بایگانی برچسب‌ها : نحوه دعوت کردن در انگلیسی

دعوت کردن در انگلیسی

 

Inviting

 

دعوت کردن

 

 

invit

 

 

 

برای دعوت کردن دوستان و نزدیکان بیشتر از عبارت های زیر استفاده می شود:

 

 

 

 

Do you want to….?

می خواهی…؟

Would you like to….?

میل داری….؟

 

??????????

 

 

 

Do you want to go to the movies tonight?

می خواهی امشب برویم سینما؟

 

Woul you like to have lunch with me tomorrow?

 

میل داری فردا با من نهار بخوری؟

 

 

 

گاهی اوقات ابتدا مناسبت و دلیل مهمانی را ذکر می کنیم و سپس عباراتی مانند

 

Can you come?

 ویا

Do you think you can come?

گفته می شود.

 

 

 

 

 

I'm giving a house warming party next Saturday. Can you come?

شنبه آینده به مناسبت خانه جدید مهمانی داریم. می توانی بیایی؟

 

 

Next Sunday is my birthday party. Do you think you can come?

ِکشنبه آینده جشن تولد من است. می توانی بیایی؟

 

 

 

 

قبول دعوت

 

 

برای قبول دعوت عبارت های

I'd like to

مایلم

و شکل قوی تر آن

I'd love to

خیلی مایلم

به کار برده می شود

 

 

 

 

دیگر عبارات رایج عبارت است از :

 

 

 

That sounds great/ terrific

به نظر عالی می رسد.

 

 

در انگلیسی آمریکایی عبارات زیر نیز رایج است:

 

 

That sounds like fun

خوب است/ فکر خوبی است

 

 

 

I'd be happy to

خوشحال می شوم

 

 

 

I'd be delighted to.

خیلی خوشحال می شوم(عبارتی قوی تر)