آموزش درس اول زبان انگلیسی دوم دبیرستان

 


 

 

EnglishCenter

آموزش گرامر درس اول زبان انگلیسی دوم دبیرستان
دستور زبان یا گرامر این درس درباره ماضی بعید (گذشته کامل) می باشد. به این زمان، در انگلیسی past perfect tense گفته می شود
زمان ماضی بعید برای عملی به کار برده می شود که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده است. مثلاً من قبل از اینکه به رختخواب روم یک ساندویچ خورده بودم. (هر دو عمل رفتن به رختخواب و خوردن ساندویچ در گذشته انجام شده است ولی خوردن ساندویچ قبل از رفتن به رختخواب صورت گرفته است)
فرمول این زمان به صورت had +pp می باشد. یعنی از فعل had به اضافه قسمت سوم فعل، برای فعل ماضی بعید استفاده می کنیم.

I had eaten a sandwich before I went to bed
برای سؤالی این زمان از فعل کمکی had‌ استفاده می کنیم

 

Had you eaten a sandwich before you went to bed؟
برای منفی این زمان از فعل کمکی had not ‌ استفاده می کنیم.
I had not eaten a sandwich befor I went to bed
فعل گذشته کامل در چه مواردی به کار می رود؟
الف) هر گاه در جمله مرکب، حرف اضافه before( قبل از) یا after( بعد از) همراه یک فعل گذشته ساده وجودداشته باشد، از فعل گذشته کامل استفاده می شود. مانند :
She had turned off the T.v before she went tobed
She ate her lunch after she had washed her hands
هر گاه در جمله قید befor(قبلاً) و یا previously (قبلاً) وجود داشته باشد، فعل به صورت گذشته کامل به کار می رود. مانند :
I had seen this film before
I had cleaned this room previously

هر گاه در جمله مرکب by the time‌(وقتی که ) همراه فعل گذشته ساده وجود داشته باشد، زمان گذشته کامل کاربرد دارد. مانند :

I had cleaned this room by the time you arrived

هر گاه در جمله مرکب، as soon as‌ (به محض اینکه) همراه فعل گذشته ساده وجود داشته باشد، گذشته کامل کاربرد دارد . مانند :

I went to visit her as soon as I had known she was ill
هر گاه در جمله مرکب already‌ (قبلاً) همراه فعل گذشته ساده وجود داشته باشد فعل گذشته کامل به کار می رود.
He had already learned English when he went to England
او وقتی که به انگلیس رفت تقریباً انگلیسی را یاد گرفته بود. توضیح آنکه کلمه already معمولاً had, pp می آید.
از قید زمان و حرف اضافه ( مدت زمان+ for) نیز همراه فعل ماضی بعید استفاده می شود.
I hadn’t been in Tehran for six months when I arrived
گاهی هیچ یک از مطالبی که در بالا گفته شد، در جمله دیده نمی شود و ما از معنی جمله متوجه می شویم که در گذشته عملی قبل از عمل دیگر انجام شده است و باید فعل گذشته کامل به کار ببریم.