بایگانی برچسب‌ها : شجره خانواده

خانواده

 

 

famil

 

? Family Tree

? شجره نامه

 

 

 

 

◼️ بخش اول

 

 

 

⚫️ شکل رسمی:

 

 

? Mother

? مادر

 

 

? Father
? پدر

 

 

? Grand Mother
? مادربزرگ

 

 

? Grand Father
? پدربزرگ

 

 

 

 

 

⚪️ شکل غیر رسمی:

 

? Mom
? مامان

 

 

? Dad
? بابا

 

 

? Grandma
? مادرجون

 

 

?Grandpa

?پدر جون

 

 

با دو تلفظ امریکن و بریتیش

 

 

 

 

 

◾️ بخش دوم

 

 

? Brother
? برادر

 

 

? Sister
? خواهر

 

 

? Aunt
? عمه،خاله،زن عمو،زن دایی

 

 

? Uncle
? عمو،دایی،شوهر عمه،شوهر خاله

 

 

? Niece
? برادر زاده یا خواهر زاده دختر

 

 

 

? Nephew
? برادر زاده یا خواهر زاده پسر

 

 

? Cousin
? بچه خاله،عمه،دایی,عمو
(چه پسر چه دختر)

*دختر عمه
*پسر عمو
*و…