بایگانی دسته بندی ها: آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد

درس سوم-حروف الفبا c-d

 

Capital C

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "سی" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست و همانند نیم دایره از سمت چپ به راست نوشته می شود.

 

photo_2016-05-03_09-50-24

 

مثال:

Cat ?

گربه

 

 

 

Small c


حرف کوچک که تلفظ آن "سی" می باشد.

✏️ با یک حرکت دست و دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود.

 

❗️ توجه کنید: حرف کوچک "سی" کوچکتر از حرف بزرگ آن است و باید در درون دو خط دفتر شما قرار گیرد و از آن تجاوز نکند.

 

 

photo_2016-05-03_09-50-24_3


مثال:
⬅️Back
عقب

 

 

 

 

 

Capital D


حرف بزرگ که تلفظ آن "دی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2- نیم دایره از ابتدای خط مستقیم تا انتهای آن.

 

photo_2016-05-03_09-50-24_2


مثال:
? Dog
سگ

 

 

 

Small d


حرف کوچک که تلفظ آن "دی" می باشد.
✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین.


2-نیم دایره با چرخش به چپ از وسط خط تا پایان آن.

 

 

 

❗️توجه کنید که این حرف درست عکس small b است

 

 

 

photo_2016-05-03_09-50-24_2_2

مثال:

Card?

کارت

 

 

 

 

درس دوم- الفبا -A-B

 

 

Capital A

حرف بزرگ که تلفظ آن "اِی" می باشد

 

 

✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1-  یک خط مورب از بالا به پایین به سمت چپ.


2- یک خط مورب از بالا به پایین به سمت راست.


3-خط مستقیم بین خطوط مورب، از چپ به راست.

 

 

a-b

 

مثال:
? Apple
سیب

 

 

 

 

Small a


حرف کوچک که تلفظ آن "اِی" می باشد.

 

✏️ با یک حرکت دست نوشته می شود.


1- نقطه وسط بین دو خط دفتر خود را مشخص کرده و آن را از سمت بالا به صورت 360 درجه میچرخانیم تا به نقطه اولیه برگردد، سپس قلم را به پایین آورده و به خط پایین می رسانیم.

 

a-b_3

 

مثال:

?small

کوچک

 

 

❗️توجه کنید  اگر از دفتر دو خط استفاده می کنید  این حروف باید بین دو خط دفتر شما قرار گیرند و از آن تجاوز نکنند.

 

 

 

 

 

Capital B


حرف بزرگ که تلفظ آن "بی" می باشد

.

✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2- نیم دایره کوچک از بالای خط تا وسط.


3-نیم دایره بزرگ از وسط تا پایان خط.

 

 

❗️توجه کنید که نیم دایره بالا باید کمی کوچکتر از نیم دایره پایین باشد.

 

a-b_2

 


مثال:
 ?Bird

پرنده

 

 

 

 

Small b


حرف کوچک که تلفظ آن "بی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین.


2-نیم دایره با چرخش به راست از وسط خط تا پایان آن.

 

 

a-b_2_2

 

 

مثال:

??Baby

نوزاد

 

 

 

 

 

 

درس اول- کاربرد حروف بزرگ در انگلیسی

 

 

 

 

 

 

✏️ کاربرد حروف بزرگ در زبان انگلیسی:

 

 

 

 

1– در ابتدای جمله :

 

 

It is a crayon.

آن یک مداد شمعی است.


Is this a ruler?


آیا این یک خط کش است؟

 

 

 

2- حرف اول اسامی (اشخاص،شهر،کشور،رودخانه و …)

 

 

 

Mina and Ali and Sarah are going to go to the Ahwaz. They love Karoon river.

مینا و علی و سارا قصد دارند به اهواز بروند. آنها رود کارون را دوست دارند.

 

 

 

3-  مخفف ها:

 

CD


 که مخفف
Compact Disk
 به معنی لوح فشرده است.

 

 

هدف از آموزش این مبحث آماده سازی دوستان جهت یادگیری حروف بزرگ و کوچک الفبای زبان انگلیسی است.