آموزش درس دوم زبان انگلیسی سال اول دبیرستان

 

درس دوم
کاربرد it به عنوان فاعل ، Should

لغات درس دوم

سبز

green

کیلومتر

kilometer

مهم

important

چه کسی روی خط تلفن است ؟

who is it on the phone ?

ژاپن

japan

آن مرد کیست ؟

who’s that man ?

جنگل

jungle

علف – گیاه – سبزه

grass

زمین

land

شما اهل کجا هستید؟

where do you come from ?

خندیدن

laugh

شغل شما چیست ؟

what do you do ?

متر

meter

مسافرت رفتن – سفر کردن

travel

میمون

monkey

امتحان دادن

take an exam

لازم

necessary

به خط ایستادن

stand in line

شمال

north

بالارفتن

‌ go up

بالا

top

او اهل …. است ؟

He’s from

کاملاً

quite

دیرشدن

get late

رسیده

ripe

جالب – بامزه

funny

آسیا

Asia

پر (از چیزی)

full (of sth)

‌بیدار

awake

‌ثابت کردن – تعمیر کردن

fix

پشت

back

مزرعه – میدان

field

بهتر

better

دستیار کشاورز

farmhand

باهوش

clever

مزرعه

farm

ابری

cloudy

دور (از)

for (from)

نارگیل

coconut

پایین انداختن

drop down

سرد

cold

مکالمه – گفتگو

dialog

گاو

cow

تیره – تاریک

dark

اروپا

Europe

به درستی

correctly

امتحان

exam

به عنوان

as

چیزی

something

بالارفتن

‌climb

بهار

spring

هم – هم چنین

also

ماندن

stay

‌برف – برف باریدن

snow

تشنه

thirsty

پرورش دادن

raise

ترکیه

Turkey

دفتر پست

post office

فهمیدن

understand

تکه – قطعه

piece

دهکده

village

چیدن – برداشتن

pick

هوا

weather

ساختن – درست کردن

make

کدام

which

دراز – طویل

long

زمستان

winter

سرماخوردگی داشتن

have a cold

چه قدر فاصله است …. ؟

How for

من هستم …. منم.

It’s me

نگه داشتن

keep

   

دستور زبان
گرامر یا دستور زبان این درس درباره «استفاده از It به عنوان فاعل جمله و کاربرد should در جملات انگلیسی می باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم.  

۱ – شما قبلاً با It به معنای «آن» یا «او» به عنوان ضمیر آشنا شده اید. اکنون در این درس می بینید که It می تواند به عنوان فاعل جمله به کار رود. مانند :

روز سردی است .

It is a cold day.

چیدن گل کار مشکلی است.

It is hard to pick the flower.

2 – It همراه مشتقات فعل be و یک عبارت اسمی ، یک صفت یا یک فعل مانند rain، snow و غیره به کار می رود. به چند مثال توجه کنید.

It isn’t very late.

‌خیلی دیر شده است.

It is raining.

‌باران می بارد.

It is 5 o’clock.

ساعت ۵ است

It is easy to learn English.

یاد گرفتن انگلیسی کار آسانی است .

۳ – دقت کنید که در این جمله ها It‌معنای واقعی ندارد و فقط برای این به کار می رود که جای فاعل را در جمله پر کند. بنابراین آن را معنی نمی کنیم. مانند :

وقت ناهار است .

It is time for lunch.

برای معنی کردن جمله فوق نمی گوییم «آن وقت ناهار است» بلکه می گوییم «وقت ناهار است».

۴ – شما در درس قبل با فعل ( must = باید) آشنا شدید. در این درس با فعل کمکی should به معنای بایستن نیز اشنا می شوید. Should معنای بایستن و اجبار را می رساند ولی مثل فعل must به معنای جبر و قانون نیست بلکه یک وظیفه اخلاقی را می رساند . یا کاری که اگر انجام شود بهتر است. به عبارت دیگر sould , must هر دو به معنای «باید» هستند. ولی should از must‌ ضعیف تر است.

او باید امشب مطالعه کند

He should study tonight.

5 – بعد از فعل کمکی should فعل اصلی به صورت ساده (مصدر بدون to) به کار می رود.

She is sick today. She should stay in bed.

او امروز بیمار است. او باید در رختخواب بماند.

۶ – برای سؤالی ساختن با should باید should را به اول جمله بیاوریم ؟

آیا او باید امشب مطالعه کند؟

should he study tonight ?

7- برای منفی ساختن از should not و یا مخفف آن shouldn’t ‌استفاده می کنیم.

آنها نباید کلاس را ترک کنند.

They shouldn’t leave the class.

کاربرد زبان

«دریافتن درباره اشخاص»
finding out about people

شما اهل کجا هستید؟

A – where do you came from?

من اهل ژاپن هستم .

B- I come from japan .

شغل شما چیست؟

A- what do you do ?

من یک معلم هستم .

B- I’m a teacher.

آدرس شما چیست؟

A – what’s your address?

خیابان آزادی شماره ۱۷۲

B – 172 Azadi Avenue.  

تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.

۱ – what time is it ?”……… is 10 o’clock.
1) this
2) that
3) it
4) the

2 – what day is today?” ……..is Sunday.”
1) this
2) that
3) it
4) _

3 – How far is …….from here to your school?
1) it
2) this
3) these
4) that

4 – who is on the phone? “………is me “.
1) it
2) she
3) he
4) that

5 – It is ………….today.
1) rain
2)cloudy
3)snow
4)wind

6- They should …….early today morning.
1) get up
2) to get up
3) pot up
4) getting up

7– she has a test tomorrow. She should …. Hard to night.
1) to study
2) study
3) studied
4) have studied

8 – “………..”? I’m a doctor.
1) where are you form?
2) what’s your name?
3) where do you come from?
4) what do you do ?

9 – where …..? I come from Tehran.
1) are you come from.
2) do you come from
3) are you come.
4) do you come.

10 – Is it raining or snowing? It ……….

۱) is cloudy
2) is windy
3) is snowing
4) raining  

 بعدی    قبلی

منبع:http://www.tv7.ir

پاسخ

سوال

۳

۱

۳

۲

۱

۳

۱

۴

۲

۵

۱

۶

۲

۷

۴

۸

۲

۹

۴

۱۰