بایگانی برچسب‌ها : آموزش سریع انگلیسی

چیستان انگلیسی- جدول- puzzle

puzzle

 

 

Using the letter grid below, how many words can you find. Each word must contain the central H and no letter can be used twice, however, the letters do not have to be connected. Proper nouns are not allowed, however, plurals are. There is at least one nine letter word. Advanced: 50+ words. Average: 25 words. All words can be found in the Oxford Wordpower dictionary. Here are couple to start you off: ache, heart …

 

 

 

 

R

C

O

E

H

S

R

T

A

 

درس ششم-حروف الفبا i-j

 

 

 

 

Capital I


حرف بزرگ که تلفظ آن "آی" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از چپ به راست


2- خط مستقیم از بالا به پایین


3-خط مستقیم از چپ به راست

 

 

photo_2016-05-03_10-24-13


مثال:
? Insect

حشره

 

 

 

 

Small i

 


حرف کوچک که تلفظ آن "آی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین


2- نقطه

 

 

photo_2016-05-03_10-24-13_2

 

مثال:

Spider?

عنکبوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital J

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "جِی" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست نوشته می شود.


1- حرف "ل" مانند زبان فارسی که انتهای آن خط دوم دو خط می باشد.

 

 

photo_2016-05-03_10-24-19_2

 


مثال:
? Juice

آبمیوه

 

 

 

 

Small j

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "جِی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- حرف "ل" مانند زبان فارسی که از خط اول دو خط تا زیر خط دوم امتداد دارد.


2- نقطه

 

 

 

photo_2016-05-03_10-24-19

 

 

مثال:

subject

موضوع

 

 

 

 

 

 

درس پنجم-حروف الفباg-h

 

 

 

 

Capital G


حرف بزرگ که تلفظ آن "جی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از چپ به راست از روی خط اول دو خط دفترتان


2- ایجاد یک نیم دایره از انتهای خط مستقیم

 

photo_2016-05-03_10-24-06

 

 


مثال:
?? Girl
دختر

 

 

 

 

Small g

 


حرف کوچک که تلفظ آن "جی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- ایجاد یک دایره کامل در درون دک خط


2- ایجاد یک حرف "ل" مانند فارسی از سمت راست دایره.

 

 

g-h_2

 

مثال:

Bag

کیف

 

 

 

 

 

Capital H

 


حرف بزرگ که تلفظ آن " اِیچ " می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین در سمت چپ


2- خط مستقیم از بالا به پایین در سمت راست


3-خط مستقیم از چپ به راست در بین دو خطوط

 

g-h


مثال:
? Hand
دست

 

 

 

 

Small h

 


حرف کوچک که تلفظ آن " اِیچ " می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین


2- ایجاد یک نیم دایره به سمت پایین از وسط خط مستقیم

 

g-h_3

 

 

مثال:

That

آن

 

 

 

 

 

درس چهارم-حروف الفبا e-f

 

 

 

 

 

Capital E

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "ای" می باشد.


✏️ با چهار حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2- خط مستقیم از چپ به راست از ابتدای خط پایه.


3-خط مستقیم از چپ به راست از وسط خط پایه.


4-خط مستقیم از چپ به راست از انتهای خط پایه.

 

photo_2016-05-03_10-23-58

مثال:
? Elephant
فیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small e

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "ای" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- یک خط مستقیم از چپ به راست در وسط دو خط دفتر خود ایجاد می کنیم.


2- سپس از انتهای آن خط یک نیم دایره ایجاد می کنیم.

 

photo_2016-05-03_10-23-58_3

مثال:

?Blue

آبی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital F

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "اف" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2- خط مستقیم از چپ به راست از ابتدای خط پایه.


3-خط مستقیم از چپ به راست از وسط خط پایه.

 

photo_2016-05-03_10-23-58_2

 

مثال:
? Frog
قورباغه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small f

 

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "اف" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- یک خط همانند دسته چتر اما به صورت وارونه ایجاد می کنیم.


2- سپس از وسط آن خط یک خط مستقیم از چپ به راست عبور می دهیم.

 

photo_2016-05-03_10-23-58_2_2

مثال:

Roof

سقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس سوم-حروف الفبا c-d

 

Capital C

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "سی" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست و همانند نیم دایره از سمت چپ به راست نوشته می شود.

 

photo_2016-05-03_09-50-24

 

مثال:

Cat ?

گربه

 

 

 

Small c


حرف کوچک که تلفظ آن "سی" می باشد.

✏️ با یک حرکت دست و دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود.

 

❗️ توجه کنید: حرف کوچک "سی" کوچکتر از حرف بزرگ آن است و باید در درون دو خط دفتر شما قرار گیرد و از آن تجاوز نکند.

 

 

photo_2016-05-03_09-50-24_3


مثال:
⬅️Back
عقب

 

 

 

 

 

Capital D


حرف بزرگ که تلفظ آن "دی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2- نیم دایره از ابتدای خط مستقیم تا انتهای آن.

 

photo_2016-05-03_09-50-24_2


مثال:
? Dog
سگ

 

 

 

Small d


حرف کوچک که تلفظ آن "دی" می باشد.
✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین.


2-نیم دایره با چرخش به چپ از وسط خط تا پایان آن.

 

 

 

❗️توجه کنید که این حرف درست عکس small b است

 

 

 

photo_2016-05-03_09-50-24_2_2

مثال:

Card?

کارت

 

 

 

 

درس دوم- الفبا -A-B

 

 

Capital A

حرف بزرگ که تلفظ آن "اِی" می باشد

 

 

✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1-  یک خط مورب از بالا به پایین به سمت چپ.


2- یک خط مورب از بالا به پایین به سمت راست.


3-خط مستقیم بین خطوط مورب، از چپ به راست.

 

 

a-b

 

مثال:
? Apple
سیب

 

 

 

 

Small a


حرف کوچک که تلفظ آن "اِی" می باشد.

 

✏️ با یک حرکت دست نوشته می شود.


1- نقطه وسط بین دو خط دفتر خود را مشخص کرده و آن را از سمت بالا به صورت 360 درجه میچرخانیم تا به نقطه اولیه برگردد، سپس قلم را به پایین آورده و به خط پایین می رسانیم.

 

a-b_3

 

مثال:

?small

کوچک

 

 

❗️توجه کنید  اگر از دفتر دو خط استفاده می کنید  این حروف باید بین دو خط دفتر شما قرار گیرند و از آن تجاوز نکنند.

 

 

 

 

 

Capital B


حرف بزرگ که تلفظ آن "بی" می باشد

.

✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2- نیم دایره کوچک از بالای خط تا وسط.


3-نیم دایره بزرگ از وسط تا پایان خط.

 

 

❗️توجه کنید که نیم دایره بالا باید کمی کوچکتر از نیم دایره پایین باشد.

 

a-b_2

 


مثال:
 ?Bird

پرنده

 

 

 

 

Small b


حرف کوچک که تلفظ آن "بی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین.


2-نیم دایره با چرخش به راست از وسط خط تا پایان آن.

 

 

a-b_2_2

 

 

مثال:

??Baby

نوزاد

 

 

 

 

 

 

درس اول- کاربرد حروف بزرگ در انگلیسی

 

 

 

 

 

 

✏️ کاربرد حروف بزرگ در زبان انگلیسی:

 

 

 

 

1– در ابتدای جمله :

 

 

It is a crayon.

آن یک مداد شمعی است.


Is this a ruler?


آیا این یک خط کش است؟

 

 

 

2- حرف اول اسامی (اشخاص،شهر،کشور،رودخانه و …)

 

 

 

Mina and Ali and Sarah are going to go to the Ahwaz. They love Karoon river.

مینا و علی و سارا قصد دارند به اهواز بروند. آنها رود کارون را دوست دارند.

 

 

 

3-  مخفف ها:

 

CD


 که مخفف
Compact Disk
 به معنی لوح فشرده است.

 

 

هدف از آموزش این مبحث آماده سازی دوستان جهت یادگیری حروف بزرگ و کوچک الفبای زبان انگلیسی است.

 

 

 

 

 

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسی u-v-w

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

 

 

writ u

u

 

 

 

writ v

v

 

 

 

writ w

w

 

 

 

 

 

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسی q-r-s-t

 

 

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

 

writ q

q

 

 

 

 

writr

r

 

 

 

 

writ s

s

 

 

 

 

writ t

t

 

 

 

 

 

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسیm-n-o-p

 

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

 

writ m

m

 

 

writ n

n

 

 

 

writ o

o

 

 

 

writ p

p