بایگانی برچسب‌ها : جملات رسمی و غیر رسمی

عبارات کوتاه

 

 

 

⚫️چند مثال برای تفهیم تفاوت ترجمه رسمی و آزاد.

 

 

 

 

 

? ترجمه رسمی:

 

 

 

 

 

 

? Oh my God
?وای خدای من

 

 

 

? Really?
? واقعا؟

 

 

 

? Shut the fuck up
? ساکت شو

 

 

 

?Go to hell
? گمشو،برو به جهنم

 

 

 

 

 

 

 

? ترجمه آزاد:

 

 

 

 

 

? Oh my God
?یا حضرت سیم چین!! / یا امام مجید!!

 

 

 

? Really?
? جدی می گی ؟؟

 

 

 

? Shut the fuck up
? خفه خون بگیر

 

 

 

?Go to hell
? برو به درک