ضمایر نا معین/ ضمایر مبهم

 

 

🔴 ضمایر نامعین

 

 

 

 

🔵 ضمایر نامعین یا مبهم ضمایری هستند که به جای شخص یا چیز نامعینی قرار می گیرند.

 

 

 

 

 

🔘 بخش اول

 

✅some، something، someone، somebody
 در جملات مثبت به کار می روند.

 


مثال:

🔹I want something which is different.

🔸من چیزی می خواهم که متفاوت باشد.

🔹I need someone/somebody to help me with my exams

🔸کسی رو می خوام که در امتحاناتم بهم کمک کنه.

🔹Some people believe in miracles.

🔸بعضی آدمها به معجزه اعتقاد دارن.

 

 

 

🔘 بخش دوم

 

✅ any، anything، anyone، anybody

در جمله های سؤالی و جملات منفی به معنای هیچ به کار میروند

 


مثال:

🔹I don’t have any money on me.

🔸هیچ پولی همراهم نیست.

🔹She hasn’t eaten anything since yesterday.

🔸او از دیروز تا کنون هیچ چیزی نخورده است.

🔹I didn’t tell anyone / anybody your secret

🔸رازت رو به هیچکس نگفتم.

 

 

 

🔘 بخش سوم

 

🔵nothing، no one، nobody، none
دارای مفهوم منفی هستند و جمله را منفی می کنند اگر چه فعل جمله در ظاهر مثبت نوشته شده باشد.


 


مثال:

🔹No one / nobody was injured in the accident

🔸هیچکس در تصادف مجروح نشد.

🔹None of my children have blond hair

🔸هیچکدوم از بچه هام موهاشون بور نیست.

🔹It has nothing to do with you

🔸به تو هیچ ربطی نداره.

 

 

🔘 بخش چهارم

 


🔵 everything، everyone، everybody , every
به تمام افراد یا اشیاء یک مجموعه دلالت می کنند و در انگلیسی با فعل مفرد میاد.


 


مثال:

🔹Every child in my school is black.

🔸همه بچه ها توی مدرسه مون سیاه پوستن.

🔹Everything is going to be all right.

🔸همه چیز قرار است درست شود.

🔹Everybody / Everyone has gone home.

🔸همه به خانه رفته اند.

 

 

 

 

🔘بخش پنجم

 


🔵either، neither
برای هر یک از دو شخص یا دو چیز به کار می رود. either of و neither of هر دو با اسم جمع به کار می روند و با فعل مفرد یا جمع بکار میره.


 


مثال:

🔹Either of them is/are good.

🔸هر دو نفر آنها حالشان خوب است.

🔹Neither of them is/are good

🔸هیچ یک از آنها حالشان خوب نیست.

 

⛔️وقتی either و neither به صورت صفت به کار روند پس از آنها اسم مفرد می آید و با فعل مفرد مطابقت می کنند.

 

مثال:

🔹Neither candidate was selected for the job.

🔸هیچ کاندیدی برای آن کار انتخاب نشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

🔘 بخش ششم

 

🔵each
به هر یک از دو یا بیش از دو شخص یا چیز به صورت جداگانه دلالت می کند و با فعل مفرد بکار میره.

 


مثال:

🔹Each of the three boys got a prize.

🔸هر یک از پسرها جایزه دریافت نمودند.

___________

🔵another و others
 برای دلالت به اشخاص یا اشیاء به کار می روند.

 


مثال:

🔹Some students are better than others.

🔸بعضی از دانشجویان بهتر از دیگران هستند.

🔹Please give me another ice-cream

🔸لطفا یه بستنی دیگه به من بده.

 

 

 

 

 

 

 

 

🔘 بخش هفتم

 

🔵Many
جایگزین اسامی قابل شمارش می شود.

🔵Much
 جایگزین اسامی غیر قابل شمارش می شود و بیشتر در جملات سؤالی و منفی به کار می رود.


 


مثال:

🔹We haven’t got many.

🔸خیلی نداریم.

🔹We can’t spend much, or we’ll be short of money.

🔸شما نباید زیاد خرج کنید، وگرنه پول کم میارین.

☘☘☘☘☘☘

 

 

 

🔵Several
جایگزین اسامی قابل شمارش می شود

.

مثال:

🔹If you are looking for a photo of Robert, you can find several here.

🔸اگر به دنبال عکسی از رابرت میگردید، می توانید چندین عکس در اینجا پیدا کنید.

 

 

 

 

 

 

 

🔘 بخش هشتم


🔵all، enough، plenty
جایگزین اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش می شوند.

 


مثال:

🔹We don’t need milk, there’s plenty in the fridge.

🔸شیر لازم نداریم، توی یخچال زیاد داریم.

🔹I have enough money to buy a car.

🔸اونقدر (به اندازه کافی) پول دارم برای خرید ماشین.