بایگانی دسته بندی ها: حروف الفبا

درس چهارم-حروف الفبا e-f

 

 

 

 

 

Capital E

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "ای" می باشد.


✏️ با چهار حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2- خط مستقیم از چپ به راست از ابتدای خط پایه.


3-خط مستقیم از چپ به راست از وسط خط پایه.


4-خط مستقیم از چپ به راست از انتهای خط پایه.

 

photo_2016-05-03_10-23-58

مثال:
? Elephant
فیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small e

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "ای" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- یک خط مستقیم از چپ به راست در وسط دو خط دفتر خود ایجاد می کنیم.


2- سپس از انتهای آن خط یک نیم دایره ایجاد می کنیم.

 

photo_2016-05-03_10-23-58_3

مثال:

?Blue

آبی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital F

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "اف" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2- خط مستقیم از چپ به راست از ابتدای خط پایه.


3-خط مستقیم از چپ به راست از وسط خط پایه.

 

photo_2016-05-03_10-23-58_2

 

مثال:
? Frog
قورباغه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small f

 

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "اف" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- یک خط همانند دسته چتر اما به صورت وارونه ایجاد می کنیم.


2- سپس از وسط آن خط یک خط مستقیم از چپ به راست عبور می دهیم.

 

photo_2016-05-03_10-23-58_2_2

مثال:

Roof

سقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس سوم-حروف الفبا c-d

 

Capital C

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "سی" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست و همانند نیم دایره از سمت چپ به راست نوشته می شود.

 

photo_2016-05-03_09-50-24

 

مثال:

Cat ?

گربه

 

 

 

Small c


حرف کوچک که تلفظ آن "سی" می باشد.

✏️ با یک حرکت دست و دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود.

 

❗️ توجه کنید: حرف کوچک "سی" کوچکتر از حرف بزرگ آن است و باید در درون دو خط دفتر شما قرار گیرد و از آن تجاوز نکند.

 

 

photo_2016-05-03_09-50-24_3


مثال:
⬅️Back
عقب

 

 

 

 

 

Capital D


حرف بزرگ که تلفظ آن "دی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2- نیم دایره از ابتدای خط مستقیم تا انتهای آن.

 

photo_2016-05-03_09-50-24_2


مثال:
? Dog
سگ

 

 

 

Small d


حرف کوچک که تلفظ آن "دی" می باشد.
✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین.


2-نیم دایره با چرخش به چپ از وسط خط تا پایان آن.

 

 

 

❗️توجه کنید که این حرف درست عکس small b است

 

 

 

photo_2016-05-03_09-50-24_2_2

مثال:

Card?

کارت

 

 

 

 

درس دوم- الفبا -A-B

 

 

Capital A

حرف بزرگ که تلفظ آن "اِی" می باشد

 

 

✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1-  یک خط مورب از بالا به پایین به سمت چپ.


2- یک خط مورب از بالا به پایین به سمت راست.


3-خط مستقیم بین خطوط مورب، از چپ به راست.

 

 

a-b

 

مثال:
? Apple
سیب

 

 

 

 

Small a


حرف کوچک که تلفظ آن "اِی" می باشد.

 

✏️ با یک حرکت دست نوشته می شود.


1- نقطه وسط بین دو خط دفتر خود را مشخص کرده و آن را از سمت بالا به صورت 360 درجه میچرخانیم تا به نقطه اولیه برگردد، سپس قلم را به پایین آورده و به خط پایین می رسانیم.

 

a-b_3

 

مثال:

?small

کوچک

 

 

❗️توجه کنید  اگر از دفتر دو خط استفاده می کنید  این حروف باید بین دو خط دفتر شما قرار گیرند و از آن تجاوز نکنند.

 

 

 

 

 

Capital B


حرف بزرگ که تلفظ آن "بی" می باشد

.

✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2- نیم دایره کوچک از بالای خط تا وسط.


3-نیم دایره بزرگ از وسط تا پایان خط.

 

 

❗️توجه کنید که نیم دایره بالا باید کمی کوچکتر از نیم دایره پایین باشد.

 

a-b_2

 


مثال:
 ?Bird

پرنده

 

 

 

 

Small b


حرف کوچک که تلفظ آن "بی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین.


2-نیم دایره با چرخش به راست از وسط خط تا پایان آن.

 

 

a-b_2_2

 

 

مثال:

??Baby

نوزاد

 

 

 

 

 

 

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسیx-y-z

 

 

Making Cursive Letters

 

 

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

 

 

writ x

x

 

writ y

y

 

 

 

writ z

z

 

 

 

 

 

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسی u-v-w

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

 

 

writ u

u

 

 

 

writ v

v

 

 

 

writ w

w

 

 

 

 

 

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسی q-r-s-t

 

 

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

 

writ q

q

 

 

 

 

writr

r

 

 

 

 

writ s

s

 

 

 

 

writ t

t

 

 

 

 

 

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسیm-n-o-p

 

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

 

writ m

m

 

 

writ n

n

 

 

 

writ o

o

 

 

 

writ p

p

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسیi-j-k-l

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

 

writ i

 

i

 

 

writ j

 

j

 

 

 

writ k

 

k

 

 

 

 

writ l

l

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسی e-f-g-h

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

writ e

e

 

 

writ f

f

 

 

writ g

g

 

 

writ h

h

نحوه نوشتن حروف شکسته در انگلیسی a-b-c-d

 

 

Making Cursive Letters

 

 

نحوه نوشتن حروف کوچک شکسته در زبان انگلیسی

 

 

writ a

a

 

 

writ b

b

 

 

writ  c

c

 

 

writ d

d