بایگانی برچسب‌ها : آموزش حروف انگلیسی با شکل

درس یازدهم-حروف الفباs-t

 

 

 

 

 آوردن مثال، روشی دیگر برای یادگیری بهتر در هر چیز به ویژه آموزش زبان انگلیسی است. از طریق مثال شما می توانید بهتر و ملموس تر مطلب را بفهمید. در اینجا با آوردن مثال های انگلیسی شما درک بهتری از حروف کوچک و بزرگ  الفبا پیدا خواهید داشت.

 

 

 

Capital S

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "اس" می باشد.


✏️ با یک حرکت مارپیچی دست نوشته می شود.

 

 

s-s_2


مثال:
? Sun

خورشید

 

 

 

 

 

Small s

 


حرف کوچک که تلفظ آن "ای" می باشد.


✏️همانند حرف بزرگ خود با یک حرکت مارپیچی دست نوشته می شود.


❗️توجه کنید: حرف کوچک s باید درون دو خط جای گیرد.

 

 

s-s

 

مثال:

Bus ?

اتوبوس

 

 

 

 

 

Capital T

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "تی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از چپ به راست.


2-خط مستقیم از بالا به پایین از وسط آن.

 

t-t_2

مثال:
? Tree

درخت

 

 

 

 

 

 

Small t

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "تی" می باشد.


✏️همانند حرف بزرگ خود با دو حرکت  دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین


2-خط مستقیم از چپ به راست(در یک سانتی متر پایین تر از اول خط پایه)

 

 

 

t-t
 

مثال:

Dart?

نیزه