بایگانی برچسب‌ها : صفات ملکی

ضماير ملكی و صفات ملكی

 

 

?ضماير ملكی و صفات ملكی

 

 

?ضماير ملكی و صفات ملكی نشان می‌دهند که چه چيزی به چه کسی تعلق دارد.

 

 

 
 ?(I)
?(you)
?(he)
?(she)
?(it)
?(we)
?(they)

 

 


⚫️صفات ملکی

?my
?your
?his
?her
?its
?our
?their

 

 

 

⚪️ضماير ملکی

 

 

?mine
?yours
?his
?hers
?- (Nadarad)
?ours
?theirs
 

❗️توجه داشته باشيد که صفات ملکی هميشه قبل از يک اسم می‌آيند (به همين دليل صفت ناميده می‌شوند) ولی ضمير ملکی جانشين صفت ملکی+اسم می‌شود و می‌تواند به تنهايی به عنوان فاعل، مفعول و … قرار بگيرد (به همين دليل ضمير ناميده می‌شود).


 


⁉️چند مثال:

?This is my book.
?(اين كتاب من است.)


?This book is mine.
?(اين کتاب مال من است.)


?This is her purse.
? (اين کيف اوست.)


?This is hers.
?(اين مال اوست.)