نیزه

 

 

 

 

درس سوم-حروف الفبا c-d

 

Capital C

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "سی" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست و همانند نیم دایره از سمت چپ به راست نوشته می شود.

 

photo_2016-05-03_09-50-24

 

مثال:

Cat ?

گربه

 

 

 

Small c


حرف کوچک که تلفظ آن "سی" می باشد.

✏️ با یک حرکت دست و دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود.

 

❗️ توجه کنید: حرف کوچک "سی" کوچکتر از حرف بزرگ آن است و باید در درون دو خط دفتر شما قرار گیرد و از آن تجاوز نکند.

 

 

photo_2016-05-03_09-50-24_3


مثال:
⬅️Back
عقب

 

 

 

 

 

Capital D


حرف بزرگ که تلفظ آن "دی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2- نیم دایره از ابتدای خط مستقیم تا انتهای آن.

 

photo_2016-05-03_09-50-24_2


مثال:
? Dog
سگ

 

 

 

Small d


حرف کوچک که تلفظ آن "دی" می باشد.
✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین.


2-نیم دایره با چرخش به چپ از وسط خط تا پایان آن.

 

 

 

❗️توجه کنید که این حرف درست عکس small b است

 

 

 

photo_2016-05-03_09-50-24_2_2

مثال:

Card?

کارت

 

 

 

 

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسیx-y-z

 

 

Making Cursive Letters

 

 

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

 

 

writ x

x

 

writ y

y

 

 

 

writ z

z

 

 

 

 

 

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسیi-j-k-l

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

 

writ i

 

i

 

 

writ j

 

j

 

 

 

writ k

 

k

 

 

 

 

writ l

l

چیستان انگلیسی- حرو ف الفبا- puzzle

 

e

 

What occurs twice in a lifetime, but once in every year. Twice in a week but never in a day?

 

 

آن چیست که در زندگی دو بار، اما هر سال یک بار  اتفاق می افتد و دو بار در هفته اما در یک روز هرگز اتفاق نمی افتد؟

 

 

 

 

 

answer

جواب :

 

The letter E

حرف E

چیستان انگلیسی- اسپل- puzzle

letter

 

Many years ago, befor modern educashun in the new millenium, one problem in skools was baseic speeling and grammer

 

.

To conbat this and rays acheivement, teechers were adviced to start at the very begining, at the yungest age

 

.

Once they had managed to breath new life into leessons, progres came quickly – sucess was then garanteed

 

.

 

How many speeling errors would modern skolars identify in this paragraph?

چند اشتباه املایی در این پاراگراف می یابید؟

 

 

 

 

 

answer

جواب

Many years ago, before modern education in the new millennium, one problem in schools was basic spelling and grammar

 

.

To combat this and raise achievement, teachers were advised to start at the very beginning, at the youngest age

 

.

Once they had managed to breathe new life into lessons, progress came quickly – success was then guaranteed

 

.

 

How many spelling errors would modern scholars identify in this paragraph?

چیستان انگلیسی- تمبر -puzzle

 

 

stamp

 

 

 

Q: What travels around the world and stays in a corner?


اون چیه سراسر دنیا رو می گرده و در یک گوشه می مونه؟

 

A: A stamp


تمبر

 

لطیفه انگلیسی 10

 

 

55

 

 

 

A man is talking to God


یک مرد در حال صحبت با خدا…… ،

 

 

 

 

 

The man: "God, how long is a million years?"


مرد:" خدا یک میلیون سال چقدر  طول می کشد؟"

 

God: "To me, it's about a minute."


خدا: " برای من، حدودا یک دقیقه"

 

The man: "God, how much is a million dollars?"


مرد: " خدا ، یک میلیون دلار چقدر است؟"

 

God: "To me it's a penny."


خدا:" برای من  یک پنی"


The man: "God, may I have a penny?"


مرد: " خدا، ممکنه یک پنی داشته باشم؟"

 

God: "Wait a minute."


خدا: " یک دقیقه صبر کن"

 

 

 

 

 


 

 

جملاتی در مورد (مطالعه کردن-امتحان دادن- قبولی و ردی در امتحان )

?? جملاتی در مورد studying, taking exams, passing or failing ??

 

 

 


I have a lot of studies  ??  
خیلی درس( برای خوادن) دارم/ درس هایم سنگین است

 

He's very studious   UK/ˈstjuː.di.əs/         US /ˈstuː.di.əs/     ??
او خیلی درس خوان است

 

I'm going to continue my studies abroad  ??
قصد دارم در خارج ادامه تحصیل بدم


When is our exam? ??
چه روزی امتحان داریم


We have an exam tomorrow. ??
فردا امتحان داریم


Our teacher gave us an exam/ a test/ a quiz yesterday. ??
دیروز معلم ما از ما امتحان گرفت

 


توجه…✍?

 

?وازه examبه معنای آزمون یا امتحان کتبی، شفاهی و یا عملی می باشد که در مدارس و دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و بر مبنای آن مدارک قبولی اعطا می شود. رسمی آن examination است

 

 

? واژه test نوعی آزمون است که علاوه بر آزمون اصلی و یا گاهی بجای آن داده می شود تا مشخص شود دانش آموز یا دانشجو چه میزان یاد گرفته است

 

 

?واژه quiz به معنای نوعی آزمون غیر رسمی و کوتاه است که ممکن است در طول یک ترم چندین بار داده شود.

 

 

 

?????? ??????  ??????

 

 


We took our final exam last week ??
هفته گذشته امتحان پایان ترم دادیم

 


نکته?
در زبان انگلیسی برای امتحان دادن(توسط شاگرد) از take an exam و یا معادل آن do یا sit  استفاده می شود


take    ➡️ an exam
do         ➡️ an exam
sit      ➡️ an exam

 

We took/did/sat an exam yesterday  ??
دیروز امتحان دادیم

 


نکته?
برای امتحان گرفتن(توسط معلم) از give an exam استفاده می شود

 Our teacher gave us an exam yesterday ??
دیروز معلم مان از ما امتحان گرفت

 

 

?????? ??????  ??????

 

 

 

I paaed / failed my exam. ??
در امتحانم قبول/ رد شدم


نکته?
افعال pass  و fail حرف اضافه نمی گیرند


I got my report card yesterday ??
دیروز کارنامه ام را گرفتم


I was the top student last term ??
ترم قبل شاگرد اول (ممتاز ) شدم


How did your exam/ interview…go? ??
امتحانت/ مصاحبه …ات چطور بود؟

I did well in my exam/ interview  ??
امتحانم/ مصاحبه ام خوب شد/ امتحانم را خوب دادم

 

 

 

……. I did badly in my

 

(امتحانم ) را بد دادم

……. I messed up my


(امتحانم) را خراب کردم

 


I finally managed to pass the exam ??
بالاخره موفق شدم امتحانم را قبول شوم


I almost/ nearly faild my exam ??
چیزی نمانده بود که در امتحان رد شوم(اما قبول شدم)


I got a (very) low mark in my mind-term test. ??
در امتحان میان ترم نمره(خیلی) پایینی گرفتم

 


 

 

 

 

504واژه- صلاحیت پیدا کردن

 

شرایط لازم را کسب کردن- صلاحیت پیدا کردن- شایستگی یافتن
 

 

...

شرایط لازم را کسب کردن-صلاحیت پیدا کردن-شایستگی یافتن

qualify