آموزش درس هفتم زبان انگلیسی دوم دبیرستان

EnglishCenter

آموزش گرامر درس هفتم(آخر) زبان انگلیسی دوم دبیرستان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره جمله شرطی نوع دوم است که در زیر به شرح آن می پردازیم:
در درس قبل با جمله شرطی نوع اول آشنا شدید و یاد گرفتید که جمله شرطی از دو قسمت تشکیل می شود. قسمت اول «قسمت شرط» نام دارد که کلمه If به معنای «اگر» در آن است و قسمت دوم «جواب شرط» است که معنای جمله شرطی را کامل می کند. مانند:

If you study hard, you will pass the exam
در شرطی نوع اول فعل قسمت شرط «حال ساده» و فعل قسمت جواب شرط «آینده ساده» می باشد شرطی نوع اول واقعی و امکان پذیر است. در شرطی نوع دوم فعل قسمت شرط «گذشته ساده» و فعل قسمت جواب شرط «آینده ساده در گذشته» است . مانند :

 

 

If you studied hard, you would pass the exam
شرطی نوع دوم غیرواقعی و محتمل است. شرطی نوع اول و دوم را با قسمت «جواب شرط» سؤالی می کنیم. (قسمت شرطی هرگز سؤالی نمی شود) مانند :

 

 

Where would you work if you were a professer?
پس فرمول شرطی نوع دوم به صورت زیر است
If + فاعل+ زمان گذشته ساده ….. +فاعل + زمان اینده در گذشته + ….
If you were here, I would cook dinner for you
If I were a doctor, I would cure these sick people
I would be very happy if you were here
If I were you, I would work in this company