ضمایر مفعولی

 

?ضماير مفعولی

 

 

 

??????????????????

 

 

 

 

فاعل

مفعول

 

 


I

me


you

you

 


he

him


she

her

 


it

it

 


we

us


they

them


 

 

 

?اگر چه اين ضماير را ضماير مفعولی می‌ناميم، اما آنها به جز در جای مفعول در هر جای ديگری هم می‌توانند قرار بگيرند، مثلاً بعد از فعل يا بعد از يک حرف اضافه:

 

 

 

 

?Our teacher was angry with us.
 ?(معلممان از دست ما عصبانی بود.)
 

 

 

?Give me a ring tomorrow.
?(فردا به من زنگ بزن)
 

 

 

?When he comes in, please tell him I phoned.
?(هر وقت آمد، لطفاً به او بگوييد که من زنگ زدم.)
 

 

 

?I'm older than you.
? (من از تو بزرگترم.)
 

 

 

?'I'm hungry.'  'Me too.'

?«من گرسنه‌ام.»  «من هم همينطور.»

 

 

 

 
  یک نکته

?هنگاميکه از ضماير شخصی به همراه and استفاده می‌کنيم، مؤدبانه‌تر اين است که ضماير I و we را بعد از اسامی و ضماير ديگر بکار ببريم:

 

 

 

?you and I,  my father and I,  them and us

 

❗️همچنين you را بايد قبل از اسامی و ضماير ديگر به کار برد:

 

 

❗️you and your wife,  you and her