بایگانی برچسب‌ها : 504 واژه کاملا ضروری

504واژه- صلاحیت پیدا کردن

 

شرایط لازم را کسب کردن- صلاحیت پیدا کردن- شایستگی یافتن
 

 

...

شرایط لازم را کسب کردن-صلاحیت پیدا کردن-شایستگی یافتن

qualify

504 واژه-نا آشنا

عادت نکرده- ناآشنا- نامانوس- خو نگرفته

...

 

 

عادت نکرده- نا آشنا- نامانوس- خو نگرفتهunaccustomed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

504واژه-اطلاعات

 

 

اطلاعات- حقایق- داده

...اطلاعات- حقایق- داده data

504واژه-با ادب

با ادب- شجاع

...با ادب- شچاعgallant

504واژه-سختی

 

دشواری- سختی

...دشواری-سختی

hardship

504واژه-خالی

پرنشده- خالی

 

...پرنشده- خالی vacant

 

504واژه-قسم

سوگند- دشنام

...سوگند-دشنام

oath

504واژه-تدبیر

تدبیر- کیاست- کاردانی- درایت

 

...تدبیر- کیاست- کاردانی- درایت tact

504 واژه-حسود

حسود(در مسائل احساسی و عشقی)

 

...حسود( در مسائل احساسی و عشقی)

jealous