بایگانی دسته بندی ها: واژگان

اصطلاحات و واژگان- ثروتمند

 

 

 

متولد شده در یک خانواده ثروتمند

 

 

born-with-silver

 

 born=  به دنیا آمدن، متولد شدن

Silver= نقره، نقره ای

Spoon= قاشق

mouth= دهان

504واژه-اطلاعات

 

 

اطلاعات- حقایق- داده

...اطلاعات- حقایق- داده data

504واژه-با ادب

با ادب- شجاع

...با ادب- شچاعgallant

504واژه-سختی

 

دشواری- سختی

...دشواری-سختی

hardship

504واژه-خالی

پرنشده- خالی

 

...پرنشده- خالی vacant

 

504واژه-قسم

سوگند- دشنام

...سوگند-دشنام

oath

504واژه-تدبیر

تدبیر- کیاست- کاردانی- درایت

 

...تدبیر- کیاست- کاردانی- درایت tact

504 واژه-حسود

حسود(در مسائل احساسی و عشقی)

 

...حسود( در مسائل احساسی و عشقی)

jealous

504واژه_رها کردن

دست کشیدن از- رها کردن- ترک کردن

...

 

 

 

 

 

 

دست کشیدن از- رها کردن- ترک کردن- ترک کردن بدون قصد بازگشتUntitled-1