آموزش درس پنجم زبان انگلیسی سال اول دبیرستان

 

درس پنجم
ترتیب قرار گرفتن قیدها در جملات انگلیسی

لغات درس پنجم

فروختن

sell

بالاخره – سرانجام

finally

جمله

sentence

مرد فرانسوی

Frenchman

اسپانیا

spain

‌دوشیدن شیر از یک گاو

get milk ( from a cow)

اسپانیایی

Spanish

خارج شدن – بیرون رفتن

go away

فهمیدن

understand

داشتن

have got

‌پوشیدن

wear

با صدای بلند

loudly

آمریکایی

American

سفارش دادن – دستور دادن

order

‌نانوا

baker

پالتو – بارانی

overcoat

گاونر

bull

تکرار کردن

repeat

قصاب

butcher

دفعه (دفعه اول)

time (the first time)

نقاشی

drawing

‌سفر کردن

travel

جنگ

fight

سعی کردن

try

‌خارجی

foreign

ایالات متحده (آمریکا)

United states

‌عینک

glasses

گارسن (مرد)

waiter

گروه

group

زمان کوتاهی

a short time

زبان

language

‌درخواست کردن

ask for

قارچ

mushroom

‌پختن (نان)

bake

‌قادر بودن – توانستن

be able (to)

دور بودن

be away

گاوبازی

bull fight

عوض کردن

change

نقاشی کشیدن

draw

درحالی که

while

دستور زبان 
گرامر یا دستور زبان این درس درباره «ترتیب قرار گرفتن قیدها در جملات انگلیسی» می باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم.  

۱ – به ساختار جمله در انگلیسی و محل قرار گرفتن اجزاء جمله دقت کنید.

قید زمان

قید مکان

قید حالت

مفعول مستقیم

فعل

فاعل

__

___

Hard

___

Work

He

__

___

carefully

His car

drives

He

Yesterday

In class

clearly

English

Spoke

He

2 – اکنون به مثال های زیر توجه کنید که در آنها اجزاء جمله مشخص شده است. به ترتیب قرار گرفتن قیدها دقت کنید ؛ ابتدا قید حالت، و سپس قید مکان و قید زمان آمده است .

He

studies

his book

carefully

in library

every Saturday.

فاعل

فعل

‌مفعول

قید حالت

قیدمکان

قید زمان

My mother

is cooking

lunch

in the kitchen

now.

فاعل

فعل

مفعول

قید مکان

قیدزمان

We

eat

lunch

at school

on Tuesdays

فاعل

فعل

مفعول

قید مکان

قیدزمان

۳ – قیدهای تکرار مانند usually, often, never, always و … بعد از فاعل می آیند. مانند :

They

usually

eat

lunch

in a restaurant

on Fridays.

فاعل

قید تکرار

فعل

مفعول

قید مکان

قیدزمان

کاربرد زبان

شناختن افراد از روی ظاهر و لباسشان
” I dentifying by Apperarance and Dress.”

کدامیک خانم رسولی است؟

۱ – A – which (one) is Mrs Rasouli?

او همان خانمی است که عینک زده است.

B – she’s the woman with glasses.

2 – آقای امینی کیست ؟

۲ – A : who’s Mr Amin?

او همان است که بلوز سفید پوشیده است.

B – He’s wearing a white shirt.

«مکالمه در یک متن»
conversation in context

علی :‌دوست شما چه شکلی است ؟

Ali : what does your friend like?

رضا : خوب، او قد بلند است . قدش حدود ۱۸۰ سانتی متر است.و موهایش مشکی است.

Reza : well, he’s tall. He’s about 180 centimeters and he’s got black hair.

علی : آیا او پالتو می پوشد ؟

Ali : Does he wear an overcoat?

رضا : نه نمی پوشد.

Reza : No, he doesn’t .

علی : آیا او پسر خوبی است ؟

Ali : Is he a nice boy?

رضا : بله، خیلی خوب است.

Reza : Yes, he’s very nice.

تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.

۱ – I ……..go to school by bus.
1) every day
2) care fully
3) quickly
4) usually

2- A man who works in a restaurant is a ………..
۱) driver
2) baker
3) waiter
4) butcher

3 – A butcher sells ……
۱) milk
2) meat
3) bread
4) vegetables

4 – Mina’s father travels a lot. He visits many ……countries.
1) foreign
2) expensive
3) comfortable
4) difficult

5 – My friend was spain last year. He watched a …. There.
1) bullfight
2) restaurant
3) change
4) waiter

6 – we eat lunch in a restaurant…….
۱) usually
2) on Fridays
3) at school
4) happily

7 – she wrote the sentences ……in the classroom yesterday.
1) often
2) always
3) last night
4) quickly

8 – can you …….a picture of a mushroom?
1) understand
2) draw
3) order
4) wear

9 – He is not from this country. He speaks a …. Language.
1) drawing
2) finally
3 )loud
4) foreign

10 – He wanted to draw a picture. So, he …. A pencil and paper.
1) changed
2) repeated
3) asked for
4) understood  

پاسخ

سوال

۴

۱

۳

۲

۲

۳

۱

۴

۱

۵

۲

۶

۴

۷

۲

۸

۴

۹

۳

۱۰