بایگانی دسته بندی ها: اصطلاحات

آدم ها با ویژگی های منفی 2

 

th6026ELRN

آدم وراج – پر چانه

 

a windbag /ˈwɪnd.bæɡ

 

I can't stand Alice anymore. She's a windbag. She talks too much but say nothing important

اصلا نمی توانم آلیس را تحمل کنم. او وراج است . او خیلی حرف می زند اما حرف هایش به درد بخور نیست.