درس سیزدهم-حروف الفباW-x

 

 

 

 

آموزش حروف الفبای زبان انگلیسی به صورت صوتی تصویری را در این سایت می توانید پیگیری کنید.

 

 

 

 

Capital W

 

 

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "دابل یو" می باشد.


✏️ با چهار حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مورب از چپ به راست (بالا به پایین)


2-خط مورب از چپ به راست (پایین به بالا)


3- خط مورب از چپ به راست (بالا به پایین)


4-خط مورب از چپ به راست (پایین به بالا)

 


 

w-x_2_2

 

 

 

مثال:
? Window

پنجره

 

 

 

 

 

Small w

 

 

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "دابل یو" می باشد.


✏️ با چهار حرکت دست و دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود با این تفاوت که حرف کوچک در درون دو خط قرار می گیرد.

 

w-x_2

 

مثال:
? Window

پنجره

 

 

 

 

Capital X

 

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "اکس" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مورب از چپ به راست


2-خط مورب از راست به چپ

 

❗️توجه : این خطوط باید همدیگر را قطع کنند.


 

w-x_3


مثال:
? X-ray

اشعه ایکس

 

 

 

 

Small x

 

 

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "اکس" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست و دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود با این تفاوت که حرف کوچک در درون دو خط قرار می گیرد.

 

 

w-x

 

مثال:

Box?

جعبه