بایگانی برچسب‌ها : گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده

فعال معین…may…Modal Verbs….

 

 

pic

 

 

???????ا???????

 

 

 

?—————-may——————?


یکی دیگر از افعال مودال، may است.

 


? در بیشتر موارد may برای     ✍?بیان احتمال       استفاده می شود. و نیز می تواند برای    ✍? اجازه گرفتن و اجازه دادن             مورد استفاده قرار گیرند. هرچند این کاربرد رواج کمتری دارد.

 

 

 ?به مثال های زیر توجه کنید???

 

 

 

  Cheryl may be at home, or perhaps at work.  (امکان/ احتمال)


امکان دارد شری در خانه و یا شاید سر کار باشد

 

 

    Johnny, you may leave the table when you have finished your dinner(اجازه دادن )

 

جانی، وقتی شامتان را تمام کردید می توانید میز را ترک کنید

 


May I use your bathroom?  (اجازه خواستن)

 

امکان دارد از حمام شما استفاده کنم؟

 

 

⛱ در جدول های زیر استفاده از must در زمان حال، گذشته و آینده آورده  شده است???

 

 

may1

 

 . Jack may be upset. I can't really tell if he is annoyed or tired.

احتمالا جک ناراحت است.نمی توانم واقعا بگم که آیا عصبی است و یا اینکه خسته است

 

 

 

 

mayyyy

 

  You may leave the table now that you're finished with your dinner.

اکنون که شامتان را تمام کرده اید می توانید میز را ترک کنید

 

 

 

may1_2

 

 

May I borrow your eraser?

اجازه هست پا کن شما را قرض بگیرم

 

 

 

 

 

مخفف نگاری/ اختصار نویسی در انگلیسی

 

 

 

?PC
personal computer

 


?20p
twenty pence (said, informally, as twenty p)

 


?WHO
World Health Organisation

 

 

 

✍?در برخی از اختصار نگاری ها، تنها صدا یا  یک حرف از کلمه بکار می رود. اما بطور کامل خوانده می شوند

 

 

Doctor  
?Dr

 

for example  
?e.g. (from the Latin equivalent: exempli gratia)

 

Gaze Limited
?Gaze Ltd (Limited refers to a company)

 

Mister
?Mr


ounces
?oz

 

Street  
?St


page 38
?p. 38

 

5 kilometres  
?5 km

 

advertisement  
?advert; ad

 

decaffeinated
?decaf

 

examination
?exam

 

memorandum
?memo

 

photograph
?photo

 

 

در اسامی اشخاص نیز مخخف گویی و مخفف نویسی وجود دارد. همانند اسامی زیر:

 


Timothy  
?Tim

 

Frederick  
?Fred

 

Pamela
?Pam

 

Rajiv
?Raj

 

 

 

 

?اولین حرف -initials ?

 

 

 

در انگلیسی  معمولا برای اختصار نویسی نام کشورها و سازمان ها از  حرف اول آنها استفاده می شود:
به عنوان مثال نام کشورها در زیر:

USA   ?? United States of America

UK     ?? United kingdom

BRA    ??Brazil

 

 


و یا نام اختصاری شرکت ها  و سازمان ها :


BBC   ??  British Broadcasting Corporation

BWB ??Black Water Band

 

 

 

 

 


همچنین در رسمی نویسی  نام کوچک افراد از اولین حروف اسم آنها استفاده می شود.  گاهی از ما خواسته می شود تا ابتدای نام کوچک خود را  (initials )بیان کنیم .

?ا initial نام کوچک ، بسیار رسمی  تر است .به مثال زیر توجه کنید?✍?

 

 

      J. Adams, lawyer                                            رسمی تر  

      John Adams, lawyer                     دارای رسمیت کمتر

 

 

??  گاهی نام کوجک کامل نوشته می شود ولی نام میانی را به اختصار می نویسیم . این طرز نوشتن هم کاربردی رسمی دارد اما بیشتر در انگلیسی آمریکایی بکار می رود .???


   Robert B. Davidson

 

 

 

? سرنام ها / علامت اختصاری –    Acronyms ?


 

 

 


علامات اقتصادی از حرف اول عبارات دیگر تشکیل شده اند  و به عنوان یک کلمه کامل تلفظ می شوند . به  نمونه های زیر توجه کنید✍??

 


  NATO   ? /ˈneɪtəʊ/ North Atlantic Treaty Organisation
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی

 

 

scuba  ? /ˈsku:bə/ self-contained underwater breathing apparatus

دستگاه تنفس زیر آب مخزن دار

 


radar  ? /ˈreɪdɑ(r)/ radio detection and ranging

تشخیص و ردیابی رادیویی

 

 

  SATs  ? /sæts/ standard attainment tests (tests taken by schoolchildren in the UK)

آزمون دستیابی استاندارد( آزمونی که دانش آموزان مدرسه انگلستان می دهند)

 

 

⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱


 کلمات اختصاری جدیدتر با حروف بزرگ نوشته می شوند:

 


    Jodie’s got her SATs next week – she’s a bit nervous

 

 

?هنگامی که این علامات( acronyms ) خیلی وقت باشد که به وجود آمده باشند و بخشی از لغات  زبان انگلیسی شده باشند آن ها را با حروف کوچک می نویسند.
( و همانند دیگر لغات در ابتدای جمله فقط حرف اول بزرگ نوشته می شود)✍??

 

 

    The ship’s radar had been destroyed in battle

   

 

Radar was one of the most important inventions of the twentieth century

   

 

We went scuba-diving in Australia

 

 


?برخی از این اختصار ها،به عنوان ترکیبی از حروف و سیلاب  تلفظ می شوند.✍??


    She sent me a jpeg file with a photo of her wedding. (joint photographic experts group /ˈdʒeɪpeg/)
(عضو یت گروه کارشناسان عکاسی )

 

 


    You can buy the dictionary on CD-ROM. (compact disc read-only memory; pronounced /si: di: ˈrɒm/)

 

 

 

?برخی از اختصار ها را در  جمع و یا  حالت ملکی (مضاف الیه) استفاده می کنیم.✍??

 


    Are the pictures on your memory stick jpegs or bitmaps?

 

 

    NATO’s foreign policy has been criticised recently

 

افعال معین…must …Modal Verbs….

 

pic

 

 

??????????????

 

 

 

?—————- must  ——————?

 

 


یکی دیگر از افعال مودال، must است.

 

? در بیشتر موارد must برای     ✍?بیان قطعیت        استفاده می شود. و نیز می تواند برای    ✍?بیان ضرورت  و توصیه ای  محکم       مورد استفاده قرار گیرند.

برای   ✍?بیان منع فعالیتی        می توان از must not استفاده کرد. البته این کلمه ای بسیار خشک است ، بنابراین  صحبت کنندگان بومی ترجیح می دهند از افعال مودال نرم تر همچون  "should not"و  "ought not"برای منصرف کردن از فعالیت بجای منع آن استفاده کنند.

 


 ?به مثال های زیر توجه کنید???

 

 

  This must be the right address!  (قطعیت)
این آدرس باید درست باشد ! (این آدرس قطعا درست است)

 

Students must pass an entrance examination to study at this school. ( ضرورت  )
دانش آموزان برای تحصیل در این  مدرسه باید در امتحان ورودی قبول شوند

 

 You must take some medicine for that cough.  (توصیه های محکم)
شما باید بخاطر سرفه تعدادی دارو بگیرید.

 

   Jenny, you must not play in the street! (ممنوعیت)
جنی، تو نباید در خیابان بازی کنی!

 

 

 

must1

 

That must be Jerry. They said he was tall with bright red hair. ??

او باید(یقینا) جری باشد.آنها گفته بودند او بلند قد با موهای قرمز روشن بود

 

 

 

 

must2

 

You must not swim in that river. It's full of crocodiles. ??

شما نباید در آن رودخانه شنا کنی .پر از تمساح است

 

 

 

 

 

must3

 

You must take some time off and get some rest.??

شما باید بعضی وقت ها مرخصی بگیرید و مقداری استراحت کنید

 

 

 

must4

 

You must have a permit to enter the national park. ??

شما باید برای ورود به پارک ملی اجازه ورود داشته باشید

 

 

 

 

نکتهenlightened

 

 

??????"Must not"در مقابل "Do not have to"??????


 

 

?هنگامی که —–از انجام کاری منع شده اید— "must not " را بکار می برید


? هنگامیکه —-نیاز نیست که کسی کاری را انجام دهد —- از  "do not have to " استفاده می شود

 


مثال:?


?You must not eat that.
 ممنوع شده-اجازه نیست

 


☘You don't have to eat that.         
                    شما اگر بخواهید می توانید اما الزامی نیست

 

 

 

 

 

نکاتی در مورد مفهوم اجازه گرفتن-اجازه دادن

pic

 


 

?   اجازه گرفتن و اجازه دادن

 

 

 


رایج ترین عبارت برای اجازه گرفتن در موقعیت های " دوستانه و غیر رسمی"  عبارت :  ( ?…Can I) می باشد.

 

 

can I use your telephone for a moment?
      Yes, sure

?می توانم یک لحظه از تلفنت استفاده کنم؟
?بله، حتما.

 

 

✍?نکته…?


بخاطر داشته باشید که Can you برای خواهش کردن به کار می رود در حالی که Can I  برای اجازه گرفتن است

 

 

در Can you گوینده جمله از طرف مقابل خواهش می کند که کاری را انجام دهد
در حالیکه در Can I گوینده اجازه می گیرد خودش کاری انجام دهد

 

 

 


?Can you turn on the TV, please


گوینده فقط خواهش می کند تلویزیون را روشن کنند و کار را طرف مقابل انجام می دهد.

 

 

 

 

?Can I turn on the TV?


خود گوینده می خواهد تلویزیون را روشن کند

 

 


?برای پاسخ مثبت در موقعیت  "دوستانه و غیر رسمی "  از عبارات زیر استفاده می کنید

 

 

OK ?              ?Yes, ok,                  ? Sure           ? Yes, sure

 

 

? برای پاسخ منفی در موقعیت دوستانه و غیر رسمی  معمولا عبارت I'm sorry گفته می شود و پس از آن یک دلیل ذکر می شود


?Can I sit here?
I'm sorry it's taken.

 

 

می تونم اینجا بنشینم
متاسفم اینجا جای کسی است
 

 

 

به یاد داشته باشید ✅can برای اجازه گرفتن و خواهش در موقعیت دوستانه و غیر رسمی است

 

 

 


 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 


برای اجازه گرفتن مودبانه در موقعیت های رسمی تر نسبت به دوستانه اغلب از عبارت …could I  استفاده می شود.

 

?could I use your phone, please?
    ?  yes, sure./ Yes, Of course.

 


? Could I park my car here?
    ?sure, Go ahead.

 

 


✍?نکته…?


عبارت  ?… may I  نیز یک عبارت مودبانه و تقریبا رسمی است که از لحاظ کاربرد معادل …? could I می باشد


?May I see Mr Jackson, please?
     ?I'm afraid he's busy now.

 


? May I use your computer for a moment?
     ?Of course. Go ahead.


? برای اجازه  داد اغلب از عبارت های Go ahead و Be my guest  استفاده می شود که هر دو به معنای " بفرماید" می باشد .


در موقعیت های رسمی تر عبارت های Yes, ofcourse(بله حتما) و certainly ( حتما) استفاده می شود

 

 

 

? برای پاسخ منفی اغلب ابتدا عبارت های I'm sorry و Actually گفته می شود و بعد از آن یک دلیل ذکر می شود

 

?Could I use your dictionary for a moment?
     ?Actually, I need it myself.


ترتیب درخواست  مودبانه بین can و  could  و May به شکل نمادین زیر است

 

      کمی رسمی تر ➡️ کمی رسمی ➡️   دوستانه و غیر رسمی

                                   can I  … ➡️ could I …  ➡️may I …

 

 

 

 

can could may

 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

 


عبارت دیگری نیز وجود دارد  که برای  اجازه گرفتن در موقعیت های غیر رسمی و رسمی رایج است


Do you  mind if I …

اشکالی نداره که من …؟

 

?????????

 


?Do you mind If I sit here?
اشکالی نداره اینجا بنشینم؟

?Do you mind if I sing?

اشکالی ندارد آواز بخوانم ؟

 


??????

 

 برای دادن اجازه به چنین ساختاری باید اینگونه جواب داد :


No, I don't
و یا
 (No,) not at all


به مثال  های زیر توجه کنید

 

:

?Do you mind If I sit here?
    ?no, not at all        

اشکالی ندارد اینجا بنشینم؟
   خیر،  ابدا (اشکالی ندارد)

 


?Do you mind if I open the window?
     ? No, I don' t      
اشکالی ندارد پنجر را باز  کنم؟
نه، اشکالی ندارد.

 


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

 در موقعیت های رسمی تر و خیلی مودبانه تر برای اجازه گرفتن از عبارت :

Would you mind if I…?
(اشکالی ندارد که من..؟) استفاده می کنیم

 

 


✍?توجه…?


دقت داشته باشید  که در آن فعل بعد از کلمه " I " باید به صورت گذشته باشد. و این عبارت ارتباطی به زمان گذشته ندارد و  فقط برای اجازه گرفتن مودبانه در  زمان حال بکار می رود.

 

?Would you mind if I left an hour early today?
   ?No, not at all

اشکالی ندارد که من امروز یک ساعت زودتر بروم؟
خیر، اصلا

 


?Would you mind if I opened the window?
    ?No, I wouldn't


اشکالی ندارد پنجره را باز کنم ؟
خیر اشکالی ندارد.

 


 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

هرگاه کسی از ما اجازه بگیرد که کاری را انجام دهد و ما بخواهیم به او پاسخ منفی (➖ ) مودبانه بدهیم  معمولا ابتدا عبارت های زیر را گفته و سپس دلیل خود را ذکر می کنیم .

 

I wish you wouldn't
I'd rather you didn't

 

این جملات معنی خاصی ندارند  و فقط برای شروع پاسخ منفی مودبانه به کار می روند ولی نزدیک ترین معادل فارسی آنها شاید این عبارت باشد:"  ممنون می شوم اگر این کار را نکنید."

 


به مثال های زیر توجه کنید

 

.

?Do you mind if I smoke?
    ?Actually, I wish you wouldn't. You know, I'm allergic to smoke


اشکالی ندارد سیگار بکشم؟
راستش، ممنون میشم اگر نکشید. می دانید،  من به دود حساسیت دارم.

 

 

?Would you mind if I left a little early today?
     ?  Well, I'd rather you didn't. We have an important meeting with some new customers in half an hour.

 

اشکالی ندارد امروز کمی زودتر بروم؟
خب، ممنون می شوم اگر نروید تا نیم ساعت دیگر با چند مشتری جدید جلسه مهمی داریم.

 

 


 

 

 


 

نکته های اجازه گرفتن و اجازه دادن??

 

 

?اگر بخواهیم کلاس یا جلسه ای را ترک کنیم از عبارت زیر استفاده می کنیم.

 


?Will you excuse me for a few minutes/ for the rest of the class?
اجازه می فرمایید برای چند دقیقه/ بقیه کلاس را مرخص شوم؟

 

✍? و شکل ودبانه تر  و  رسمی تر آن عبارت است از?


?May I be excused for afew minutes/ for the rest of the class?

 

 

?توضیح مهم?

 

 

باید توجه داشت که عبارت? … Shall I  برای اجازه گرفتن به کار نمی رود. این عبارت عمدتا برای ارائه کمک به کار می رود.


?Shall I carry your suitcase for you?

می خواهید چمدانتان را برایتان بیاورم؟


?You look very tired. Shall I make you some coffee?

خیلی خسته به نظر می رسی.، می خواهی برایت قهوه درست کنم؟

 

 

 

 

افعال معین……modal verbs

pic

 

??????????????

 

 

 

 

 

 

 

?—————-  could   ——————?

 


 


برای        ? بیان احتمال         ?توانایی در گذشته و همچنین    

  ?پیشنهادات و در خواست از could استفاده می کنیم

همچنین بطور معمول couldدر جملات شرطی ، به عنوان شکل مشروط can مورد استفاده قرار می گیرد

 

 

?به مثال های زیر توجه کنید:   

 

 


  Extreme rain could cause the river to flood the city.  

  ( احتمال)
باران شدید می تواند موجب سیل رودخانه ها به شهر شود

 

 

 


  Nancy could ski like a pro by the age of 11. 

( توانایی در گذشته)

نانسی می توانست  تا قبل از 11 سالگی همانند یک حرفه ای اسکی کند

 

 

 

 

 You could see a movie or go out to dinner. 

(پیشنهاد )

میتوانید فیلم ببینید و یا برای شام بیرون بروید

 

 

 

 

  Could I use your computer to email my boss?  

(درخواست )
می توانم از کامپیوتر شما برای ایمیل زدن به رئیسم استفاده کنم ؟

 

 

 

 

  We could go on the trip if I didn't have to work this weekend.

(شرطی)

اگرمجبور نبودم این اخر هفته کار کنم به سفر رفته بودیم

 

 

 

✅استفاده از could در حال، گذشته، آینده?????


 اکثر افعال معین در گذشته و آینده  رفتاری کاملا بی قاعده دارند . برای اینکه از نحوه بکارگیری could در  متن های مختلف مطلع شوید، جدول های زیر را مطالعه کنید???

 

 

could 1

 

 


John could be the one who stole the money??

جان احتمالا همان کسی است که پول را دزدیده است


         

 

 

 

 

could2

 

 


if I had more time, I could travel around the world??

اگر بیشتر وقت داشتم، می توانستم دور دنیا را بگردم

 

 


Even if I had more time, I couldn't travel around the world. ??


حتی اگر وقت داشتم  نمی توانستم دور دنیا را بگردم

 

 

 

could3

 

 


You could have spent your vacation in Hawaii. ??

شما می توانستید تعطیلات خود را در  هاوایی بگذرانید

 

 

 

could4

 

I could run ten miles in my twenties. ??

در بیست سالگی می توانستم ده مایل بدوم

 

 

 

 

could5

 

Could I have something to drink? ??

می توانم چیزی برای نوشیدن داشته باشم

 

 

 

 

✳️ could not در مقابل might not


************************************

 

 

 

?could not
نشان می دهد که آن  اتفاق غیر ممکن است

 

?migtht not

نشان می دهد که شما نمی دانید آیا آن اتفاق افتاده است یا نه

 


?به دو مثال زیر توجه کنید✨

 


 
Jack might not have the key. ► 

                                       

                  شاید او کلید نداشته باشد   

 


 Jack could not have the key.  ► 

                                  غیر ممکن است او کلید داشته باشد      

 

افعال معین…..Modal Verbs

 

pic

 

??????????????

 

 

 

?—————-   can   ——————?

 


 یکی از پر کاربردترین مودال ها در زبان انگلیسی (can) است.

 


از can می توان برای      ? توانایی و یا فرصت  ? درخواست و یا پیشنهاد دادن ?  نشان دادن احتمال و امکان و یا عدم احتمال کاری    استفاده کرد.

 

 

?به مثال های زیر توجه کنید:   

 

  ?  I can ride a horse.  ( بیان توانایی)

من می توانم سوار اسب شوم

 


  ?  We can stay with my brother when we are in Paris.   (بیان فرصت)

وقتی که در پاریس هستیم فرصت داریم تا با برادرم باشیم

 


   ? She cannot stay out after 10 PM.    (پیشنهاد دادن )

او بعد از ساعت 10 شب نمی تواند بیرون بماند


   ? Can you hand me the stapler?    ( درخواست)

آن ماشین دوخت  را به من می دهی؟

 


  ?  Any child can grow up to be president.   (امکان و احتمال)

هر کودکی می تواند تا ریاست جمهوری ترقی کند

 

 

 

 

 

 

✍????? استفاده از can در  حال، گذشته و آینده

 

?⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️?

 

 

 

photo_2016-04-11_11-55-48

 

I can speak Chinese   ??            

         من می توانم به زبان چینی صحبت کنم

 

 

 

2

 

With a burst of adrenaline, people can pick up cars.   ??   

     با آزاد شدن آدرنالین، جمعیت می توانند ماشین ها را بلند کنند

 

 

3

I have some free time. I can help her now.  ??    
من مقداری وقت آزاد دارم .د ر حال حاضر می توانم او را کمک کنم

 

 

4

 

I can drive Susan's car when she is out of town.  ??
هنگامیکه سوزان به خارج از شهر رفته است ، من می توانم ماشین او را برانم

 

 

5

 

Can I have a glass of water? ??
امکان دارد یک لیوان آب به من بدهید؟

 

 

 

6

 

Anyone can become rich and famous if they know the right people. ??
امکان ثروتمند و مشهور شدن هرکس وجود دارد اما به شرط اینکه از حق مردم آگاه باشد.

 

Modal verbs- افعال معین 1

pic

 

 

??????????????

 


✍?مودال ها یا همان افعال کمکی، افعال خاصی هستند که  در انگلیسی نسبت به افعال اصلی بسیار  متفاوت عمل می کنند.  متداول ترین افعال مودال شامل:

 

 

Can                                                                        
Could                                     
May                                       
Might                                 
Must                                    

Ought to  

Shall

Should

Will

Would

 

 

?مهمترین تمایز بین فعل مودال با فعل  اصلی???

 

??سوم شخص آنها هرگز " s- "نمی گیرد

 

    He can  speak Chinese
    She should  be here by 9:00

 


??برا ی منفی کردن فعل چه در یک جمله حال ساده و یا گذشته ساده باید بعد از  آنها "not " قرار داد.


    He should not be late
    They might not come to the party

 

?? اکثر مودال ها در زمان گذشته و  آینده بکار نمی روند


    He will can go with us ❌
       She musted study very hard❌

 

? past perfect continuous -گذشته کامل استمراری?

 

pic

 

??????????????

 

 


گذشته کامل استمراری:   کاری که در گذشته آغاز و تا زمانی در گذشته ادامه داشته است

 

✍?گذشته کامل استمراری  از  had been + قسمت سوم فعل ساخته می شود

 

 


?به مثال زیر توجه کنید. این یک نمونه از ساختار گذشته کامل استمراری  است :

 

    You had been waiting there for more than two hours when she finally arrived.

وقتی  بالاخره او رسید بیش از دو ساعت بود که انجا منتظرش بودید

 

    ?Had you been waiting there for more than two hours when she finally arrived
.  You had not been waiting there for more than two hours when she finally arrived

 


⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?

 

 

ساختار  گذشته کامل استمراری  در موارد زیر بکار می رود

 

 

 

✏️ برای بیان گذشت مدت زمانی قبل از وقوع چیزی ?

They had been talking for over an hour before Tony arrived.
قبل  از اینکه تونی برسد آنها بیش از یک ساعت صحبت کردند

 

 

duration b42

 

 

✏️ برای بیان علت کاری  قبل از  فعالیت دیگری در گذشته?

Jason was tired because he had been jogging.

جیسون چون آهسته دویده بود خسته شده بود.

caust

 

 

 

 

?توجه…توجه?

 


? اگر مدت زمانی همچون  "for five minutes," "for two weeks" or "since Friday," را شامل نشود،  اکثر انگلیسی زبان ها بجای گذشته کامل استمراری از  گذشته استمراری استفاده می کنند
البته دقت داشته باشید که تغییر این ساختار می تواند معنی جمله را تغییر دهد⚠️

 

✍? گذشته استمراری بر قطع عملی تاکید دارد


✍?گذشته کامل استمرای ، بر مدت زمانی قبل از عملی در گذشته تاکید می کند

 

 

 

?برای درک بهتر  به چند مثال زیر توجه کنید

 


He was tired because he was exercising so hard??
این جمله این را تاکید می کند که او  به دلیل  اینکه در آن لحظه  سخت در حال تمرین بوده خسته شده

 

 

?? He was tired because he had been exercising so hard.

این جمله تاکید بر این مسئله دارد که  او  چون در یک دوره زمانی داشته تمرین می کرده سخت خسته شده . امکان آن وجود دارد که او همچنان در حال تمرین باشد  ویا اینکه  تازه  دست از تمرین کشیده باشد

 

 

 

 

? به خاطر داشته باشید که افعال غیر استمراری نمی توانند در این ساختار استفاده شوند. برای استفاده از افعال غیر استمراری در گذشته کامل استمراری از ساختار گذشته کامل باید استفاده کرد.(belong یک فعل غیر استمراری است)

 

❌ The motorcycle had been belonging to George for years before Tina bought it

✅  The motorcycle had belonged to George for years before Tina bought it

 

 


? در جمله زیر به مکان قرار گرفتن قید هایی همچون   always, only, never, ever, still, just, و غیره در ساختار گذشته کامل استمراری توجه کنید.

 

  You had only been waiting there for a few minutes when she arrived

    ?Had you only been waiting there for a few minutes when she arrived


?    ?برای درک بهتری از ساختار گذشته کامل استمراری می توانید مروری بر ساختار  حال کامل استمراری که در درس های گذشته بیان شد داشته باشید

 

 

 


 

به چند مثال دیگر توجه کنید(به نظر شما این چند مثال به کدام موارد بیان شده اشاره دارند؟)


Betty failed the final test because she had not been attending class


How long had you been waiting to get on the bus?

 
Chef Jones had been preparing the restaurant's fantastic dinners for two years before he moved to Paris


Sam gained weight because he had been overeating


 I had not been studying Turkish very long

 

 

??????????

 

Present perfect continuous- حال کامل استمراری

 

pic

 

??????????????

 

حال کامل استمراری: کاری که از گذشته آغاز و تا کنون ادامه دارد


✍?این ساختار از ترکیب دو ساختار زیر ساخته می شود


? present perfect = have/ has + p.p

?continuous = to be + verb,ing


?مثالی برای ساختار perfect  present با فعل BE

?I have been there


?مثالی برای ساختار continuous

?I am waiting here


حال اين دو ساختار را باهم ترکیب کنید

? I have been waiting there

من آنجا منتظرم

 

 


?به مثال زیر توجه کنید. این یک نمونه از ساختار حال کامل استمراری است :

I have been studying since 5 o'clock
از ساعت 5دارم درس می خونم


⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?

ساختار حال کامل استمراری  در موارد زیر بکار می رود

 

✏️  بیان مدت زمانی  از گذشته تا اکنون?(پنج دقیقه_ دو هفته و یا حتی از یکروز خاص تا اکنون)

She has been working at that company for three years

او  در آن شرکت سه سال است که کار می کند.

 


✏️برای بیان فعالیتی که اخیرا انجام می شود?(همچنین می توانید این ساختار را در مدت زمانی بکار برید که معنای کلی" به تازگی" دارد)

Recently, I have been feeling really tired.

به تازگی واقعا احساس خستگی می کنم

 

⛔️  فعل هایی که استمرار نمی گیرند نمی توانند در این ساختار استفاده شوند . بلکه باید از ساختار حال کامل برای آنها استفاده کرد


    Sam has been having his car for two years. ❌
    Sam has had his car for two years. ✅

 

به چند مثال دیگر توجه کنید (به نظر شما این چند مثال به کدام موارد بیان شده اشاره دارند؟)


?Lisa has not been practicing her English


?James has been teaching at the university since June.

 
?You have not been waiting here for two hours


?You have only been waiting here for one hour


?Recently, John has been doing the work.

 

 

??????????