بایگانی برچسب‌ها : ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی در انگلیسی

 

 

 

 

 

?ضماير انعکاسی

 

 

 

 

 

 

 

?کلماتی که به -self و -selves ختم می‌شوند ضماير انعکاسی ناميده می‌شوند و عبارتند از:

 

 

 

 

 
⚫️جمع (-selves)

 

 

 

?ourselves

?خودمان

 

?yourselves
?خودتان

 

?themselves
?خودشان


 

 

 

 

 

 

⚪️مفرد (-self)

 

 

 

 

 

?myself
?خودم

 

?yourself
?خودت

 

?himself
?خودش (مذکر)

 

?herself
?خودش (مؤنث)

 

?itself
?خودش (اشياء)


 


☑️ توجه داشته باشيد که در ضماير انعکاسی عمل به فاعل جمله برمی‌گردد و در واقع مفعول همان فاعل است:

 

 

?He cut himself.
?(خودش را زخمی کرد.)
 

 

?You should be ashamed of yourself.
?(بايد از خودت خجالت بکشی.)
 

 

?Help yourselves.
?(از خودتان پذيرايی کنيد. )
 

 

?We blame ourselves.  
?(ما خودمان را مقصر می‌دانيم.)