صفت

 

 

?صفت

 

 

 

 

 

⭕️ Big
⭕️بزرگ

 

 

 

? Little
?کوچک

 

 

 

♨️ New
♨️جدید

 

 

 

☘ Old
☘کهنه،فرسوده

 

 

 

? Long
?دراز

 

 

 

? Short
? کوتاه

 

 

? در انگلیسی، وقتی بخواهیم صفت را به تنهایی بکار بگیریم و بگوییم فلان چیز جدید است، می گوییم:

 

 

 

 

 

It's new.

 

 

? اما وقتی بخواهیم صفت را به همراه اسم بکار بگیریم باید به دو نکته توجه کنیم:

 

 

 

 

1⃣ صفت همیشه قبل از اسم می آید.
2⃣ چون در جمله اسم وجود دارد، وجود a/an در قبل صفت اجباریست.

پس، وقتی بخواهیم بگوییم آن ماشین جدید است، می گوییم:

 

 

 

It's a new car.