بایگانی دسته بندی ها: آموزش تصویری

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسیm-n-o-p

 

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

 

writ m

m

 

 

writ n

n

 

 

 

writ o

o

 

 

 

writ p

p

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسیi-j-k-l

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

 

writ i

 

i

 

 

writ j

 

j

 

 

 

writ k

 

k

 

 

 

 

writ l

l

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسی e-f-g-h

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

writ e

e

 

 

writ f

f

 

 

writ g

g

 

 

writ h

h

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسی a-b-c-d

 

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

writ a

a

 

 

writ b

b

 

 

writ  c

c

 

 

writ d

d

 

 

 

 

لطیفه انگلیسی 8

index

 

 

 


Some scientists decided to do the following experiments on a dog

.
برخی دانشمندان تصمیم گرفتند آزمایشات زیر را روی یک سگ انجام دهند

 


For the first experiment, they cut one of the dog's legs off, then they told the dog to walk

.
در آزمایش اول،  آنها یکی از پاهای سگ را قطع کردند، سپس به سگ گفتند تا راه برود

 

 The dog got up and walked, so they  learned that a dog could walk with just three legs.


سگ می پرید و راه می رفت، بنابراین آنها آموختن که یک سگ می تواند  تنها با  داشتن سه پا  هم راه برود.

 

 

 


For the second experiment, they cut off a second leg from the dog, then they told the dog once more to walk. The dog was still able to walk with only two legs.


در آزمایش دوم ،آنها پای دوم همان سگ را قطع کردند، یکبار دیگر به سگ گفتند تا راه برود. همچنان سگ می توانست تنها  با دو پا راه برود.

 


For the third experiment, they cut off yet another leg from the dog and once more they told the dog to walk. However, the dog wasn't able to walk with only one leg.

 

در آزمایش سوم، در عین حال آنها پای دیگر سگ را قطع کردند و بار دیگر به سگ گفتند راه برود. با این حال سگ نمی توانست تنها با یک پا راه برود

 

 

As a result of these three experiments, the scientists wrote in their final report that the dog had lost it's hearing after having three legs cut off.


در نتیجه این سه آزمایش ،  دانشمندان در گزارش پایانی خود نوشتند سگ بعد از قطع سه پای خود، قدرت شنیداری خود را از دست می دهد

 

 

504واژه- صلاحیت پیدا کردن

 

شرایط لازم را کسب کردن- صلاحیت پیدا کردن- شایستگی یافتن
 

 

...

شرایط لازم را کسب کردن-صلاحیت پیدا کردن-شایستگی یافتن

qualify

504 واژه-نا آشنا

عادت نکرده- ناآشنا- نامانوس- خو نگرفته

...

 

 

عادت نکرده- نا آشنا- نامانوس- خو نگرفتهunaccustomed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصطلاحات و واژگان- راکت گذاشتن

 

 

 

راکت گذاشتن- عقب انداختن- در آب نمک گذاشتن 

 

 

images77

 

 

 

on=روی

ice=یخ

postpone= عقب انداختن-به تاخیر انداختن

اصطلاحات و واژگان-جدی صحبت کردن

 

 

جدی صحبت کردن- بی پرده حرف زدن- رک و پوست کنده صحبت کردن

 

 

 

talk-turkey

 

 

 

 

talk= صحبت کردن- حرف زدن

turkey=بوقلمون- ترکیه

seriously=جدی