بایگانی برچسب‌ها : ضمایر در انگلیسی

ضمایر انگلیسی

 

 

 

?ضمایر فاعلی

 

 

 

☑️ ضمير کلمه‌ای دستوری يا گرامری است که جانشين يک اسم يا عبارت اسمی می‌شود. ضميرها انواع مختلفی دارند که مهمترين آنها عبارتند از: ضماير فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی، اشاره‌ای، نامعين، نسبی و سؤالی که از اين ميان ضماير فاعلی، مفعولی ، ملکی و انعکاسی جزو ضماير شخصی به حساب می‌آيند.
 

 

 

 

✅ ضماير فاعلی

 

 


? اول شخص

 


? مفرد
? I
? من

? جمع
? We
? ما
 

 

 

? دوم شخص

 


?مفرد
? You
? تو

? جمع
? You
? شما

 

 

 

 

? سوم شخص

 


? مفرد
? He
? او (مرد)

? She
? او (زن)

? It
? آن (اشیا)

 

 

? جمع


? They
?آنها

 

 

 

 

?  چند نکته

 

 

1⃣ همه ضماير شخصی (فاعلی، مفعولی و…) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته می‌شوند. (they هم می‌تواند به انسان و هم به اشياء اشاره کند.)

2⃣ ضمير I هميشه بصورت بزرگ نوشته می‌شود، حتی اگر در وسط يک جمله بکار گرفته شود:

 

 

?Am I right?