بایگانی برچسب‌ها : صفات ملکی

ضماير ملكی و صفات ملكی

 

 

🔴ضماير ملكی و صفات ملكی

 

 

🔵ضماير ملكی و صفات ملكی نشان می‌دهند که چه چيزی به چه کسی تعلق دارد.

 

 

 
 🔷(I)
🔶(you)
🔷(he)
🔶(she)
🔷(it)
🔶(we)
🔷(they)

 

 


⚫️صفات ملکی

🔷my
🔶your
🔷his
🔶her
🔷its
🔶our
🔷their

 

 

 

⚪️ضماير ملکی

 

 

🔷mine
🔶yours
🔷his
🔶hers
🔷- (Nadarad)
🔶ours
🔷theirs
 

❗️توجه داشته باشيد که صفات ملکی هميشه قبل از يک اسم می‌آيند (به همين دليل صفت ناميده می‌شوند) ولی ضمير ملکی جانشين صفت ملکی+اسم می‌شود و می‌تواند به تنهايی به عنوان فاعل، مفعول و … قرار بگيرد (به همين دليل ضمير ناميده می‌شود).


 


⁉️چند مثال:

🔹This is my book.
🔸(اين كتاب من است.)


🔹This book is mine.
🔸(اين کتاب مال من است.)


🔹This is her purse.
🔸 (اين کيف اوست.)


🔹This is hers.
🔸(اين مال اوست.)