بایگانی برچسب‌ها : زبان انگلیسی

جملاتی در مورد (مطالعه کردن-امتحان دادن- قبولی و ردی در امتحان )

?? جملاتی در مورد studying, taking exams, passing or failing ??

 

 

 


I have a lot of studies  ??  
خیلی درس( برای خوادن) دارم/ درس هایم سنگین است

 

He's very studious   UK/ˈstjuː.di.əs/         US /ˈstuː.di.əs/     ??
او خیلی درس خوان است

 

I'm going to continue my studies abroad  ??
قصد دارم در خارج ادامه تحصیل بدم


When is our exam? ??
چه روزی امتحان داریم


We have an exam tomorrow. ??
فردا امتحان داریم


Our teacher gave us an exam/ a test/ a quiz yesterday. ??
دیروز معلم ما از ما امتحان گرفت

 


توجه…✍?

 

?وازه examبه معنای آزمون یا امتحان کتبی، شفاهی و یا عملی می باشد که در مدارس و دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و بر مبنای آن مدارک قبولی اعطا می شود. رسمی آن examination است

 

 

? واژه test نوعی آزمون است که علاوه بر آزمون اصلی و یا گاهی بجای آن داده می شود تا مشخص شود دانش آموز یا دانشجو چه میزان یاد گرفته است

 

 

?واژه quiz به معنای نوعی آزمون غیر رسمی و کوتاه است که ممکن است در طول یک ترم چندین بار داده شود.

 

 

 

?????? ??????  ??????

 

 


We took our final exam last week ??
هفته گذشته امتحان پایان ترم دادیم

 


نکته?
در زبان انگلیسی برای امتحان دادن(توسط شاگرد) از take an exam و یا معادل آن do یا sit  استفاده می شود


take    ➡️ an exam
do         ➡️ an exam
sit      ➡️ an exam

 

We took/did/sat an exam yesterday  ??
دیروز امتحان دادیم

 


نکته?
برای امتحان گرفتن(توسط معلم) از give an exam استفاده می شود

 Our teacher gave us an exam yesterday ??
دیروز معلم مان از ما امتحان گرفت

 

 

?????? ??????  ??????

 

 

 

I paaed / failed my exam. ??
در امتحانم قبول/ رد شدم


نکته?
افعال pass  و fail حرف اضافه نمی گیرند


I got my report card yesterday ??
دیروز کارنامه ام را گرفتم


I was the top student last term ??
ترم قبل شاگرد اول (ممتاز ) شدم


How did your exam/ interview…go? ??
امتحانت/ مصاحبه …ات چطور بود؟

I did well in my exam/ interview  ??
امتحانم/ مصاحبه ام خوب شد/ امتحانم را خوب دادم

 

 

 

……. I did badly in my

 

(امتحانم ) را بد دادم

……. I messed up my


(امتحانم) را خراب کردم

 


I finally managed to pass the exam ??
بالاخره موفق شدم امتحانم را قبول شوم


I almost/ nearly faild my exam ??
چیزی نمانده بود که در امتحان رد شوم(اما قبول شدم)


I got a (very) low mark in my mind-term test. ??
در امتحان میان ترم نمره(خیلی) پایینی گرفتم

 


 

 

 

 

504واژه-تدبیر

تدبیر- کیاست- کاردانی- درایت

 

...تدبیر- کیاست- کاردانی- درایت tact

اصطلاحات پر کاربرد13

 

تمام سعی و توان خود را بکار بستن

bend

اصطلاحات پرکاربرد 11

 

 

طفره رفتن- صغری، کبری چیدن

 

beat-about-the-bush1

Modal verbs- افعال معین 1

pic

 

 

??????????????

 


✍?مودال ها یا همان افعال کمکی، افعال خاصی هستند که  در انگلیسی نسبت به افعال اصلی بسیار  متفاوت عمل می کنند.  متداول ترین افعال مودال شامل:

 

 

Can                                                                        
Could                                     
May                                       
Might                                 
Must                                    

Ought to  

Shall

Should

Will

Would

 

 

?مهمترین تمایز بین فعل مودال با فعل  اصلی???

 

??سوم شخص آنها هرگز " s- "نمی گیرد

 

    He can  speak Chinese
    She should  be here by 9:00

 


??برا ی منفی کردن فعل چه در یک جمله حال ساده و یا گذشته ساده باید بعد از  آنها "not " قرار داد.


    He should not be late
    They might not come to the party

 

?? اکثر مودال ها در زمان گذشته و  آینده بکار نمی روند


    He will can go with us ❌
       She musted study very hard❌