ضمایر مذکر , مونث در انگلیسی

 

 

 

 

? برای مذکر He و برای مونث She میاریم.

 

 

 

 

 

 

?وقتی میخواهیم بگوییم او کیست؟ از Who استفاده می کنیم،فاعل ما بسته به آن است که اوی ما مذکر است یا مونث!

 

 

? Who's she???
او کیست؟

 


? She is my sister.
او خواهر من است

 

.

? Who's he???

? He is my grandpa.


 


? Who's she?
? She is my niece.

 

? Who's he?
?He is my nephew.

 

? Who's she?
? She is my cousin.

 

? Who's he?
? He is my cousin.

 

❗️ Who's = Who is