بایگانی برچسب‌ها : ضمایر مبهم

ضمایر نا معین/ ضمایر مبهم

 

 

? ضمایر نامعین

 

 

 

 

? ضمایر نامعین یا مبهم ضمایری هستند که به جای شخص یا چیز نامعینی قرار می گیرند.

 

 

 

 

 

? بخش اول

 

✅some، something، someone، somebody
 در جملات مثبت به کار می روند.

 


مثال:

?I want something which is different.

?من چیزی می خواهم که متفاوت باشد.

?I need someone/somebody to help me with my exams

?کسی رو می خوام که در امتحاناتم بهم کمک کنه.

?Some people believe in miracles.

?بعضی آدمها به معجزه اعتقاد دارن.

 

 

 

? بخش دوم

 

✅ any، anything، anyone، anybody

در جمله های سؤالی و جملات منفی به معنای هیچ به کار میروند

 


مثال:

?I don’t have any money on me.

?هیچ پولی همراهم نیست.

?She hasn’t eaten anything since yesterday.

?او از دیروز تا کنون هیچ چیزی نخورده است.

?I didn’t tell anyone / anybody your secret

?رازت رو به هیچکس نگفتم.

 

 

 

? بخش سوم

 

?nothing، no one، nobody، none
دارای مفهوم منفی هستند و جمله را منفی می کنند اگر چه فعل جمله در ظاهر مثبت نوشته شده باشد.


 


مثال:

?No one / nobody was injured in the accident

?هیچکس در تصادف مجروح نشد.

?None of my children have blond hair

?هیچکدوم از بچه هام موهاشون بور نیست.

?It has nothing to do with you

?به تو هیچ ربطی نداره.

 

 

? بخش چهارم

 


? everything، everyone، everybody , every
به تمام افراد یا اشیاء یک مجموعه دلالت می کنند و در انگلیسی با فعل مفرد میاد.


 


مثال:

?Every child in my school is black.

?همه بچه ها توی مدرسه مون سیاه پوستن.

?Everything is going to be all right.

?همه چیز قرار است درست شود.

?Everybody / Everyone has gone home.

?همه به خانه رفته اند.

 

 

 

 

?بخش پنجم

 


?either، neither
برای هر یک از دو شخص یا دو چیز به کار می رود. either of و neither of هر دو با اسم جمع به کار می روند و با فعل مفرد یا جمع بکار میره.


 


مثال:

?Either of them is/are good.

?هر دو نفر آنها حالشان خوب است.

?Neither of them is/are good

?هیچ یک از آنها حالشان خوب نیست.

 

⛔️وقتی either و neither به صورت صفت به کار روند پس از آنها اسم مفرد می آید و با فعل مفرد مطابقت می کنند.

 

مثال:

?Neither candidate was selected for the job.

?هیچ کاندیدی برای آن کار انتخاب نشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

? بخش ششم

 

?each
به هر یک از دو یا بیش از دو شخص یا چیز به صورت جداگانه دلالت می کند و با فعل مفرد بکار میره.

 


مثال:

?Each of the three boys got a prize.

?هر یک از پسرها جایزه دریافت نمودند.

___________

?another و others
 برای دلالت به اشخاص یا اشیاء به کار می روند.

 


مثال:

?Some students are better than others.

?بعضی از دانشجویان بهتر از دیگران هستند.

?Please give me another ice-cream

?لطفا یه بستنی دیگه به من بده.

 

 

 

 

 

 

 

 

? بخش هفتم

 

?Many
جایگزین اسامی قابل شمارش می شود.

?Much
 جایگزین اسامی غیر قابل شمارش می شود و بیشتر در جملات سؤالی و منفی به کار می رود.


 


مثال:

?We haven’t got many.

?خیلی نداریم.

?We can’t spend much, or we’ll be short of money.

?شما نباید زیاد خرج کنید، وگرنه پول کم میارین.

☘☘☘☘☘☘

 

 

 

?Several
جایگزین اسامی قابل شمارش می شود

.

مثال:

?If you are looking for a photo of Robert, you can find several here.

?اگر به دنبال عکسی از رابرت میگردید، می توانید چندین عکس در اینجا پیدا کنید.

 

 

 

 

 

 

 

? بخش هشتم


?all، enough، plenty
جایگزین اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش می شوند.

 


مثال:

?We don’t need milk, there’s plenty in the fridge.

?شیر لازم نداریم، توی یخچال زیاد داریم.

?I have enough money to buy a car.

?اونقدر (به اندازه کافی) پول دارم برای خرید ماشین.