حروف اضافه

 

حروف اضافه در انگلیسی

 

 

 

? In
? داخل،درون

 

 

? On
? روی

 

 

? Under
? زیر

 

 

? By
? کنار،پهلوی

 

? وقتی میخواهیم بگوییم فلان چیز کجاست؟ از Where استفاده می کنیم.

 

 

◼️ مفرد ???

 

 

?Where's the table?
میز کجاست؟

 

?It's by the TV.
آن کنار تلویزیون است.

 

 

? Where's the pen?
خودکار کجاست؟

 

? It's on the book.
آن روی کتاب است.

 

 

◼️ جمع???

 

 

? Where are the keys?
کلید ها کجا هستند؟

 

? They're on the table.
آنها روی میز هستند.

 

 

? Where are the pencils?
مداد ها کجا هستند؟

 

? They're under the bag.
آنها زیر کیف هستند.

 

 

❗️Where's = Where is

‼️ They're = They are

⁉️ TV = Television