بایگانی برچسب‌ها : معانی واژگان انگلیسی به فارسی

معانی واژگان _آشتی،جبران، آرایش، ساختن-

 


vocab

 

یک واژه در انگلیسی غیر از معانی مشخص و پر کاربردی که بیشتر شنیده شده است دارای  معانی  مختلفی است:

make up شامل معانی زیر است:
    
 


✅ make up  
 

     ??build     ??adorn            

⬅️ساختن ⬅️  آرایش کردن

 

 


   ?? Reconciling     ??compensate

      ⬅️آشتی کردن ⬅️ جبران کردن